| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/41/2015 Rady Miejskiej w Przecławiu

z dnia 20 lutego 2015r.

w sprawie; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U.z 2013r poz1399 z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu znak PSK.070-4/15 Rada Miejska w Przecławiu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne:

1) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) - w każdej ilości;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony zebrane w sposób selektywny - w każdej ilości;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące
z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót.

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne -1 raz w miesiącu;

2) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - co drugi miesiąc,

3) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji od 1 kwietnia do 30 września-1raz w miesiącu od1października do 31 marca - co dwa miesiące (Dopuszcza się także składowanie tych odpadów w kompostownikach przydomowych).

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: przeterminowane leki i chemikalia - w punktach selektywnego zbierania odpadów; lub innych punktach wyznaczonych na terenie Gminy Przecław.

1) zużyte baterie i akumulatory - w punktach selektywnego zbierania odpadów oraz
w punktach ich sprzedaży w godzinach pracy.

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punktach selektywnego zbierania odpadów oraz dwa razy w roku z terenów nieruchomości.

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w punktach selektywnego zbierania odpadów oraz dwa razy w roku z terenów nieruchomości.

4) zużyte opony - w punktach selektywnego zbierania odpadów oraz dwa razy w roku z terenów nieruchomości.

5) odpady budowlane i rozbiórkowe- w punktach selektywnego zbierania odpadów oraz dwa razy w roku z terenów nieruchomości.

§ 4. Uchwala się że od nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku odbiór odpadów komunalnych odbywać się będzie po zgłoszeniu właściciela nieruchomości , nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 5. 1) Ustala się że, zaopatrzenie nieruchomości w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki, worki) przejmuje Gmina Przecław lub wykonawca wyłoniony w drodze przetargu w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2) Ustala się że osoba która ujawni przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Przecław w sposób jawny poinformuje o zaistniałym zdarzeniu odpowiedniego pracownika Urzędu Miejskiego w Przecławiu.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Przecławia.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXVIII /230/2013 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Przecław i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego .

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przecławiu


Zenon Krawczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »