Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVII/238/10 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

z dnia 21 września 2010r.

zmieniająca Uchwałę Nr XLV/196/10 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Rejowiec Fabryczny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) - Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W § 1 pkt 1 wyraz "organizacyjnych" zastępuje się wyrazem "budżetowych".

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Robert Szwed

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe