| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV.300.2012 Rady Gminy Ustka

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ustka na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i", pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 roku Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180 poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 roku Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 roku Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 roku poz. 567) art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zmianami: Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 roku Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XXXVII/444/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ustka.

Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody ogółem budżetu gminy Ustka na 2013 rok w kwocie 37.845.059 zł ,

w tym:

- dochody bieżące 28.443.988 zł

1) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 220.453,00 zł

- dochody majątkowe 9.401.071 zł

1) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 6.686.071,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki ogółem budżetu gminy Ustka na 2013 rok w kwocie 40.533.059 zł ,

z tego:

- wydatki bieżące 26.255.592 zł

w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych 17.765.620 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.191.773 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.573.847 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3.207.175 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.913.517 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących zeźródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 273.280 zł

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 396.000 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 700.000 zł

- wydatki majątkowe 14.277.467 zł

w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 14.277.467 zł

w tym na:

a) programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 13.229.405 zł

2) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego 0 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W budżecie gminy Ustka tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 180.180 zł

2) celową w wysokości 119.820 zł,

z przeznaczeniem na:

a) zabezpieczenie odpraw i nagród jubileuszowych 38.000 zł

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 81.820 zł

§ 5.

1. Deficyt budżetu gminy Ustka w kwocie 2.688.000 zł , zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie 88.000 zł

- pożyczek w kwocie 2.600.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.600.000 zł oraz rozchody w kwocie 1.912.000 zł .

PRZYCHODY

ROZCHODY

952

952

Kredyt

Pożyczka z WFOŚiGW

2.000.000

2.600.000

992

992

992

992

992

982

Spłata pożyczki WFOŚiGW (kanalizacja Starkowo)

Spłata pożyczki WFOŚiGW

(kanalizacja Zaleskie)

Spłata pożyczki WFOŚiGW

(kanalizacja Machowino)

Spłata kredytu BS Ustka

Spłata kredytu BS Ustka

Wykup obligacji PKO

112.000

126.000

140.000

374.000

360.000

800.000

RAZEM:

4.600.000

RAZEM:

1.912.000

§ 6.

Ustala się dochody w wysokości 2.887.348 zł i wydatki w wysokości 2.887.348 zł na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody w kwocie 260.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki w kwocie 220.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 9.

Ustala się dotacje podmiotowe w 2013 roku na łączną kwotę 2.255.455 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 427.320 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11.

1. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 20.400 zł.

2. Ustala się wpływy i wydatki z opłaty produktowej w wysokości 5.000 zł.

3. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 55.000 zł oraz wydatki w wysokości 55.000 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wpływy z mandatów w wysokości 200.000 zł, które przeznaczone będą na wydatki dróg gminnych.

§ 12.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 551.000 zł oraz wydatki związane z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 623.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.688.000 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wysokości 1.912.000 zł.

§ 16.

Upoważnia się Wójta Gminy Ustka do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na :

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł;

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.688.000 zł;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów wysokości 1.912.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) wydatków bieżących, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

b) wydatków majątkowych,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) przekazanie upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 700.000 zł,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW NA 2013 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 ROK

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DOTACJE PODMIOTOWE W 2013 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2013 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o f.p. w roku 2013

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIV.300.2012
Rady Gminy Ustka
z dnia 20 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OPŁATĄ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Przewodniczący Rady


Bogdan Żabiński

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Odzyskaj.info

Odszkodowania i wypadki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »