Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVI/224/2010 Rady Gminy Chodel

z dnia 31 maja 2010r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115, z późn. zm.) Rada Gminy Chodel uchwala, co następuje:
§ 1. Po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Opolskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, uwzględniając miejscowe potrzeby, drogę o znaczeniu lokalnym nie zaliczoną do innych kategorii, położonej na terenie Gminy Chodel, od końca ulicy Targowej do drogi wojewódzkiej nr 747, zalicza się do kategorii dróg gminnych.
§ 2. Opis położenia i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest przedstawiony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Szczegółowe płożenie i przebieg drogi oznaczony na mapie stanowi załącznik nr 3 do niniejsze uchwały.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Poleszak
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LVI/224/2010
Rady Gminy Chodel
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Uchwała 343.10
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr LVI/224/2010
Rady Gminy Chodel
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Przebieg drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LVI/224/2010
Rady Gminy Chodel
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Mapa Gminy Chodel
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LVI/224/2010
Rady Gminy Chodel
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Mapa geodezyjna
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe