| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/278/2010 Rady Gminy Serniki

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Serniki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposob konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo wyrażenia opinii w sprawie poddanej konsultacji, w sposób określony w uchwale oraz przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie.
3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Serniki.
§ 2. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Serniki określając przedmiot konsultacji, formę konsultacji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletunie Informacji Publicznej Gminy Serniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Serniki.
§ 3. 1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji,
2) składania pisemnych opinii lub uwag w danej kwestii,
3) ankiet.
3. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów gminy. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 4. 1. Wnioski i ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, są odnotowywane w protokole spotkania. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.
2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostałych formach wynikiem konsultacji są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
3. Wynik konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
4. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Serniki, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Serniki
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Serniki.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »