| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/278/2010 Rady Gminy Serniki

z dnia 9 września 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Serniki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposob konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej "organizacjami", projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2. Każdy z podmiotów wskazanych w ust. 1 ma prawo wyrażenia opinii w sprawie poddanej konsultacji, w sposób określony w uchwale oraz przesłanie jej na wskazany w ogłoszeniu o konsultacji adres i we wskazanej formie.
3. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami, których terytorialny zakres działania obejmuje obszar Gminy Serniki.
§ 2. 1. Przeprowadzenie konsultacji zarządza Wójt Gminy Serniki określając przedmiot konsultacji, formę konsultacji oraz termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.
2. Informację o podejmowanych konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletunie Informacji Publicznej Gminy Serniki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Serniki.
§ 3. 1. Konsultacje mogą polegać w szczególności na:
1) wyrażeniu opinii lub uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji,
2) udzieleniu odpowiedzi na postawione pytanie,
3) wyborze jednego z zaproponowanych rozwiązań.
2. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:
1) bezpośrednich spotkań z przedstawicielami organizacji,
2) składania pisemnych opinii lub uwag w danej kwestii,
3) ankiet.
3. Wynik konsultacji ma charakter opiniotwórczy i nie jest wiążący dla organów gminy. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji.
§ 4. 1. Wnioski i ustalenia poczynione na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, są odnotowywane w protokole spotkania. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników spotkania.
2. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w pozostałych formach wynikiem konsultacji są ankiety lub wystąpienia podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach, złożone na piśmie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażania.
3. Wynik konsultacji Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów, o których mowa w § 1.
4. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia, poprzez opublikowanie na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Serniki, a także wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Serniki
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Serniki.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bogdan Zatorski

Ekspert SAGE

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »