| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/153/2012 Rady Gminy Zawoja

z dnia 11 kwietnia 2012r.

w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.h)i art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)

Rada Gminy Zawoja uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi o treści jak załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXV / 174 / 2004 Rady Gminy Zawoja z dnia 28 października 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi oraz uchwała Nr XLVII / 320 / 2006 z dnia 31 sierpnia 2006 roku Rady Gminy Zawoja w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV / 174 / 2004 w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chowaniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/153/2012
Rady Gminy Zawoja
z dnia 11 kwietnia 2012 r.

StatutGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, zwany w dalszej części Statutu "Ośrodkiem" jest jednostką organizacyjną Gminy Zawoja, realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie:

1. Uchwały Nr. X /48/ 90 Gminnej Rady Narodowej w Zawoi z dn.02.03.1990

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

4. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostki samorządu terytorialnego ( tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zm.)

5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)

6. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.)

7. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.)

8. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.);

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

10. Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywiania". ( Dz.U. Nr 267 poz. 2259 ze zm.);

11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.)

12. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r. nr 149, poz. 887 ze zm.)

13. Innych ustaw i aktów prawnych nakładających zadania na Ośrodki Pomocy Społecznej,

14. niniejszego Statutu,

15. Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka,

§ 2.

Terenem działania Ośrodka jest obszar administracyjny Gminy Zawoja tj. wieś Zawoja i wieś Skawica

§ 3.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej posiada siedzibę w Zawoi nr 1580.

§ 4.

Ośrodek używa pieczęci prostokątnej o treści: ,,Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 34-222 Zawoja 1580, woj. małopolskie - tel. 33 8776 660, tel/fax 33 8775 049, NIP 552-14-33-224, REGON 357009102''

§ 5.

Nadzór nad działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawuje Wójt Gminy Zawoja.

Rozdział 2.
ZAKRES I CEL DZIAŁANIA

§ 6.

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości i podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 7.

Pomoc społeczna realizowana przez Ośrodek polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń,

- pracy socjalnej,

- prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§ 8.

1. Ośrodek realizując zadania własne gminy, kieruje się ustaleniami Wójta Gminy Zawoja, natomiast zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zgodnie z ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę Małopolskiego.

2. Ośrodek jako jednostka organizacyjna Gminy jest finansowany ze środków własnych Gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.

3. Ośrodek realizuje zadania wynikające z obowiązujących przepisów, udzielonych upoważnień, uchwał Rady Gminy Zawoja, w szczególności zadania wynikające z rozeznanych potrzeb Gminy w zakresie pomocy społecznej oraz z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

§ 9.

1. Do zadań własnych gminy, realizowanych przez Ośrodek, wynikających z ustawy o pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należą w szczególności:

a) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

b) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

d) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

f) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

g) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

h) opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi: matką, ojcem lub rodzeństwem;

i) praca socjalna;

j) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

k) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

l) dożywianie dzieci;

m) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

n) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

o) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego.;

p) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

r) utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników;

s) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

t) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Do zadań własnych gminy, realizowanych przez Ośrodek, ponadto należy:

a) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

b) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

c) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach.

3. Do zadań zleconych gminie, realizowanych przez Ośrodek, wynikających z ustawy o pomocy społecznej w szczególności należą:

a) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

b) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

c) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

d) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

e) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, będącym ofiarami handlu ludźmi oraz cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Do zadań gminy, realizowanych przez Ośrodek, wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych w szczególności należą:

a) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w postaci:

- zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,

- świadczeń opiekuńczych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka

b) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób uprawnionych do świadczeń opiekuńczych z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

5. Ośrodek świadczy pomoc osobom uprawnionym do alimentów tj. wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów i podejmuje działania zmierzające do zwiększenia odpowiedzialności osób zobowiązanych do alimentacji.

6. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473ze zm.);

b) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.);

c) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.);

d) ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 371 z późniejszymi zmianami )

§ 10.

Realizując zadania ustawowe Ośrodek w Zawoi współpracuje z sądami, instytucjami, organami i jednostkami pomocy społecznej, a także z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 11.

1. Kierownik Ośrodka może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne.

2. Kierownik Ośrodka może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

Rozdział 3.
Organizacja i zarządzanie

§ 12.

1. Pracą Ośrodka kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik

2. Kierownik Ośrodka zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę.

3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka jest Wójt Gminy, który wykonuje wobec Kierownika czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

4. Kierownik Ośrodka dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

5. Kierownik jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Ośrodka w ramach upoważnienia udzielonego przez Wójta Gminy Zawoja.

6. W celu realizacji działań statutowych Ośrodka Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

§ 13.

1. Funkcjonowanie Ośrodka opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.

2. Tryb pracy Ośrodka i organizację wewnętrzną określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka.

Rozdział 4.
Mienie i gospodarka finansowa

§ 14.

Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest według zasad określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.

§ 15.

Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków jednostki ustalony przez Kierownika w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodny z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej uchwalonej na dany rok budżetowy przez Radę Gminy.

Rozdział 5.
Postanowienie końcowe

§ 16.

Statut Ośrodka oraz jego zmiany uchwala Rada Gminy Zawoja.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Chowaniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kompass Poland

Kompass Poland jest częścią międzynarodowego koncernu Kompass International z siedzibą we Francji, w Paryżu. Kompass International należy do tej samej grupy finansowej co firma Coface. Właścicielem grupy jest Bank Natixis.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »