| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/78/2012 Rady Gminy w Skórczu

z dnia 23 lutego 2012r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie określenia statutów sołectw Gminy Skórcz

Na podstawie art. 35 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy w Skórczu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Gminy Skórcz w sprawie nadania statutów sołectwom na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Skórcz.

§ 3. Konsultacje dotyczące nadania statutów sołectwom Gminy Skórcz odbywają się poprzez:

1) wyłożenie projektów statutów do publicznego wglądu w okresie konsultacji w Urzędzie Gminy w Skórczu, ul. Dworcowa 6 (pokój 3),

2) wyłożenie projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów Gminy Skórcz lub w uzgodnieniu z Sołtysem w obiekcie użyteczności publicznej, celem udostępnienia ich mieszkańcom,

3) zamieszczenie projektów statutów w okresie konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skórcz,

4) zebranie na piśmie opinii Rad Sołeckich.

§ 4. 1. O terminie i miejscu wyłożenia projektów statutów sołectw Wójt Gminy Skórcz zawiadamia mieszkańców obwieszczeniem, podanym do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach Gminy Skórcz oraz zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skórcz.

2. Wójt Gminy Skórcz przekazuje projekt statutu sołectwa do zaopiniowania właściwej Radzie Sołeckiej. Rada Sołecka przekazuje swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Brak opinii uznaje się za akceptację treści projektu.

§ 5. 1. Konsultacje polegać będą w szczególności na pisemnym zgłaszaniu przez mieszkańców do Wójta Gminy Skórcz uwag do projektów statutów w terminie 14 dni od dnia wyłożenia projektów statutów zgodnie z §3.

2. Konsultacje podsumowane będą na ogólnym zebraniu sołtysów zorganizowanym w Urzędzie Gminy Skórcz. Na tym zebraniu będą przedstawione również opinie poszczególnych Sołtysów i Rad Sołeckich.

3. Złożone propozycje zmian do projektów statutów wraz z opinią Wójta i organów sołectwa zostaną przedłożone Radzie Gminy Skórcz.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skórcz.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Klin


Uzasadnienie

Obowiązek przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami przed uchwaleniem statutów jednostek pomocniczych wynika z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.).

Nie przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w sytuacjach nakazanych przez ustawodawcę może skutkować unieważnieniem podjętej uchwały przez radę gminy (przez organ nadzoru lub sąd administracyjny w razie zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym) w związku z tym zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały, która pozwoli na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych.

Opracowała: Janina Klin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »