| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/4438/2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

z dnia 27 sierpnia 2013r.

w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne Nr XXXV/199/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia zwolnień dla właścicieli nieruchomości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu Uchwały Rady Gminy Wadowice Górne Nr XXXV/199/2013 z dnia 25 lipca 2013 roku w sprawie ustanowienia zwolnień dla właścicieli nieruchomości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych - działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 5, art.12 ust.2 i art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 roku, 1113)

stwierdza nieważność przedmiotowej uchwały w całości.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Wadowice Górne w dniu 25 lipca 2013 roku podjęła uchwałę Nr XXXV/199/2013w sprawie ustanowienia zwolnień dla właścicieli nieruchomości z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, która wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Badając powyższą uchwałę w trybie nadzoru Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wszczęło w dniu 13 sierpnia 2013 roku Uchwałą Nr XVIII/4140/2013 postępowanie nadzorcze stwierdzając, co następuje:

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Wadowice Górne (w § 1 ) ustanowiła możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tej sprawie. W 2 Rada postanowiła, że zwolnienia określone w § 1 ustanawia się na wniosek właściciela nieruchomości.

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie zważyło, co następuje:

Stosownie do treściart. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym w wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnych w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Przepisem rangi ustawowej zawierającym upoważnienie dla rady gminy do wprowadzania zwolnień z obowiązku ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest art.6k ust.4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t Dz.U. z 2012 roku, poz.391 z póź.zm). Z cytowanego wyżej przepisu wynika, że Rada Gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust.1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art.6c ust.1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

Rada ma zatem możliwość wprowadzania jedynie zwolnień przedmiotowych, czyli dotyczących przedmiotu postępowania tj. odpadów komunalnych. Zwolnienia te dotyczyć mogą poszczególnych rodzajów odpadów , mających status odpadów komunalnych, z uwagi na źródło ich powstania ( np. zużyty sprzęt elektryczny lub baterie). Uwzględniając fakt, że zwolnienia te mają wpływ na koszty funkcjonowania systemu zbierania odpadów komunalnych, powinny być określone w sposób precyzyjny, ograniczający wątpliwości interpretacyjne. Rada winna w podjętej uchwale określić szczegółowo kryteria i zasady, którymi należy się kierować ustalając przedmiot zwolnienia.537835649

Postanowienie zawarte w §1 badanej uchwały, iż "ustanawia się możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za odbiór odpadów komunalnych" w istotny sposób narusza wskazany przepis art.6k ust.4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustanowiona przez Radę Gminy Wadowice Górne treść tego postanowienia przekracza uprawnienia Rady w tym zakresie. Rada mając kompetencje do wprowadzania zwolnień przedmiotowych nie ustaliła jakiego rodzaju odpadów zwolnienia dotyczą oraz kryteriów jakie winny być spełnione przy stosowaniu zwolnień. Ponadto, nie mając uprawnień w tym zakresie, wprowadziła warunek uzyskania pozytywnej opinii Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z powyższych względów należało stwierdzić nieważność uchwały Nr XXXV/199/2013 Rady GminyWadowice Górnez dnia 25 lipca 2013 roku.

Na niniejszą uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Skargę wnosi się za pośrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

PREZES


dr Zbigniew K. Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Barnik

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »