| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Na podstawie z art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a i ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. Nr 1399 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Metodą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość.

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty określonej w § 2.

§ 2. 1. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 11,80 zł, za 1 mieszkańca za miesiąc

2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 23,60 zł, za 1 mieszkańca za miesiąc.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Gniewie

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2015r. a uchwała dotychczasowa Nr XXXII/212/13 z dnia 27 lutego 2013r. traci moc z tym dniem.

2. Uchwala podlega zamieszczeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie


Walentyna Czapska


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 t.j. wraz ze zmianami) Rada Miejska, w drodze uchwały, zobligowana jest dokonać wyboru jednej z metod ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ustawa określa cztery podstawowe możliwe metody naliczania opłaty w nieruchomościach zamieszkałych, tj.:

- od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

- od ilości zużytej wody z danej nieruchomości

- od powierzchni lokalu mieszkalnego

- od gospodarstwa domowego.

Przy czym można wybrać tylko jeden sposób naliczania opłaty dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych.

Dla Gmina Gniew w roku 2013 wybrała metodę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

System naliczania opłaty jest stosunkowo prosty, funkcjonuje od 2 lat. Zmiana systemu naliczania opłat, nie jest zasadna. Zmienność kryterium jest niewielka dzięki czemu deklaracja korygująca nie musi być często składana. Dodatkowo metoda ta znacznie ułatwia wypełnienie obowiązku składania deklaracji (będących podstawą naliczenia opłaty) ponieważ wypełniający deklarację zazwyczaj posiada informacje o ilości osób. Ponadto Urząd dysponuje danymi z rejestru mieszkańców w celu weryfikacji danych.

W związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw i dodaniu w art. 6k ust. 2a, rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc - 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem - za mieszkańca. Dochód rozporządzalny (zgodnie z art. 5 ustawy zmieniającej) wynosi on 1299 zł.

Natomiast zgodnie z regulacją art. 6k ust. 3 rada gminy określa wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość maksymalnej stawki opłaty określonej w ust. 2a za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Zatem opłata maksymalna za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny nie może być wyższa niż 25,98 zł. Natomiast opłata maksymalna za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób nieselektywny nie może być wyższa niż 51,96 zł.

Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej, wyposażenia w pojemniki do zbierania odpadów, jak również utrzymania ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

Nadwyżka może być przeznaczona na wyposażenie, opróżnianie i utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników dla nieruchomości służących do celów publicznych.

Gmina może z pobranych opłat pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (np. dzikie wysypiska).

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »