| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/326/2010 Rady Gminy Lipusz

z dnia 16 września 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Lipusz


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r Nr 256, poz. 2572 ze zm.)Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola/oddział przedszkolny prowadzone przez Gminę Lipusz w zakresie podstawy programowej określonej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009r. Nr 4, poz.17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze pięciu godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach określonych w statucie przedszkola.
§ 2. 1. Za zajęcia świadczone przez przedszkola ponad czas realizacji podstawy programowej a obejmujące następujące zajęcia opiekuńczo- wychowawcze i dydaktyczne:
a) gry i zabawy edukacyjne wspomagające rozwój psychofizyczny, emocjonalny i społeczny dziecka;
b) zabawy aktywizujące oraz badawczo - rozwijające zainteresowania rozwijającym światem;
c) zabawy plastyczne, muzyczne, teatralne, twórcze i inne, rozwijające zdolności dzieci oraz zaspakajające ich potrzeby aktywności i zainteresowania;
d) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka - ustala się opłatę.
2. Za świadczenia publicznych przedszkoli, określone w ust. 1 ustala się opłatę dzienną w wysokości 3,30 zł za 1 dzień korzystania przez dziecko ze świadczeń.
3. Za nieobecność dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłat.
4. Wysokość miesięcznej opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 stanowi iloczyn liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu, i opłaty wskazanej w ust. 2.
5. Opłata, o której mowa wyżej nie obejmuje kosztów zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole na zlecenie rodziców (opiekunów).
§ 3. Opłatę o której mowa w § 2 uiszcza się do dnia 15-go każdego miesiąca w macierzystej placówce, w której sprawowana jest opieka. W okresie przerwy wakacyjnej nie uiszcza się opłaty miesięcznej.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipusz.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie od dnia 01.01.2011r.
Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Wawer
UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały jest wynikiem zmiany ustawy o systemie oświaty, która weszła w życie od 01.09.2010r dopuszczającą pobieranie opłat w przedszkolu za zajęcia organizowane ponad podstawę programową. W Gminie Lipusz dotychczas nie podejmowano uchwał dotyczących opłat za zajęcia organizowane przez przedszkole.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »