| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/444/2014 Rady Miejskiej w Redzie

z dnia 22 stycznia 2014r.

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.),art. 17 ust. 1 i ust. 2, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.)

Rada Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. Wydatki na pomoc rzeczową ,zasiłki okresowe, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie oraz zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w całości od świadczeniobiorcy, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny przekraczają kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2. Zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) reguluje odrębna uchwała rady gminy.

§ 3. 1. W przypadkach szczególnych uzasadnionych sytuacją materialną i osobistą świadczeniobiorcy, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub części stanowiłyby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyły skutki udzielonej pomocy Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może odstąpić od żądania zwrotu świadczenia w całości lub części.

2. Dopuszcza się możliwość rozłożenia dochodzonego świadczenia na raty miesięczne ,jednakże całkowity okres spłaty nie może być dłuższy niż jeden rok.

3. Decyzję w sprawach określonych w ust. 1 i w ust. 2 uchwały podejmuje Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

§ 4. Świadczenia nienależnie pobrane w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu osoby lub rodziny.

§ 5. 1. Gmina ponosi wydatki na sprawienie kosztów pogrzebu zgodnie z wyznaniem zmarłego do wysokości najniższych opłat pobieranych na terenie Miasta Redy.

2. Wydatki na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają zwrotowi w całości lub części z masy spadkowej. Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się z tego zasiłku.

§ 6. W przypadkach szczególnych zwłaszcza w przypadku stwierdzenia, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne dopuszcza się możliwość odstąpienia od żądania zwrotu świadczenia w całości lub w części.

§ 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o pomocy społecznej.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Redy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/247/2004 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 7 lipca 2004r w sprawie zasad zwrotu niektórych wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie


Kazimierz Okrój


Uzasadnienie

do uchwały Nr XLII/444/2014 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

Zgodnie z treścią art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t.Dz. U. z 2013r poz. 182 z późn. zm.) wydatki na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu podlegają zwrotowi w części lub całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego.

Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - Dz. U. z 2012 r., poz. 823).

W myśl ust. 4 przywołanego artykułu rada gminy określa w drodze uchwały, zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych.

Zasady zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku ,świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M. P. z 2013 r., poz. 1024) znalazły regulację w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Redzie.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »