| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/174/16 Rady Miejskiej w Skarszewach

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U.
z 2016 roku, poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 52.813.212,08 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 940.735,01 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu dochodów budżetowych zawiera załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Zmienia się plan dochodów budżetowych w trybie przeniesienia planowanych dochodów między paragrafami w łącznej kwocie 25.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

3. Dochody budżetu po zmianach obejmują:

1) plan dochodów bieżących w kwocie 51.570.157,07 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 4.250,00 zł,

2) plan dochodów majątkowych w kwocie 1.243.055,01 zł, w tym: dochody z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 298.055,01 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 57.134.204,23 zł na skutek ich zwiększenia o kwotę 1.317.490,16 zł i zmniejszenia o kwotę 67.643,00 zł. Szczegółowy wykaz zmian planu wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do uchwały.

2. Zmienia się plan wydatków w trybie przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie 146.119,39 zł, w tym obustronne przeniesienia w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 - Pozostała działalność, w paragrafie 4178 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.125,00 zł, w paragrafie 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 375,00 zł, w paragrafie 4308 - Zakup usług pozostałych w kwocie 2.125,00 zł, w paragrafie 4309 - Zakup usług pozostałych w kwocie 375,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków bieżących w kwocie 49.700.072,07 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie 31.035.955,07 zł, z tego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 21.892.103,37 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9.143.851,70 zł,

c) dotacje na zadania bieżące - 4.692.748,00 zł,

d) wydatki na obsługę długu - 233.142,00 zł;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 280.500,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Wydatki budżetu po zmianach obejmują plan wydatków majątkowych w kwocie 7.434.132,16 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 7.314.132,16 zł, z czego:

a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 295.164,16 zł,

2) wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 120.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami po zmianach w kwocie 4.320.992,15 zł stanowi deficyt budżetu.

2. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4.820.202,00 zł.

3. Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków z kwoty 657.293,00 zł do kwoty 966.405,15 zł.

4. Przychody po zmianach wynoszą łącznie 5.486.607,15 zł, w tym:

a) przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 966.405,15 zł,

b) przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.820.202,00 zł.

5. Przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 966.405,15 zł przeznacza się w całości na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

6. Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4.820.202,00 zł przeznacza się na:

a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.354.587,00 zł,

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.465.615,00 zł.

7. Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wynoszą 1.465.615,00 zł.

8. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Przychody i rozchody budżetu w 2016 r."
po zmianach otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej "Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej", otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 5. Załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 6 do uchwały. Łączna kwota dotacji 1.860.500,00 zł obejmuje dotacje celowe - 397.000,00 zł, dotacje podmiotowe - 1.003.500,00 zł oraz dotacje przedmiotowe - 460.000,00 zł.

§ 6. Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" w łącznej kwocie 3.497.248,00 zł otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 7
do uchwały.

§ 7. W załączniku Nr 15 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne realizowane w 2016 roku" w łącznej wysokości 7.434.132,16 zł wprowadza się zmiany określone w załączniku Nr 8 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady


Józef Kamiński


Załącznik Nr 1 - 9 do Uchwały Nr XVIII/174/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1_-_9.pdf


Załącznik do Uchwały Nr XVIII/174/16
Rady Miejskiej w Skarszewach
z dnia 27 czerwca 2016 r.
uzasadnienie.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »