| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr L/544/10 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 2 listopada 2010r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r, nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 roku, Nr 5 poz.33) Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żabno.

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące warunki:

a) posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

b) udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,

c) posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich do gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi,

d) wykazać posiadanie umów na odbieranie odpadów, zawartych z przedsiębiorstwami, do których wywożone są odpady celem składowania lub odzysku,

e) wykazać, iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska,

f) uruchomić od dnia rozpoczęcia świadczenia usług punkt obsługi klientów w którym m.in. zawierane będą umowy z klientami o świadczenie usług, przyjmowane ich zgłoszenia i reklamacje,

g) wskazać sposób komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych powinien po uzyskaniu zezwolenia zapewnić:

a) posiadać sprawne technicznie urządzenia do wyposażenia nieruchomości, w postaci pojemników, worków i kontenerów do gromadzenia odpadów niesegregowanych i segregowanych,

b) organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez: - prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonywania, - prowadzenie dodatkowego bieżącego odbioru odpadów komunalnych (w tym odpadów wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy, - prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzanie kart przekazania odpadów ewentualnie opłat administracyjnych, środowiskowych w zakresie wynikającym z obowiązujących aktów prawnych,

c) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych - wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców;

2. Pojazdy, których przedsiębiorca używa do wywozu odpadów powinny być utrzymane w czystości;

3. Ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć;

4. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne oraz tak zorganizować odbiór i transport odpadów, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5. Po uzyskaniu zezwolenia w gestii przedsiębiorcy będzie dotrzymanie odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami i regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

6. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia (awaria, wypadek, inne) własnego sprzętu specjalistycznego.

7. Przedsiębiorca, który uzyska zezwolenie obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki do odzysku odpadów komunalnych poprzez:

a) poddania ich recyklingowi,

b) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Wywóz odpadów komunalnych ciekłych powinien odbywać się pojazdami specjalistycznymi, spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach.

2. Przedsiębiorstwo, które uzyska pozwolenie na wywóz z terenu gminy odpadów komunalnych ciekłych przedstawi niezwłocznie w Urzędzie Miejskim w Żabnie umowę na wywóz ich do odpowiedniej stacji zlewnej.

3. Prowadzenie odbioru odpadów komunalnych ciekłych od usługobiorców powinien odbywać się na podstawie umów (stałych lub doraźnych zleceń), w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług.

4. Ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć.

5. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne oraz tak zorganizować odbiór i transport nieczystości ciekłych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.

6. Pojazdy asenizacyjne, których przedsiębiorca używa powinny być utrzymane w czystości.

7. Odebranie nieczystości ciekłych powinno nastąpić w przeciągu 2 dni od dnia zgłoszenia przez usługobiorcę.

§ 5. 1. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać Burmistrzowi Żabna wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości.

2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania Burmistrzowi informacji dotyczącej:

1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i rodzaju nieczystości ciekłych zebranych z obszaru Gminy Żabno w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na składowiskach odpadów i sposobów ich zagospodarowania

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żabna

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

autosalon24.pl

Autosalon24.pl powstał w powstał w 2010 roku i jest portalem zarządzanym przez spółkę Autodirect SA. Zadaniem jakie sobie postawiono, było stworzenie pierwszego, polskiego portalu motoryzacyjnego umożliwiającego uzyskanie informacji, porady w wyborze oraz wsparcia w negocjowaniu najkorzystniejszych warunków zakupu, wymarzonego, nowego samochodu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »