| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RSt Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 22 maja 2015r.

decyzja nr OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RSt Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 maja 2015r

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3, w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.), zwanej dalej"ustawą - Prawo energetyczne"oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem"

z dnia 29 grudnia 2014 r., uzupełnionym późniejszymi pismami z dnia: 4 lutego 2015 r., 20 marca 2015 r., 20 kwietnia 2015 r. oraz 30 kwietnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła,

zatwierdzam:

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji, na okres do dnia 30 czerwca 2016 r.

U Z A S A D N I E N I E

Na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat zostały ustalone na podstawie planowanych do poniesienia w okresie stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanowiono orzec, jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk.

3)Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Z upoważnienia

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Północnego Oddziału Terenowego

Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

K. o.:

1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o., ul. Jantarowa 5, 82-100 Nowy Dwór Gdański

2)Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

3)a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 30.12.2014 r. na rachunek:
95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Specjalista w Północnym Oddziale Terenowym

Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku

Rafał Stefański


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

82-100 Nowy Dwór Gdański

ul. Jantarowa 5

TARYFA DLA CIEPŁA

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia 22 maja 2015 r.
nr OGD-4210-47(15)/2014/2015/382/XII/RSt

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

DYREKTOR
Północnego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki

z siedzibą w Gdańsku

Mirosława Szatybełko-Połom

2015

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.3

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.5

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.5

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.6

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.8

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.8

CZĘŚĆ I

Objaśnienia pojęć i skrótów używanych w taryfie.

1.1. Użyte w taryfie pojęcia oznaczają:

- ustawa - ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.),

- rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291),

- rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 92),

- przedsiębiorstwo ciepłownicze - przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez to przedsiębiorstwo źródłach ciepła, przesyłaniem i dystrybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego, tj. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Jantarowa 5, zwane dalej"PEC",

- odbiorca- każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,

- źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

- sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,

- przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej, doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,

- węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

- grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,

- instalacja odbiorcza - połączoneze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,

- zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła,

- obiekt - budowlę lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

- lokalne źródło ciepła - zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze wyłącznie w tym obiekcie,

- układ pomiarowo-rozliczeniowy- dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

- grupa taryfowa - grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania,

- moc cieplna - ilość ciepła wytworzonego lub dostarczonego do podgrzania określonego nośnika ciepła albo ilość ciepła odebranego z tego nośnika w jednostce czasu,

- zamówiona moc cieplna- ustaloną przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji,

- warunki obliczeniowe :

a)obliczeniową temperaturę powietrza atmosferycznego określoną dla strefy klimatycznej, w której są zlokalizowane obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

b)normatywną temperaturę ciepłej wody.

1.2. Użyte w taryfie skróty oznaczają:

a) źródło ciepła zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim:

nr 1 - przy ul. Jantarowej 5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

b) źródła ciepła, dla których zainstalowana moc cieplna nie przekracza 5 MW:

nr 2 - zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim przy Placu Wolności 5, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

nr 3 - zlokalizowane w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Dworcowej 27, w którym ciepło pochodzi ze spalania paliwa gazowego,

nr 5 - zlokalizowane w Kmiecinie, w którym ciepło pochodzi ze spalania miału węgla kamiennego,

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem w ciepło.

PEC prowadzi działalność gospodarczą związaną z zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciepła Nr WCC/148/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami),

- przesyłania i dystrybucji ciepła Nr PCC/158/382/U/2/98/JJ z dnia 1 października 1998 r. (zmienionej późniejszymi decyzjami).

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy.

Grupa IA- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC,

Grupa IB- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 1, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i grupowe węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC oraz zewnętrzne instalacje odbiorcze za tymi węzłami, stanowiące własność i eksploatowane przez odbiorców,

Grupa II- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 2, dostarczane jest do obiektów poprzez sieć ciepłowniczą i węzły cieplne dzierżawione i eksploatowane przez PEC,

Grupa III- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 3, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze,

Grupa V- odbiorcy, którym ciepło, wytwarzane w źródle ciepła nr 5, dostarczane jest bezpośrednio do obiektu, w którym jest ono zlokalizowane oraz do sąsiednich obiektów poprzez zewnętrzne instalacje odbiorcze.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat.

Grupa odbiorców IA

j.m.

netto

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

106 821,97

rata miesięczna

8 901,83

cena ciepła

zł/GJ

32,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

13,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

20 708,37

rata miesięczna

1 725,70

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,51

Grupa odbiorców IB

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

106 821,97

rata miesięczna

8 901,83

cena ciepła

zł/GJ

32,67

cena nośnika ciepła

zł/m3

13,12

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

25 173,68

rata miesięczna

2 097,81

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

9,16

Grupa odbiorców II

j.m.

cena za zamówioną moc cieplną

roczna

zł/MW

127 613,19

rata miesięczna

10 634,43

cena ciepła

zł/GJ

35,84

cena nośnika ciepła

zł/m3

11,65

stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

roczna

zł/MW

23 818,11

rata miesięczna

1 984,84

stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

7,78

Grupa odbiorców III

j.m.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

4 067,35

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

64,59

Grupa odbiorców V

j.m.

stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

zł/MW

10 983,57

stawka opłaty za ciepło

zł/GJ

49,20

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci.

przyłącze z rur
preizolowanych

Za 1 mb przyłącza

Na terenie bez nawierzchni utwardzonej

Na terenie z nawierzchnią utwardzoną

(zł/mb przyłącza)

Dn=25/90

129,25

178,45

Dn=32/110

140,75

189,94

Dn=40/110

150,00

199,20

Dn=50/125

171,53

222,79

Dn=65/140

185,46

236,73

Dn=80/160

206,50

259,82

Dn=100/200

219,88

273,20

Dn=125/225

265,90

321,29

Dn=150/250

272,23

327,62

Ustalone w taryfie stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

CZĘŚĆ V

Warunki stosowania cen i stawek opłat.

5.1 Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które zostały określone w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

5.2 W przypadkach:

a) niedotrzymania przez PEC standardów jakościowych obsługi odbiorców lub niedotrzymania przez odbiorców warunków umowy,

b) uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

c) udzielania bonifikat,

d) nielegalnego poboru ciepła,

stosuje się postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Zasady wprowadzania cen i stawek opłat.

PEC wprowadza do stosowania ceny i stawki opłat określone w niniejszej taryfie, nie wcześniej, niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

PREZES

Danuta Początek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EFT International

EFT International zajmuje się pomaganiem firmom w osiągnięciu sukcesu na zagranicznych rynkach, głównie w Wielkiej Brytanii i Indiach.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »