| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/147/11 Rady Miejskiej w Żabnie

z dnia 12 grudnia 2011r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami) oraz 18a ust.1 i art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkachi opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz.613, z późniejszymi zmianami)w związku z pkt. 4 lit. e ) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r.w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r.(M.P. Nr 95 , poz.961 ) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172)Rada Miejska w Żabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Żabnie :

1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;

2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;

4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Żabno opłatę od posiadania psów.

§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 20 zł od jednego psa.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązkui wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 5. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Żabnie.

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty sąw poszczególnych sołectwach na terenie Gminy Żabno - osoby wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Miejskiego do 5 dnia miesiąca następnego.

§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10 % od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof WójcikZałącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/147/11
Rady Miejskiej w Żabnie
z dnia 12 grudnia 2011 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty:

Lp.

Sołectwo

Nazwisko i imię inkasenta

Adres inkasenta

1

Bobrowniki Wielkie

Woźny Marian

33-131 Łęg Tarnowski, Bobrowniki Wielkie, ul. Długa 105

2

Chorążec

Kmieć Barbara

33-240 Żabno, Chorążec 15

3

Czyżów

Florek Andrzej

33-240 Żabno, Czyżów 6

4

Fiuk

Pochroń Ryszard

33-240 Żabno, Sieradza 232

5

Goruszów

Chyc Anna

33-250 Otfinów, Goruszów 14

6

Gorzyce

Szarek Irena

33-250 Otfinów, Gorzyce 155

7

Ilkowice

Giebułtowska Franciszka

33-131 Łęg Tarnowski, Ilkowice, ul. Rudno 215

8

Janikowice

Kopeć Leszek

33-250 Otfinów, Janikowice 56

9

Kłyż

Kochańczyk Wiesław

33-250 Otfinów, Kłyż 69

10

Łęg Tarnowski

Radoń Bogdan

33-131 Łęg Tarnowski, ul. Witosa 163

11

Nieciecza

Wójcik Tadeusz

33-240 Żabno, Nieciecza 83

12

Niedomice

Ptaśnik Halina

33-132 Niedomice ul. Długa 33

13

Odporyszów

Głód Andrzej

33-240 Żabno, Odporyszów ul. Ks. Antoniego Szlęzaka 21

14

Otfinów

Woźniczka Adam

33-250 Otfinów, Otfinów 120

15

Pasieka Otfinowska

Sowa Emil

33-270 Wietrzychowice, Pasieka Otfinowska 60

16

Pierszyce

Pietrek Marta

33-250 Otfinów, Pierszyce 25

17

Podlesie Dębowe

Kiełbasa Lucyna

33-240 Żabno, Podlesie Dębowe 14

18

Sieradza

Kijowski Stanisław

33-240 Żabno, Sieradza 40

19

Siedliszowice

Bieszczad Joanna

33-250 Otfinów, Siedliszowice 86

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Krzysztof Wójcik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »