| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/125/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne

z dnia 29 czerwca 2016r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się terminy składania pierwszej deklaracji, o której mowa w § 1: w terminie 14 dni od daty zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca (dotyczy nieruchomości zamieszkałych) lub w ciągu 14 dni od daty powstania odpadów na nieruchomości (dotyczy nieruchomości niezamieszkałych) lub w ciągu 14 dni od daty wystąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji.

2. Ustala się miejsce składania deklaracji: Urząd Gminy Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, 38-422 Krościenko Wyżne.

§ 3. Wprowadza się możliwość składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Deklaracja może być przesyłana przez właścicieli nieruchomości w postaci elektronicznych formularzy w formacie DOC, DOCX, PDF, które są zgodne ze schematami zgłoszonymi do repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej ePUAP.

§ 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przesyłana jest z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci www (http) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci www (ssl).

§ 6. Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona:

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn. zm.), lub

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.).

§ 7. Deklaracja przesłana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Urzędu Gminy Krościenko Wyżne deklaracji przesyłanej w formie elektronicznej, zostanie potwierdzony przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną.

§ 8. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 9. Określa się wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji:

1) w przypadku składania deklaracji przez pełnomocnika - pełnomocnictwo osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu składającego deklarację;

2) w przypadku osób czasowo przebywających poza gminą:

a) oświadczenie o pobieraniu nauki w trybie dziennym poza miejscem stałego zameldowania oraz potwierdzającym zamieszkiwanie w miejscu nauki, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

b) oświadczenie o przebywaniu członka rodziny poza granicami kraju, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

c) oświadczenie o pracy poza miejscem stałego zameldowania oraz potwierdzające zamieszkiwanie w miejscu pracy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.

§ 11. Traci moc UCHWAŁA NR XXII/183/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy Krościenko Wyżne


mgr Antoni Dębiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/125/2016
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 29 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »