| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/443/2013 Rady Miejskiej Władysławowa

z dnia 30 października 2013r.

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)

Rada Miejska Władysławowa, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/359/2013 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 06 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Władysławowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014r.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/443/2013
Rady Miejskiej Władysławowa
z dnia 30 października 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Władysławowa

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Władysławowa.

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:

1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.,

2. o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,

3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r.,

4. o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009r.,

5. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r.,

6. o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. wyposażenie nieruchomości w pojemniki opisane w niniejszym regulaminie w Rozdziale 4, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2. zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz harmonogramem ustalanym przez gminę,

3. przekazywanie innych odpadów niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, metalowe i inne) podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i postępowania z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach,

4. utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowych, miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich najbliższego otoczenia,

5. uprzątanie przez właścicieli nieruchomości po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; uprzątnięte błoto, śnieg i lód należy złożyć na skraju chodnika, tak aby mogły je sprzątnąć służby utrzymujące czystość jezdni (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów),

6. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:

a) na terenie utwardzonym, nie służącym do użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po uprzednim ich przejściu przez separator i piaskownik lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w sposób umożliwiający ich odbieranie. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji sanitarnej, zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;

7. naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:

a) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

b) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

§ 4. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązani są do:

1. bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności w danym dniu,

2. skutecznego zapobiegania zanieczyszczenia terenów przyległych, odpadami powstającymi w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 5. Na terenie Gminy Miasta Władysławowa biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

1. gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalnych pochodzących z działalności gospodarczej,

2. wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, punktów gastronomicznych, handlowych i usługowych oraz z innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli nieruchomości,

3. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska, w celu usunięcia śniegu i lodu,

4. samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

§ 6. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, od których odpady komunalne są odbierane na mocy umowy zawartej między gminą a przedsiębiorcą, do umożliwienia kontroli pracownikom Urzędu Miejskiego we Władysławowie oraz funkcjonariuszom Straży Miejskiej, w zakresie sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie swojej posesji (m. in. sposobu prowadzenia segregacji odpadów komunalnych).

Rozdział 3.
Zasady dotyczące prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

§ 7. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych, należy poddać segregacji na następujące rodzaje odpadów komunalnych:

a) zmieszane,

b) szkło,

c) makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

e) popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych,

f) zużyte baterie i akumulatory,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) odpady tekstylne,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) odpady niebezpieczne,

l) zużyte opony (w ilości do 4szt./rocznie/nieruchomość),

m) odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości do 0,5 m3/rok/lokal mieszkalny),

n) styropian opakowaniowy.

2. Zmieszane odpady komunalne powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt b we wszystkich rodzajach zabudowy.

3. Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne dopuszcza się gromadzenie zmieszanych odpadów komunalnych w specjalnie do tego celu przeznaczonych i oznaczonych workach, dystrybuowanych wyłącznie przez Gminę Miasta Władysławowa, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. c.

4. Właściciele nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych stałych materiałów energetycznych mają obowiązek zbierania popiołu i żużlu w osobnych pojemnikach o których mowa w § 11 ust. 1 pkt b.

5. W rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne gromadzenie szkła, makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych powinno się odbywać w workach do tego celu przeznaczonych.

6. W rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, każdy rodzaj selektywnie zbieranych odpadów (tj. makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone), w ilości powyżej 1 m3na tydzień, należy zbierać w pojemnikach o pojemności do 1100 l.

7. W rejonach zabudowy jednorodzinnej oraz na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, dopuszcza się gromadzenie szkła w pojemnikach o pojemności nie większej niż 240 l. W przypadku ilości szkła powyżej 1 m3na tydzień, należy zbierać w pojemnikach o pojemności do 240 l.

8. W rejonach zabudowy wielorodzinnej gromadzenie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt b-e powinno się odbywać w pojemnikach do tego celu przeznaczonych.

9. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt b i c, w następujących ujednoliconych kolorach:

a) zmieszane - czarnym,

b) szkło- zielonym,

c) makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale - żółtym,

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - brązowym,

e) popiół i żużel pochodzący z instalacji grzewczych - szary.

10. Dopuszcza się stosowanie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w kolorach innych niż wskazane w ust. 9, pod warunkiem umieszczenia na nich w widocznym miejscu napisu ("zmieszane", "szkło", "tworzywa sztuczne", "odpady zielone", "popiół") w kolorze odpowiadającym danemu rodzajowi odpadu, na białym tle.

§ 8. 1. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać
je do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Miasta Władysławowa lub w PSZOK Gminy Miasta Władysławowo.

2. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się w placówkach oświatowych i handlowych na terenie Gminy Miasta Władysławowa, w siedzibie Urzędu Miejskiego we Władysławowie lub w PSZOK Gminy Miasta Władysławowo.

3. Odpady tekstylne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalnych pojemników znajdujących się na terenie Gminy Miasta Władysławowa lub w PSZOK Gminy Miasta Władysławowo.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i zgromadzić w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę Miasta Władysławowa lub przekazać je do PSZOK Gminy Miasta Władysławowo.

5. Odpady o których mowa w § 7 ust. 1 pkt j-n, powstające na nieruchomościach należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do PSZOK Gminy Miasta Władysławowo.

§ 9. Opróżnione i oczyszczone opakowania i butelki należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika lub worka, tak by zachowały zmniejszoną objętość.

§ 10. 1. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, uznaje się je jako zmieszane i stwierdza się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

2. W przypadku dwukrotnego stwierdzenia odpadów segregowanych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, stwierdza się, że selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona.

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 11. 1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasta Władysławowa:

a) pojemniki uliczne o pojemności od 35 l do 100 l,

b) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 110/120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, 7 m3, 8 m3, 10 m3,

c) worki na odpady komunalne o pojemności do 120 l wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka, oznaczone w sposób ustalony przez Gminę.

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt. b, powinny być estetyczne, szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, o pojemnościach zapewniających zbieranie wszystkich odpadów komunalnych oraz popiołu i żużlu z terenu nieruchomości, jednak nie mniejszych niż 110 l.

3. Odległość pomiędzy pojemnikami ulicznymi, o których mowa w ust. 1 pkt a, rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach powinna być określona według potrzeb.

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zbierać zmieszane odpady komunalne w pojemnikach dostosowanych do indywidualnych potrzeb właściciela, o minimalnej pojemności - przy tygodniowym cyklu odbioru odpadów komunalnych, uwzględniającej z zastrzeżeniem ust. 3, następujące normy:

a) 30 l na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,

b) 3 l dla każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych,

c) 20 l na jedno łóżko lub miejsce w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, kwaterach prywatnych, domkach letniskowych i innych budynkach zbiorowego zakwaterowania, jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l,

d) 15 l na 1m2powierzchni w lokalach gastronomicznych posiadających miejsca konsumpcyjne, jednak co najmniej pięć pojemników 110/120 l,

e) 480 l dla lokali i punktów gastronomicznych nie posiadających miejsc konsumpcyjnych,

f) co najmniej dwa pojemniki 1100 l dla pól namiotowych oraz campingów,

g) 5 l na jednego pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, handlowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, aptekach, przychodniach, lecznicach weterynaryjnych, kwiaciarniach, kioskach, punktach handlowych poza lokalem, jednak co najmniej jeden pojemnik 110/120 l,

h) 30 l na każdą działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku i 3 l poza tym okresem,

i) 1 l na jedno miejsce pochówku.

5. Do ustalenia powierzchni lokalu, o którym mowa w ust. 4 pkt d, dolicza się powierzchnię z ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.

6. Odbiorowi podlegają pojemniki i worki, które są postawione przy krawędzi ogrodzenia lub przy pergolach śmietnikowych, zgodnie z ustalonym z gminą harmonogramem; należy je umieścić jak najbliżej ogrodzenia, w celu ułatwienia ich opróżnienia. W przypadku wystawienia pojemników i worków przed posesję, należy ustawić je przy krawędzi ogrodzenia, w sposób nie ograniczający możliwości przejścia lub przejazdu w pasie drogowym.

7. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. b powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.

8. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno być dokonywane poprzez:

a) umieszczanie w odpowiednio oznaczonych pojemnikach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

b) gromadzenie odpadów w pojemnikach, w ilości nie powodującej ich przeciążenia,

c) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający, w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów oraz nieczystości ciekłych, zapewniająca właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w zależności od rodzaju nieruchomości, zgodnie z tabelą nr 1.

Tabela nr 1:Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Rodzaj odpadów komunalnych

Zabudowa jednorodzinna

Zabudowa wielorodzinna

Nieruchomości
na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne


Zmieszane

Nie rzadziej niż:
2 x miesiącu
(październik - kwiecień)
1 x tygodniu
(maj - wrzesień)

Nie rzadziej niż:
1 x tygodniu


Szkło

Nie rzadziej niż:
1 x miesiącu (październik-maj)
2 x miesiącu (czerwiec, wrzesień)
1 x w tygodniu (lipiec - sierpień)

Papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale

Nie rzadziej niż:
2 x miesiącu (październik - maj)
1 x tygodniu (czerwiec - wrzesień)

Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone

Nie rzadziej niż:
1 x tygodniu
(kwiecień - listopad)
1 x miesiącu
(grudzień -marzec)

Nie rzadziej niż:
2 x miesiącu
(kwiecień - listopad)
1 x miesiącu
(grudzień - marzec)

Nie rzadziej niż:
1 x tygodniu
(kwiecień - listopad)
1 x miesiącu
(grudzień -marzec)

Popiół i żużel pochodzący
z instalacji grzewczych

Nie rzadziej niż:
1 x miesiącu (wrzesień oraz maj)
2 x miesiącu (październik - kwiecień)

Meble i inne odpady wielkogabarytowe

Za każdym razem, w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu,
z uwzględnieniem warunków sanitarno-porządkowych.

Metale

Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny

Zużyte baterie
i akumulatory

Przeterminowane leki
i chemikalia

Odpady tekstylne

Odpady niebezpieczne

Zużyte opony

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

Styropian opakowaniowy

§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, a także pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do ich gromadzenia, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, zgodnie z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi i mienia oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 15. Do obowiązków właścicieli psów należy:

1. sprawowanie właściwej opieki nad nimi, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli psy nie są należycie uwiązane lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego,

2. wyprowadzanie ich poza teren własnej posesji na smyczy lub w kagańcu, a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażające otoczeniu, na smyczy i w kagańcu,

3. usuwanie zanieczyszczeń przez nich pozostawionych na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących, których przewodnikiem jest pies.

4. zapewnienie, aby pobyt psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku nie był uciążliwy, nie zagrażał przebywającym tam osobom oraz nie powodował zanieczyszczenia tych miejsc.

§ 16. Obowiązki określone w § 15 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz wykorzystanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomych lub niedowidzących.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zabronione jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogródki działkowe.

3. Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, itp.) i królików dopuszczalne jest na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniejszej niż 3 m od granicy posesji od strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.

4. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązani są zapewnić:

a) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,

b) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory czy podobne czynniki,

c) przestrzeganie zasad sanitarno-higienicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 18. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane na terenie Gminy Miasta Władysławowo.

2. Właściciele nieruchomości, których nieruchomości podlegają obowiązkowi deratyzacji są zobowiązani do jej przeprowadzenia 2 razy w roku w następujących terminach:

a) od dnia 1 do dnia 30 kwietnia,

b) od dnia 1 do dnia 30 września.

§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta Władysławowa określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji wraz z terminem jej przeprowadzenia.

Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 20. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

2. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego PGOWP 2018 dla Gminy Miasta Władysławowa został wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Północny oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Składowania i Przerobu Odpadów Sp. z o.o. "Czysta Błękitna Kraina" w Czarnówku.

3. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 2, bądź w przypadku gdy regionalna instalacja nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, dopuszcza się możliwość skierowania strumienia odpadów do RIPOK Bierkowo, RIPOK Eko Dolina lub RIPOK Sierzno.

4. Instalacją wyznaczoną dla Regionu Północnego do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin jest RIPOK Czarnówko lub RIPOK Swarzewo.

5. W przypadku, gdy regionalna instalacja o której mowa w ust 4, uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn dopuszcza się możliwość skierowania odpadów do RIPOK Czarnówko.

Rozdział 10.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Nadzór nad realizacją niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta Władysławowa.

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2, toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Rogalski

Ekspert ds. rynku walut w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »