| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/181/12 Rady Gminy Cedry Wielkie

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn zm.) i art. 15 ust.2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 wraz ze zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Udostępnić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, możliwość korzystania przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie na zasadach określonych w Regulaminie i Wykazie przystanków komunikacyjnych.

2. Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub arządzającym jest Gmina Cedry Wielkie stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

3. Wykaz przystanków komunikacyjnych stanowią załączniki do Uchwały:

a) Załącznik nr 2; Wykaz przystanków zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego,

b) Załącznik nr 3; Wykaz przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej gminnych przewozach pasażerskich.

4. Ustala się opłatę w wysokości 0,05 zł (pięć groszy) brutto za jedno zatrzymanie pojazdu na przystanku komunikacyjnym.

§ 2. Zobowiązuje się operatorów publicznego transportu zbiorowego korzystających z przystanków komunikacyjnych na obszarze działania lub zasięgu przewozów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie do zawarcia stosownych umów, w oparciu o załączniki nr 1,2,3 po wejściu w życie Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cedry Wielkie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska


Uzasadnienie

Z dniem 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13). Zapis art. 15 ust. 2 tej ustawy nakłada na właściwy organ danej jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Podjęcie uchwały określającej przystanki komunikacyjne, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie, udostępniane dla przewoźników oraz warunki i zasady korzystania z tych obiektów jest konieczne w celu zapewnienia organizowania i funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Cedry Wielkie zgodnie z obowiązującymi w tym względzie regulacjami prawnymi. Operatorzy i przewoźnicy mogą świadczyć usługi w zakresie przewozu osób po uzyskaniu wymaganych ustawowo dokumentów, przy czym jednym z warunków ich uzyskania jest uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w granicach administracyjnych miasta i gminy z którą zawarte zostało stosowne porozumienie, dokonane z ich właścicielem lub zarządzającym.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/181/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Regulamin korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie

§ 1. Funkcję administratora przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Cedry Wielkie, pełni Gmina Cedry Wielkie zwana dalej administratorem.

§ 2. 1. Z przystanków komunikacyjnych zgodnie z załącznikiem korzystać mogą wyłącznie przewoźnicy będący operatorami publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, zwani dalej przewoźnikami.

2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych następuje na pisemny wniosek, do którego należy dołączyć:

a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej,

b) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON),

c) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP),

d) kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

e) proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, czasy odjazdów i przyjazdów oraz długość linii podaną w kilometrach i odległości między przystankami na terenie gminy Cedry Wielkie,

f) mapę z zaznaczaną linią komunikacyjną i przystankami na terenie gminy Cedry Wielkie,

g) wykaz obsługiwanych przystanków ze wskazaniem ich numerów, nazw i lokalizacji,

h) w przypadku linii rozpoczynających lub kończących się na terenie gminy Cedry Wielkie, miejsca postoju dla pojazdów realizujących przewozy na przystanku początkowym i końcowym.

3. Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Cedrach Wielkich.

4. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych jest odpłatne.

5. Opłata za korzystanie z przystanków jest naliczana i pobierana przez Gminę Cedry Wielkie w cyklach miesięcznych.

6. Administrator może odmówić uzgodnienia korzystania z przystanków komunikacyjnych w przypadku, gdy:

a) wydanie zgody ograniczy przepustowość przystanków komunikacyjnych (uniemożliwi lub w znaczny sposób utrudni korzystanie z przystanków przez uprawnionych przedsiębiorców),

b) wydanie zgody spowoduje zagrożenie dla organizacji lub bezpieczeństwa ruchu drogowego,

c) przedsiębiorca ma zamiar świadczyć usługi przewozowe na tej samej trasie i w tym samym czasie co inni uprawnieni przedsiębiorcy,

d) z przewoźnikiem uprzednio rozwiązano umowę z powodów opisanych w punkcie 7.

7. Umowa na korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana w przypadku stwierdzenia:

a) nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia w korzystaniu z przystanków przez innych przewoźników,

b) niepłacenia należności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez 2 kolejne okresy płatnicze,

c) wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,

d) stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,

e) nie powiadomienia administratora o zmianie rozkładu jazdy lub przystanków z których przewoźnik korzysta,

f) zaprzestania działalności przewozowej,

g) naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

8. Przewoźnik zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia administratora z 1-miesięcznym wyprzedzeniem o planowanym zmianach, które mają wpływ na informacje zawarte w dokumentach załączonych do wniosku (o którym w ust. 2) lub o zaprzestaniu działalności przewozowej.

9. Przewoźnik korzystający z przystanków komunikacyjnych w momencie wejścia w życie Uchwały zobowiązany jest do przedstawienia niezbędnej dokumentacji będącej podstawą do zawarcia umowy na korzystanie z przystanków.

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w innym celu, w szczególności oczekiwania na pasażerów.

3. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

4. Rozkład jazdy (tablicy, grafika, sposób montażu) podlega uzgodnieniu z administratorem.

5. Umieszczenie tablicy z rozkładem jazdy oraz jej utrzymanie w należytym stanie technicznym należy do przedsiębiorcy (operatora, przewoźnika).

6. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych - bez zgody administratora - rozmieszczania plakatów i ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/181/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków zlokalizowanych przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego

Lp.

Miejscowość

Kierunek

Lokalizacja

1

Błotnik

dwustronny

Błotnik 16

2

Błotnik

dwustronny

Błotnik 20

3

Błotnik

pętla

przystań

4

Błotnik

dwustronny

krzyżówka

5

Błotnik

dwustronny

Błotnik 5

6

Błotnik

dwustronny

Wiślana - ROLTOP

7

Cedry Małe

jednokierunkowy

szkoła

8

Cedry Małe

jednokierunkowy

szkoła

9

Cedry Małe

dwustronny

Żuławska 35

10

Cedry Małe

dwustronny

kościół

11

Cedry Małe

jednostronny

Gdańska S7 - CPN

12

Cedry Małe

jednostronny

Gdańska S7 - CPN

13

Cedry Małe

jednostronny

Gdańska S7 - Polna

14

Cedry Małe

jednostronny

Gdańska S7- Polna

15

Cedry Małe

jednostronny

kolonia

16

Cedry Małe

jednostronny

kolonia

17

Cedry Wielkie

jednostronny

Leśna - osiedle

18

Cedry Wielkie

jednostronny

Leśna - osiedle

19

Cedry Wielkie

dwustronny

Osadników Wojskowych 10

20

Cedry Wielkie

dwustronny

Osdaników Wojskowych - kościół

21

Cedry Wielkie

pętla

Mickiewicza

22

Cedry Wielkie

dwustronny

Płażyńskiego - Policja

23

Długie Pole

dwustronny

Długie Pole 12

24

Długie Pole

dwustronny

Długie Pole 136

25

Długie Pole

dwustronny

Długie Pole 119

26

Giemlice

pętla

27

Giemlice

dwustronny

krzyżowka Osice-Steblewo

28

Leszkowy

dwustronny

Leszkowy 4

29

Leszkowy

dwustronny

kościół

30

Kiezmark

dwustronny

Kwiatowa

31

Kiezmark

dwustronny

Wiślana

32

Kiezmark

jednostronny

Gdańska S7

33

Kiezmark

jednostronny

Gdańska S7

34

Koszwały

dwustronny

Ostatni Grosz

35

Koszwały

dwustronny

Miłocin II

36

Koszwały

jednostronny

Gdańska

37

Koszwały

jednostronny

Gdańska

38

Miłocin

dwustronny

świetlica

39

Stanisławowo

dwustronny

świetlica

40

Trutnowy

dwustronny

świetlica

41

Trutnowy

dwustronny

Aleja 700-Lecia

42

Trutnowy

dwustronny

Aleja 700-Lecia

43

Trutnowy

dwustronny

Aleja 700-Lecia

44

Trzcinisko

dwustronny

Trzcinisko 13

45

Trzcinisko

dwustronny

świetlica

46

Wocławy

dwustronny

szkoła

47

Wocławy

dwustronny

świetlica

48

Wocławy

jednostronny

Gdańska S7

49

Wocławy

jednostronny

Gdańska S7

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/181/12
Rady Gminy Cedry Wielkie
z dnia 14 listopada 2012 r.

Wykaz przystanków zlokalizowanych przy drogach gminnych udostępnionych operatorom publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej albo sieci komunikacyjnej w gminnych przewozach pasażerskich

Lp.

Miejscowość

Kierunek

Lokalizacja

1

Trutnowy

dwustronny

Trutnowy I

2

Trutnowy

dwustronny

Trutnowy II

3

Kiezmark

dwustronny

Serowa

Przewodniczący Rady


Bożena Daszewska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »