| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII / 84 / 2011 Rady Gminy Jabłonka

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie: ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji, udzielonych niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na terenie Gminy Jabłonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 1, 2b, 2d, 3c-3g, 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Podstawę obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego stanowią wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jabłonka oraz rzeczywista liczba dzieci w przedszkolu, zespole wychowania przedszkolnego lub punkcie przedszkolnym.

§ 2. 1. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jabłonka .

2. Dotacja na jednego wychowanka niepełnosprawnego przysługuje w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola lub oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Jabłonka.

§ 3. Niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzone jako zespoły wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne, przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na 1 dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Jabłonka .

§ 4. 1. Dotacji, o których mowa w § 1, udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej, prowadzącej przedszkole lub inne formy wychowania przedszkolnego, złożony do Wójta Gminy Jabłonka nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien być sporządzony odrębnie dla każdej placówki i winien zawierać dane, określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany w liczbie dzieci w przedszkolu i innych formach wychowania przedszkolnego, mające wpływ na wysokość przyznanej dotacji, wynikłe w trakcie realizacji wychowania przedszkolnego, winny być niezwłocznie przedłożone w postaci pisemnej Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 5. 1. Dotacja przekazywana jest na rachunek bankowy przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, w 12 ratach, w terminie od ostatniego dnia każdego miesiąca, a jej wysokość ustalana jest comiesięcznie w oparciu o informację o aktualnej liczbie wychowanków, przekazaną Wójtowi Gminy Jabłonka do dnia 10 każdego miesiąca na druku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, złożoną wraz z imienną listą uczniów, zawierającej adres zameldowania i zamieszkania dziecka.

2. Dotacja za miesiące wakacyjne: lipiec - sierpień przysługuje:

1) na faktyczną liczbę wychowanków w przypadku placówki działającej bez przerwy wakacyjnej,

2) na średnioroczną liczbę wychowanków (wyliczoną z roku szkolnego) w przypadku placówki działającej z przerwą wakacyjną.

§ 6. 1. Otrzymujący dotację zobowiązany jest do jej rozliczenia w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy, na druku stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień należy przedłożyć najpóźniej do dnia 27 grudnia danego roku.

3. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej z ostatecznego rozliczenia rocznego, wnioskodawca zobowiązany jest do dokonania zwrotu części dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w zakresie:

1) przeznaczenia dotacji,

2) liczby wychowanków w poszczególnych okresach roku kalendarzowego.

2. Podstawą przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, zawierające: wskazanie kontrolowanego podmiotu, termin przeprowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

3. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego placówkę o terminie planowanej kontroli.

4. Kontrolujący dokonuje ustaleń stanu faktycznego w zakresie objętym przedmiotem kontroli na podstawie przedstawionych w toku kontroli dokumentów.

5. Kontrolujący może żądać od kontrolowanego sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

6. Kontrolujący przeprowadza wyniki przeprowadzonej kontroli w protokole, który podpisuje kierownik kontrolowanego podmiotu.

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu może odmówić podpisania protokołu, składając wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, kontrolujący dokonuje weryfikacji przyczyny odmowy i w razie potrzeby dokonane zmiany w protokole pokontrolnym.

9. W razie niepodjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

10. Kontrolujący na podstawie protokołu kontroli sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i zalecenia kierowane do organu prowadzącego niepubliczne przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego.

11. Kontrolowany ma obowiązek powiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego .

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka


mgr inż. Eugeniusz Moniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII / 84 / 2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie dotacji

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII / 84 / 2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Informacja o liczbie wychowanków stanowiąca podstawę rozliczenia dotacji w roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII / 84 / 2011
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Rozliczenie przyznanej dotacji dla niepublicznego przedszkola/innych form wychowania przedszkolnego za miesiąc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »