reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/263/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie

z dnia 15 września 2010r.

w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom podległym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom podległym, wobec osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zwanych dalej "dłużnikiem".

§ 2. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości lub części, jeżeli zachodzi jedna z następujących przesłanek:

1)dłużnik - (osoba fizyczna) - zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł,

2)dłużnik - (osoba prawna) - został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3)zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,

4)jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,

5)zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

2. Umarzanie należności o charakterze cywilnoprawnym, w przypadku gdy oprócz dłużnika głównego są zobowiązane inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 3. 1. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, na wniosek dłużnika lub z inicjatywy wierzyciela mogą być umorzone w całości lub w części.

2. Należności na wniosek dłużnika:

1)mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części należności,

2)płatność całości lub części należności może zostać rozłożona na raty.

3. Ulgi wymienione w pkt 1 mogą zostać udzielone, jeżeli:

1)wystąpią uzasadnione względy społeczne lub gospodarcze,

2)wystąpi uzasadniony interes gminy,

3)ściągnięcie należności pieniężnej zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.

§ 4. Zasady określone w § 1, 2 i 3 stosuje się do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności.

§ 5. Nie nalicza się odsetek od należności głównej, jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności opłaty dodatkowej pobieranej przez "Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej.

§ 6. 1. W stosunku do dłużników, będących przedsiębiorcami, ubiegającymi się o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych na podstawie § 2 pkt 5 i § 3 uchwały, stosowanie umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności stanowią pomoc publiczną a jej udzielenie następuje w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de mini mis (Dz. U. WE L 379 z 28 grudnia 2006 r.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53. poz. 311).

2. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z ulg o których mowa w pkt 1 jest przedłożenie informacji na formularzu, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały, oraz następujących dokumentów:

1)zaświadczeń o pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat wystawionych przez organ udzielający pomocy: pod uwagę bierze się zaświadczenia udzielonej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie ulgi oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych oświadczenia o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

2)informacji o każdej pomocy innej niż de minimis (nie tylko w okresie trzyletnim) uzyskanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym związana jest pomoc de minimis,

3)informacji o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Przedsiębiorca na każde żądanie zobowiązany jest do składania innych niezbędnych informacji i dokumentów związanych z udzieloną pomocą.

§ 7. Jeżeli wartość należności głównej nie przekracza kwoty 1.000,00 zł, do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności uprawnieni są kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Tarnogród.

§ 8. 1. Jeżeli wartość należności głównej jest wyższa niż kwota, o której mowa w § 7 do umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty spłaty należności upoważniony jest Burmistrz.

2. Do umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty spłaty należności w kwocie wyższej niż 10.000,00 zł upoważniony jest Burmistrz po zasięgnięciu opinii Rady wyrażanej w formie uchwały.

§ 9. Postanowienia § 7 i 8 stosuje się do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat odsetek od tych należności.

§ 10. Umorzenie należności oraz odroczenie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenie płatności całości lub części należności na raty następuje w odniesieniu do należności o charakterze cywilnoprawnym - na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie umowy.

§ 11. 1. Z zakresu umorzonych należności oraz odroczenia terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części na raty, udzielonych w trybie określonym niniejszą Uchwałą, sporządzane są kwartalne informacje zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są sporządzane w terminie do 20 następnego miesiąca po kwartale.

§ 12. Traci moc Uchwała:

1)Nr X/75/07 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz

2)Nr XXXVIII/252/2010 Rady Miejskiej w Tarnogrodzie z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, rozkładania na raty i odraczania należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Tarnogród i jej jednostkom podległym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tarnogrodu.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni licząc od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnogrodzie


Piotr Marczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia 15 września 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/263/2010
Rady Miejskiej w Tarnogrodzie
z dnia 15 września 2010 r.
Zalacznik2.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mecenas Adrian Achtelik jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI Sp.p. z Katowic specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach prawnych dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama