| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/75/11 Rady Gminy Ropa

z dnia 27 października 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Ropa na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

- Rada Gminy Ropa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu na rok 2011 o kwotę 237.676,00 zł w tym;

a) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 234.376,00 zł,

b) zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 3.300,00 zł,

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu na rok 2011 o kwotę 237.676,00 zł - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują:

1) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 273.676,00 zł - z czego zwiększenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 38.082,00 zł - w tym:

a) zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 600,00 zł,

b) zwiększenie planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 38.682,00 zł,

2) zwiększenie planu na dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.500,00 zł,

3) zwiększenie planu na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 231.094,00

4) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 36.000,00 zł - w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 36.000,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 zmniejszenie o kwotę 36.000,00 zł - jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale budżetowej Nr III/11/10 Rady Gminy Ropa z dnia 28 grudnia2010 r. zmienionej uchwałą Nr IV/22//11 z dnia 25 lutego 2011 roku, uchwałą Nr V/32/11 z dnia 31 marca 2011 r; uchwałą Nr VI/43/11 z dnia 28 kwietnia 2011 r, uchwałą Nr VIII/56/10 z dnia 29 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr X/65/11 Rady Gminy Ropa z dnia 30 sierpnia 2011 roku załącznik Nr 1 - zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Ropa w roku 2011 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. W związku ze zmianami wynikającymi z § 1 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany w tabeli - plan dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po wprowadzonych zmianach budżet Gminy Ropa przedstawia się następująco;

1. Dochody -21.015.833,87 w tym;

a) dochody bieżące - 15.145.451,87

b) dochody majątkowe - 5.870.382,00

2. Wydatki - 24.329.901,56 w tym;

a) wydatki bieżące - 14.680.249,37

b) wydatki majątkowe - 9.649.652,19

3. Przychody - 3.724.667,69

4. Rozchody - 410.600,00

5. Deficyt - 3.314.067,69

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ropa.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.

ZMIANY DO PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ROPA NA 2011 ROK

L.p

Dział

Rozdz

Nazwa - treść

Kwota
zwiększenia

Kwota
zmniejszenia

1

2

3

4

5

6

1.

600

Transport i łączność


36.000,00

60095

Pozostała działalność
w tym:
b)wydatki majątkowe
w tym;
inwestycja pn;" Maziarskie Łosie- budowa infrastruktury turystycznej w miejscowości Ropa"
w tym;
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

36.000,00

36.000,00

36.000,0036.000,00

RAZEM

36.000,00

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę

w tym zmniejszenie planu na - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp

36.000,00

36.000,,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ROPA W ROKU 2011 ROK

Dział

Rozdział

Nazwa


Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1

2

4

5

6

7

600

Transport i łączność

20.000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

20.000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Gorlickiego na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na opracowanie projektu budowlano- wykonawczego przepustu

20.000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1.200,00

8.604,90

75411

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej

1.200,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

Dotacja celowa dla OSP w Ropie na zakup wyposażenia i umundurowania

8.604,90

801

Oświata i wychowanie

14.000,00

80104

Przedszkola

- Dotacja celowa
( bieżące)przekazana Gminie Uście Gorlickie z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w publicznym przedszkolu

- dotacja celowa dla Gminy Grybów z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dziecka z terenu Gminy w Niepublicznym Przedszkolu w Stróżach

12.500,001.500,00

851

Ochrona zdrowia

2.713,80

38.400,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom


2.713,80


38.400,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.754,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gorlickiego w zakresie realizacji jej zadań bieżących z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej

5.754,00

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Gorlice w zakresie realizacji jej zadań bieżących z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń dla stowarzyszenia na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane

5.000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

7.960,00

85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Dotacja celowa przekazana do Powiatu na dofinansowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu gminy

7.960,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

8.408,00

90095

Pozostała działalność

Dotacja celowa przekazana dla powiatu na realizację bieżącego zadania realizowanego na podstawie umów dot. usuwania azbestu

8.408,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

527.900,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

dotacje podmiotowe

398,000,00

92116

Biblioteki

dotacje podmiotowe

114.389,81

92116

Biblioteki

dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

7.510,19

92118

Muzea

Dotacja celowa (inwestycyjna) dla samorządu województwa z przeznaczeniem dla Muzeum w Gorlicach

8.000,00

926

Kultura fizyczna

50.000,00

92605

Zadania z zakresu kultury fizycznej


dotacje celowe (bieżące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

50.000,00Razem:

592.935,80

97.004,90


OGÓŁEM DOTACJE; 689.940,70
w tym:- dotacje podmiotowe: 512.389,81 zł
- dotacje celowe; 177.550,89 w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków
bieżących 140.840,70 zł.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/75/11
Rady Gminy Ropa
z dnia 27 października 2011 r.

Zmiana planu dochodów i wydatków na rok 2011 na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dochody

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

zwiększenie

zmniejszenie

1

2

3

4

5

6

6

8

852

Pomoc społeczna

160.195,00

160.195,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

159.551,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

159.551,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

644,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami

644,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego

159.551,00

w tym:

wydatki bieżące

159.551,00

w tym:
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych


159.551,00

85213

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej

644,00

w tym;
a) wydatki bieżące
w tym;
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych
W tym;
(1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych


644,00

644,00

644,00

R A Z E M

160.195,00

160.195,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Dybka

Aplikant adwokacki, specjalista w dziedzinie prawa nieruchomości, prawa budowlanego oraz podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »