| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/273/2014 Rady Gminy Tczew

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Miłobądz

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Tczew uchwala Statut Sołectwa Miłobądz.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Sołectwo Miłobądz jest jednostką pomocniczą gminy Tczew.

2. Sołectwo Miłobądz obejmuje obszar o powierzchni 1199 ha.

3. Granice sołectwa i jego położenie określa mapa stanowiąca załącznik Nr 1 do statutu.

4. Sołectwo obejmuje swoim zasięgiem miejscowości Miłobądz i Mały Miłobądz.

§ 2. 1. Sołectwo Miłobądz działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy o samorządzie gminnym;

2) Statutu Gminy Tczew;

3) niniejszego statutu.

§ 3. Wyrażenia użyte w statucie sołectwa Miłobądz oznaczają:

- gminę - Gminę Tczew,

- rada gminy- Radę Gminy Tczew,

- wójt - Wójta Gminy Tczew,

- sołectwo - sołectwo Miłobądz,

- urząd gminy - Urząd Gminy Tczew,

- uprawnionego mieszkańca - osobę stale mieszkającą na obszarze sołectwa, mającą prawo wyborcze do Rady Gminy,

- zebranie - zebranie wiejskie sołectwa Miłobądz,

- przewodniczący zebrania - osoba prowadząca zebranie wiejskie,

- statut - statut sołectwa Miłobądz,

- statut gminy - Statut Gminy Tczew,

- przepisy odrębne - ustawy i akty wykonawcze do ustaw,

- uchwała odrębna - uchwałę Rady Gminy Tczew,

- uchwała - uchwałę Zebrania Wiejskiego,

- zarządzenie - zarządzenie Wójta Gminy Tczew,

- organy gminy - Rada Gminy Tczew, Wójt Gminy Tczew.

Organizacja i zakres działania sołectwa

§ 4. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie;

2) sołtys.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka.

§ 5. 1. Do zadań sołectwa należy:

1) zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw związanych z miejscem zamieszkania;

2) współdziałanie z radą gminy i jej komisjami oraz wójtem w rozpatrywaniu spraw związanych z funkcjonowaniem sołectwa;

3) organizowanie samopomocy mieszkańców na rzecz sołectwa;

4) podejmowanie działań na rzecz ładu, porządku i estetyki w sołectwie;

5) wyrażenie opinii w sprawach wskazanych ustawami oraz w sprawach w których o opinię zwrócą się organy gminy i inne jednostki organizacyjne;

6) organizowanie stałych kontaktów z radnymi wybranymi w okręgu wyborczym obejmującym obszar sołectwa.

2. Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązywać współpracę z innymi sołectwami i zawierać z nimi porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań.

Zebranie wiejskie

§ 6. 1. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie.

2. Do zadań zebrania wiejskiego należy:

1) podział środków finansowych przekazanych do dyspozycji sołectwa wyodrębnionych w budżecie gminy oraz dochodów własnych;

2) wybór rady sołeckiej, odwołanie sołtysa i odwołanie członków rady sołeckiej;

3) przyjmowanie sprawozdania z działalności sołtysa, w tym z wykonania planu finansowo- rzeczowego dochodów i wydatków sołectwa, wykonania uchwał zebrania wiejskiego oraz ocena pracy sołtysa;

4) zawieranie porozumień, o których mowa w § 5 ust 2;

5) konsultowanie spraw z zakresu administracji publicznej i innych ustaw ważnych dla samorządu mieszkańców wsi określonych w przepisach odrębnych na zasadach ustalonych odrębną uchwałą;

6) występowanie z wnioskiem do rady gminy w przedmiocie kontroli realizacji przez sołtysa obowiązków i uprawnień określonych w działalności sołtysa § 13 ust 3.

§ 7. Zebranie wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) na wniosek co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców. Wniosek o zwołanie zebrania powinien mieć formę pisemną i określać temat, któremu zebranie ma być poświęcone;

3) na pisemny wniosek wójta.

§ 8. 1. Zebrania wiejskie odbywają się w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

2. Termin, miejsce, godzinę oraz projekt proponowanego porządku zebrania wiejskiego ustala sołtys na co najmniej 5 dni przed zebraniem, podając je do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń i w innych miejscach zwyczajowo przyjętych lub poprzez ogłoszenie kurendy.

3. Obowiązek powiadamiania o zwołaniu zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa oraz radnego z danego okręgu wyborczego należy do sołtysa.

4. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub wójta odbywa się w terminie 14 dni, chyba że wnioskodawca proponuje termin późniejszy.

5. W zebraniu wiejskim z prawem do głosowania uczestniczą uprawnieni mieszkańcy sołectwa.

6. Uprawnieni mieszkańcy biorący udział w zebraniu wiejskim mają prawo:

1) inicjatywy uchwałodawczej;

2) udziału w dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad;

3) zadawania pytań sołtysowi, członkom rady sołeckiej, obecnym na zebraniu wiejskim przedstawicielom organów gminy oraz zaproszonym gościom;

4) udziału w głosowaniu;

5) zgłaszanie kandydatów do rady sołeckiej i kandydowanie na członka do rady sołeckiej.

§ 9. 1. Obrady zebrania wiejskiego są prawomocne, gdy:

1) zostały prawidłowo zwołane;

2) wzięła w nim udział co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców.

2. Jeżeli w wyznaczonym terminie w zebraniu wiejskim nie uczestniczy 1/10 stałych mieszkańców sołectwa, zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania w tym samym dniu, bez względu na liczbę uczestniczących, jednak nie mniej niż 10 osób w sołectwach do 400 uprawnionych mieszkańców, 20 osób w sołectwach do 800 osób uprawnionych mieszkańców i 30 osób w sołectwach powyżej 800 uprawnionych mieszkańców.

3. Uczestnicy zebrania wiejskiego podpisują listę obecności, podając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie otwiera zwołujący zebranie. Obradom przewodniczy sołtys lub osoba wybrana przez zebranie wiejskie lub przedstawiciel wójta, zwany dalej przewodniczącym zebrania.

2. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie projektu sporządzonego przez sołtysa, wójta lub mieszkańców, na wniosek których zebranie zostało zwołane, zwykłą większością głosów.

§ 11. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący zebrania.

3. Przewodniczący zebrania przekazuje uchwały wraz z kopią protokołu wójtowi w terminie 7 dni od daty podjęcia.

4. Wójt stwierdzając, że uchwała jest sprzeczna z prawem zawiadamia niezwłocznie r adę gminy i zwraca się z pisemnym wnioskiem do zebrania wiejskiego o wstrzymanie jej wykonania.

5. Wójt występuje do rady gminy o stwierdzenie nieważności uchwały w przypadku odmowy wstrzymania jej wykonania.

§ 12. 1. Z przebiegu obrad zebrania wiejskiego sporządza się protokół.

2. Protokół zebrania wiejskiego zawiera:

1) datę, godzinę i miejsce zebrania;

2) stwierdzenie jego prawomocności;

3) zatwierdzony porządek obrad;

4) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień lub ich streszczenie oraz zgłoszone i przyjęte wnioski;

5) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów ważnych: "za", "przeciw" i "wstrzymujących" oraz nieważnych;

6) podpis przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

3. Do protokołu dołącza się listę obecności oraz teksty przyjętych przez zebranie wiejskie uchwał.

Sołtys

§ 13. 1. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa.

2. Sołtys jest przewodniczącym rady sołeckiej.

3. Do obowiązków i uprawnień sołtysa należy:

1) organizacja i koordynacja inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia w sołectwie;

2) uczestniczenie w naradach sołtysów zwoływanych okresowo przez wójta;

3) zgłaszanie wniosków w sprawach dotyczących sołectwa na zasadach określonych w statucie gminy;

4) przedkładanie co najmniej raz w roku sprawozdania ze swej działalności zebraniu wiejskiemu;

5) udział w sesjach rady gminy;

6) odpowiadanie za prawidłową gospodarkę finansową sołectwa;

7) sygnalizowanie pracownikom gminy:

a) spostrzeżonych lub zgłoszonych zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń użyteczności publicznej ( awarie wodociągów, oświetlenia ulicznego, urządzeń melioracyjnych, itp.)

b) spostrzeżonych lub zgłoszonych przypadków naruszenia przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, o gospodarce odpadami oraz o ochronie przyrody i krajobrazu,

c) faktów nienależytego wykonywania zadań publicznych powierzonych przez gminę podmiotom gospodarczym na podstawie umów ( np. nieregularnego wywozu odpadów z kontenerów publicznych, zakłóceń w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, w utrzymaniu dróg itp.),

d) innych nieprawidłowości skutkujących powstaniem szkód w majątku gminy lub narażeniem na uszczerbek jej interesu,

8) udział w zarządzaniu mieniem komunalnym znajdującym się na terenie sołectwa poprzez formułowanie wniosków i opinii dotyczących gospodarowania tym mieniem oraz podejmowanie działań na rzecz ochrony tego mienia;

9) upowszechnianie wśród mieszkańców sołectwa treści uchwał rady gminy i zarządzeń wójta, w szczególności zawierających przepisy prawa miejscowego, jak również komunikatów, obwieszczeń i innych informacji poprzez umieszczanie ich na tablicach obwieszczeń, rozplakatowanie oraz informowanie w trakcie zebrań i bieżących kontaktów z mieszkańcami;

10) informowanie wójta o planowanych terminach i tematyce zebrań wiejskich;

11) gromadzenie dokumentów sołeckich.

4. Sołtys w związku z wykonywaniem zadań publicznych korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. W przypadku uzasadnionej, czasowej nieobecności sołtysa, jego obowiązki pełni wyznaczony przez radę sołecką jej członek, nie dłużej jednak niż 3 miesiące.

6. Zasady przyznawania diet sołtysowi ustanawia rada gminy w odrębnej uchwale.

7. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa na czas określony nie dłuższy niż 1 miesiąc jeśli:

1) nie wykonuje on swoich obowiązków;

2) narusza postanowienia statutu, uchwał odrębnych, zarządzeń.

8. Wójt zwraca się do rady sołeckiej o wyznaczenie przedstawiciela, który będzie wykonywał obowiązki sołtysa.

9. Na czas wykonywania obowiązków sołtysa wyznaczonemu przedstawicielowi rady sołeckiej przysługuje dieta w kwocie określonej w uchwale odrębnej.

10. Sołtys jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zebraniem wiejskim i może być przez zebranie odwołany przed upływem kadencji.

Rada sołecka

§ 14. 1. Rada Sołecka pełni funkcję opiniodawczą i doradczą oraz udziela pomocy sołtysowi przy wykonywaniu uchwał zebrania wiejskiego.

2. Rada Sołecka składa się z 5 osób w tym z sołtysa.

3. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje w miarę potrzeb sołtys i przewodniczy jej obradom.

4. Opinie i wnioski rady sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

5. Z posiedzenia rady sołeckiej sporządza się protokół, który powinien zawierać: datę, miejsce posiedzenia, porządek posiedzenia, zgłoszone wnioski, podpis sołtysa i protokolanta. Do protokołu dołącza się listę obecności.

6. Członkowie rady sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed zebraniem wiejskim i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji.

Zasady i tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej

§ 15. 1. Wybory sołtysa są powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu tajnym w dniu wolnym od pracy.

2. Prawo wybierania i kandydowanie na sołtysa ma każdy obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na terenie danego sołectwa.

3. Wójt gminy zarządza wybory,zapewnia ich obsługę,organizację techniczną oraz sprawuje nadzór nad ich przeprowadzeniem.

4. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

5. Kadencja sołtysa wybranego w wyborach przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji sołtysa wybranego w wyborach powszechnych. Po upływie kadencji sołtys pełni obowiązki do dnia wyboru nowego sołtysa.

6. Wybory odbywają się w obwodach sołeckich. Obwód sołecki obejmuje obszar sołectwa.

7. Wybory członków do rady sołeckiej odbywają się na pierwszym zebraniu wiejskim zwołanym przez nowo wybranego sołtysa.

8. Szczegółowe zasady regulujące tryb wyborów i odwołania sołtysa i rady sołeckiej stanowi załącznik nr 2 do statutu.

Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów sołectwa

§ 16. 1. 1. Kontrola działalności organów sołectwa sprawdzana jest na podstawie kryteriów: dbałości, rzetelności i gospodarności.

2. Nadzór i kontrolę nad działalnością sołectwa sprawuje rada gminy przy pomocy komisji rewizyjnej oraz wójt.

3. Kontroli podlega :

- badanie zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez zebranie wiejskie,

- realizacja uchwał rady gminy i zarządzeń wójta,

- wywiązywanie się z zadań ustawowych i statutowych sołectwa,

- rozpatrywanie sprawozdań z działalności sołectwa,

- rozpatrywanie skarg na działalność organów sołectwa,

- gospodarowanie mieniem komunalnym przekazanym sołectwu w zarząd oraz dysponowanie środkami z tego tytułu.

Gospodarka finansowa

§ 17. 1. Sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach środków wydzielonych w budżecie gminy.

2. W celu określenia w uchwale budżetowej gminy wydatków niezbędnych na realizację zadań sołectwa, sołtys w terminie do 30 września poprzedzającego rok budżetowy sporządza wykaz niezbędnych środków do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa i przedstawia go wójtowi.

3. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być wydatkowane zgodnie z podziałem przyjętym w klasyfikacji budżetowej.

4. Sołectwo rozporządza dochodami z mienia komunalnego, którym zarządza i z którego korzysta w zakresie ustalonym w uchwale odrębnej.

5. Gospodarka finansowa sołectwa podlega rocznej ocenie zebrania wiejskiego.

6. Na pierwszym zebraniu wiejskim po zakończeniu roku budżetowego sołtys przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego sołectwa.

7. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 6 przedkładane jest wójtowi.

Mienie sołectwa

§ 18. 1. Sołectwo korzysta z mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w statucie gminy.

2. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

3. Do czynności zwykłego zarządu należy:

1) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymanie powierzonego mienia w stanie nie pogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia;

3) w imieniu sołectwa zwykły zarząd mienia sprawuje sołtys.

Postanowienia końcowe

§ 19. Zmiany statutu dokonuje rada gminy po konsultacji z mieszkańcami sołectwa.

§ 20. Traci moc Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVII284/2004 Rady Gminy Tczew z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Tczew.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Tczew


Krzysztof Jonaczyk


infoRgrafika


Załącznik Nr 2

do statutu sołectwa Miłobądz

Szczegółowe zasady regulujące tryb wyborów i odwołania sołtysa i rady sołeckiej.

Przepisy ogólne

§ 1

1.Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzania wyborów sołtysa i wyborów członków rad sołeckich, zgłaszania kandydatów oraz warunki ważności tych wyborów.

2.Wybory są równe i bezpośrednie. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos, który oddaje osobiście.

3.Sołtysa wybiera się z listy przygotowanej przez gminną komisję wyborczą.

§ 2

1.Aby być osobą uprawnioną do głosowania w wyborach sołtysa w danym sołectwie, trzeba być ujętym w stałym rejestrze wyborców w gminie Tczew.

2.Wyborca może być wpisany do jednego spisu.

3.Spis wyborców sporządza się w urzędzie gminy, na podstawie spisu wyborców do rady gminy, sporządzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy kodeks wyborczy.

§ 3

Nie mają prawa wybierania osoby:

1.pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

2.pozbawione praw wyborczych orzeczeniem sądowym,

3.ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym.

§ 4

1.Wybory sołtysa przeprowadzają komisje wyborcze:

1)gminna komisja wyborcza;

2)sołeckie komisje wyborcze.

2.Członkowie komisji wyborczych nie mogą prowadzić agitacji na rzecz kandydatów w dniu wyborów.

3.Członkom komisji wyborczych przysługują diety.

4.Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych, korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych i ponoszą odpowiedzialność jak funkcjonariusze publiczni.

§ 5

1. W skład gminnej komisji wyborczej wójt powołuje 5 pracowników urzędu.

2.Do zadań gminnej komisji wyborczej należy:

1)powołanie i przeszkolenie sołeckich komisji wyborczych;

2)rejestracja zgłoszeń kandydatów na sołtysa;

3)zarządzanie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości;

4)opracowanie wzorów kart do głosowania na poszczególne sołectwa;

5)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez sołeckie komisje wyborcze;

6) ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów w obwodach sołeckich;

7) rozpatrywanie protestów wyborczych.

§ 6

1.Wybory w każdym obwodzie przeprowadza 3 osobowa sołecka komisja wyborcza powoływana przez gminną komisję wyborczą, w skład której wchodzą przedstawiciele danego sołectwa oraz 1 osoba z urzędu gminy.

2.Kandydatem do danej sołeckiej komisji wyborczej może być osoba zamieszkująca na terenie sołectwa, która posiada czynne prawo wyborcze.

3.Członkostwa w komisjach wyborczych nie wolno łączyć z kandydowaniem na sołtysa.

4. Członkami sołeckiej komisji wyborczej nie mogą być: małżonkowie, rodzeństwo, dzieci oraz rodzice osoby kandydującej.

5. Zgłoszenia na kandydowanie na członków komisji mogą być składane osobiście lub mogą go dokonywać inne osoby. Kandydat na sołtysa może zgłosić tylko jedną osobę do komisji sołeckiej. Zgłoszenie powinno zawierać: nazwisko i imię (imiona), adres oraz zgodę na kandydowanie na członka komisji wyborczej. Zgłoszenie to składa się w urzędzie gminy.

6.W przypadku zgłoszenia więcej niż 2 osób do sołeckiej komisji wyborczej, gminna komisja wyborcza dokonuje publicznego losowania składu komisji.

O terminie przeprowadzenia losowania powiadamia się poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych urzędu gminy. Losowania dokonuje Gminna komisja wyborcza w urzędzie. Po losowaniu składy poszczególnych sołeckich komisji wyborczych zostają ogłoszone na tablicach wyborczych danego sołectwa.

§ 7

Do zadań sołeckich komisji wyborczych należy:

1) wybranie spośród siebie przewodniczącego komisji;

2) przygotowanie lokalu wyborczego;

3) przeprowadzenie głosowania;

4) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania;

5) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości;

6) sporządzenie protokołu wyników głosowania;

7) przekazanie wyników głosowania do gminnej komisji wyborczej wraz z kartami wykorzystanymi i niewykorzystanymi.

Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa

§ 8

1.Zgłoszeń kandydatów dokonuje się w terminie co najmniej 30 dni przed wyznaczoną datą wyborów w godzinach pracy urzędu.

2.Kandydować na sołtysa może osoba poparta przez co najmniej 15 wyborców sołectwa posiadających czynne prawo wyborcze.

3.Kandydatów na sołtysa zgłasza się do gminnej komisji wyborczej.

4.Zgłoszenie następuje na druku opracowanym przez gminną komisję wyborczą.

5.Zgłoszenie musi zawierać:

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2) listę co najmniej 15 wyborców popierających wraz z nr pesel i adresami zamieszkania oraz czytelnymi podpisami.

6.Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, gminna komisja wyborcza wzywa zgłaszającego do ich usunięcia w terminie 2 dni. Po upływie terminu zgłoszenie zostanie unieważnione.

7.W razie nie zgłoszenia kandydata na sołtysa z danego sołectwa lub zgłoszenia tylko jednego kandydata termin zgłoszenia kandydatów wydłuża się o 5 dni. O przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów wójt informuje mieszkańców danego sołectwa. W przypadku bezskutecznego upływu dodatkowego czasu o którym mowa w zdaniu 1 termin zgłaszania kandydata przedłuża się do chwili złożenia zgłoszenia drugiego kandydata.

8.Listy kandydatów na sołtysa podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń danego sołectwa oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie na 14 dni przed planowaną datą wyborów.

Przebieg głosowania

§ 9

1.Głosowanie odbywa się w lokalu sołeckiej komisji wyborczej znajdującej się na terenie sołectwa, w godzinach ustalonych przez wójta, nie dłużej niż 6 godzin, bez przerwy.

2. Głosowanie może zostać zakończone przed wskazaną godziną, o ile wszyscy uprawnieni do głosowania znajdujący się w spisie wyborców oddali swój głos.

§ 10

1.W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne korzystanie z nich.

2.Przed rozpoczęciem głosowania sołecka komisja wyborcza sprawdza czy urna jest pusta, po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią sołeckiej komisji wyborczej oraz ustala liczbę otrzymanych kart do głosowania.

3.Od chwili opieczętowania, aż do zakończenia głosowania, urny otwierać nie wolno.

4.Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 2 członków sołeckiej komisji wyborczej.

§ 11

1.Wyborca okazuje sołeckiej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości, gdy nie jest znany osobiście członkom komisji. Na tej podstawie otrzymuje kartę do głosowania.

2.Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu do tego przeznaczonej.

§ 12

1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.

2. W lokalu wyborczym umieszcza się urzędowe obwieszczenia wyborcze informujące o:

1) składzie sołeckiej komisji wyborczej;

2) liście kandydatów na sołtysa;

3)godzinach otwarcia lokalu wyborczego;

4)informacji o sposobie głosowania.

Sposób głosowania

§ 13

1.W wyborach sołtysa wyborca głosuje tylko na jednego kandydata, stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

2.Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwisk dwóch lub większej liczby kandydatów lub jeżeli nie postawiono znaku "x" przy nazwisku żadnego z kandydatów.

3.Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych dopisków nie wpływa na ważność głosu.

§ 14

1.Komisja ustala, na podstawie aktualnego spisu wyborców, liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2.Komisja ustala liczbę nie wykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.

3.Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

4.Za nieważne karty do głosowania uznaje się:

1) karty przedarte na dwie i więcej części;

2) karty inne niż urzędowo przyjęte;

3) nieopatrzone pieczęcią właściwej komisji.

§ 15

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania sołecka komisja wyborcza ustala wynik głosowania.

2.Sołtysem zostaje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów.

3.W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o wyborze decyduje ponowne głosowanie przeprowadzone 14 dni po pierwszym głosowaniu.

4.W przypadku uzyskania równej ilości głosów przez kandydatóww drugim głosowaniu o wyborze decyduje losowanie przeprowadzone przez przewodniczącego komisji sołeckiej w obecności wszystkich członków. O losowaniu powinny być powiadomieni kandydaci na sołtysa, którzy uzyskali jednakową ilość głosów.

5. Losowanie przeprowadza się w dniu wyborów.

6. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole z wyborów.

§ 16

1.Komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach.

2.Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu sołecka komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie protokołu w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców .

3.Drugi egzemplarz protokołu przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej przekazuje do gminnej komisji wyborczej.

§ 17

Po wykonaniu czynności związanych z wyborami przewodniczący sołeckiej komisji wyborczej dokumenty z głosowania oraz pieczęć niezwłocznie przekazuje w depozyt wójtowi w tym samym dniu.

§ 18

1. Wszelkie kwestie sporne związane z wyborami rozstrzyga wójt.

2. W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów na piśmie do gminnej komisji wyborczej, która po upływie powyższego terminu protest niezwłocznie rozpatruje i przekazuje wraz ze swoją opinią wójtowi.

3. W razie unieważnienia wyborów wójt zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia ponowne wybory.

Odwołanie sołtysa i członka rady sołeckiej

§ 19

1.Wygaśnięcie funkcji sołtysa i członka rady sołeckiej następuje w przypadku:

1)śmierci;

2)złożenia pisemnej rezygnacji z funkcji;

3)utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów;

4)zmiany granic lub likwidacji sołectwa;

5)odwołania z zajmowanej funkcji przez zebranie wiejskie.

2.Wniosek o odwołanie sołtysa składa:

1) co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa;

2) wójt.

3. Uprawnieni mieszkańcy składają pisemny wniosek o odwołanie sołtysa wójtowi .

4. Wniosek o odwołanie rady sołeckiej lub członka rady sołeckiej składa sołtys na zebraniu wiejskim.

5. Pisemny wniosek o odwołanie sołtysa lub członka rady sołeckiej wymaga uzasadnienia faktycznego i prawnego, wnioskom bez uzasadnienia nie nadaje się biegu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji następuje po wysłuchaniu zainteresowanego. O ile zainteresowany lub jego pełnomocnik nie skorzysta z prawa złożenia wyjaśnień, zebranie wiejskie ma prawo podjąć uchwałę w sprawie odwołania z zajmowanej funkcji.

7. Wygaśnięcie funkcji sołtysa z przyczyn, o których mowa w ust. 1 stwierdza wójt , który powiadamia o tym fakcie wyborców z danego sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

8. Wybory przedterminowe zarządza wójt w ciągu 60dni od daty zawiadomienia o wygaśnięciu funkcji sołtysa.

9.O ile odwołanie sołtysa okazało się nieskuteczne, następny wniosek o odwołanie sołtysa może być złożony nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

§ 20

1. Odwołanie odbywa się wyłącznie na zebraniu wiejskim przy obecności 1/10 uprawnionych mieszkańców w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna powołana z uprawnionych mieszkańców.

3. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

4. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest sprawdzenie listy mieszkańców uprawnionych do głosowania, na podstawie stałego rejestru wyborców, która obowiązkowo jest podpisana przez tych uprawnionych mieszkańców. Ustalenie takiej samej liczby kart do głosowania ilu jest uprawnionych uczestników zebrania, o treści: "Czy jest Pan, Pani za odwołaniem ( podać imię i nazwisko osoby odwoływanej z funkcji sołtysa) , "tak" "nie" lub "wstrzymuję się", odpowiedź zakreślić znakiem "x". Za odwołanego sołtysa lub członka rady sołeckiej uważa się, jeżeli liczba głosów na "tak" jest wyższa od liczby głosów na "nie". Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczęcią rady gminy. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania uprawnionym mieszkańcom za pokwitowaniem, objaśnia zasady głosowania, przeprowadza głosowanie, ustala wynik wyborów, sporządza protokół z wyników wyborów, podpisuje protokół.

5. Ogłoszenie wyników głosowania następuje poprzez odczytanie protokołu przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

Wybory rady sołeckiej i wybory uzupełniające do rady sołeckiej

§ 21

1. Rada sołecka wybrana zostaje na pierwszym zebraniu zwołanym przez nowo wybranego sołtysa w terminie do 60 dni od dnia wyboru sołtysa.

2. Wybory uzupełniające do rady sołeckiej przeprowadza samodzielnie zebranie zwołane na wniosek sołtysa.

3. Zebranie wybiera członków rady sołeckiej spośród nieograniczonej liczby kandydatów posiadających czynne prawo wyborcze w głosowaniu tajnym zgłoszonych przez uprawnionych mieszkańców.

4. Głosowanie przeprowadza 3 osobowa komisja skrutacyjna wybrana

spośród uprawnionych mieszkańców.

5. Członek komisji skrutacyjnej nie może kandydować w wyborach do rady sołeckiej.

6. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego.

7. Zadaniem komisji skrutacyjnej jest sprawdzenie listy mieszkańców uprawnionych do głosowania, na podstawie stałego rejestru wyborców, która obowiązkowo jest podpisana przez tych uprawnionych mieszkańców. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania ostemplowanych pieczęcią rady gminy, na której widnieje napis "Karta do głosowania w wyborach na członków rady sołeckiej w kadencji ..............." Na kartach umieszcza się nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Uprawnieni mieszkańcy dokonują wyboru poprzez postawienie znaku "x" w jednej kratce obok nazwiska kandydata. Maksymalnie można dokonać wyboru 4 kandydatów.

Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania uprawnionym mieszkańcom za pokwitowaniem, objaśnia zasady głosowania, przeprowadza głosowanie, ustala wynik wyborów, sporządza protokół z wyników wyborów, podpisuje protokół.

8. Członkami rady sołeckiej zostają 4 kandydaci, którzy otrzymali najwyższą ilość głosów.

9. Jeżeli w głosowaniu nie zostali wyłonieni czterej członkowie rady sołeckiej, ponieważ dwóch lub więcej kandydatów otrzymało taką samą ilość głosów, przeprowadza się drugą turę wyborów z udziałem tylko tych kandydatów.

10. W przypadku ponownego nierozstrzygnięcia wyborów następuje losowanie. Losowanie przeprowadza przewodniczący komisji skrutacyjnej w obecności zebranych.

11. Ogłoszenie wyników głosowania następuje poprzez odczytanie protokołu przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej.

12. Wybory uzupełniające na członka rady sołeckiej odbywają się na tym samym zebraniu, na którym odbyło się odwołanie.

13. Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z §21 pkt. 2-10.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Sakowska

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »