| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/164/2012 Rady Miejskiej w Szczucinie

z dnia 22 marca 2012r.

w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/256/05 Rady Gminy w Szczucinie z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r nr 256 poz. 2572 z p.zm) Rada Miejska w Szczucinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w Regulaminie występuje "Wójt gminy" zastępuje się go wyrazem "Burmistrz Miasta i Gminy"

§ 2. W cytowanym wyżej Regulaminie dokonuje się zmian:

1. § 9 ust. 2 skreśla się : "Upoważniony pracownik nie może być zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej".

2. § 10 ust 1 otrzymuje brzmienie: " na wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia"

3. § 11 ust 3 otrzymuje brzmienie: " wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Szczucinie do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego".

4. § 11 ust 4 otrzymuje brzmienie: " wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w Gminnym Zespole Oświaty w Szczucinie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku"

5. § 11 ust 5 otrzymuje brzmienie:" W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego może być złożony i uwzględniony przez komisję stypendialną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczucin po upływie terminów o których mowa w ust. 3 i 4

6. § 16 ust 1 otrzymuje brzmienie:"Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym"

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szczucinie


Andrzej Gorzkowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fabryka Motywacji

Szkolenia, rekrutacja, coaching i mentoring, doradztwo HR, doradztwo biznesowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »