| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/165/2012 Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sulęczyno na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d", "i" ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.,poz.567 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 18.973.011,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 18.466.860,00 zł,

2) dochody majątkowe 506.151,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 22.099.754,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 17.776.360,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały

b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 4.323.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:

- zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały - 1.204.914,00 zł.

- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały 15.613.790,00 zł,

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokosci 3.126.743,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie - zł,

2) kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł,

3) pożyczek w kwocie - zł,

4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie - zł,

5) prywatyzacji majątku w kwocie - zł,

6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie - zł,

7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 126.743,00 zł.

2. Planuje się wydatki w wysokości 299.433,00 zł z tytułu ewentualnych spłat udzielonego poręczenia w 2009 roku.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.476.743,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 350.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 57.212,00 zł,

2) celową w wysokości 42.788,00 zł, z przeznaczeniem na:

zarządzanie kryzysowe w kwocie 42.788,00 zł,

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.963.720,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 615.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

4. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 168.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

5. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 7.500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 7.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

6. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 74.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

7. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 400,00 zł.

8. Dochody budżetu gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 81.000,00 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 81.000,00 zł.

§ 7.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 300.000,00zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

§ 8.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300.000,00 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 350.000,00zł,

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0,00zł.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą: - dochody własne,

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 0,00zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 Dochody budzetu Gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 2a Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyje roczne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 3a Przedsięwziecia inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu Gminy na 2013 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją na podstawie porozumień

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 7 Dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 8 Dotacje celowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/165/2012
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 9 Dochody i wydatki zwiazane z ochroną środowiska

Przewodniczący Rady Gminy Sulęczyno


Kazimierz GAWIN

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »