| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy Lubichowo

z dnia 24 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lubichowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2015, poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 20 e ust. 3 i 4 w związku z art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. - Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), Rada Gminy Lubichowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych lub publicznego gimnazjum, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym odpowiednio do przedszkola lub szkoły podstawowej na terenie Gminy Lubichowo - 10 punktów,

2) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 8 punktów,

3) rodzic (opiekun prawny) pracuje na terenie Gminy Lubichowo - 6 punktów,

4) wielodzietność rodziny kandydata - 4 punkty,

5) kandydat jest objęty kształceniem specjalnym - 4 punkty.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, są oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący. Rada Gminy ustalonym kryteriom przypisuje określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Wskazane w uchwale kryteria zostały ustalone w wyniku konsultacji i uzgodnień z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Cichocki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »