Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/74/2011 Rady Gminy Kamionka

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania i określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Tekst pierwotny

w sprawie zasad udzielania i określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.), oraz art. 6 ust.2 ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ( Dz. U. z 2005r. Nr 267, poz. 2259 z póź. zm.), Rada Gminy Kamionka uchwala co następuje:

§ 1. 1. W przypadku gdy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 150% kryterium dochodowego, pomoc jest udzielana z obowiązkiem zwrotu przez osobę lub rodzinę poniesionych na ten cel wydatków, na zasadach określonych w poniższej tabeli:

Wielokrotność kryterium wyrażona w procentach

Zwrot pomocy wyrażony w procentach

150 - 200 %

50%

Powyżej 200%

100%

§ 2. 1Traci moc uchwała Nr XXXI/245/2002 Rady Gminy Kamionka z dnia 29 kwietnia 2002r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na sfinansowanie gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Kamionka.

2. Traci moc Uchwała Nr X/69/2011 Rady Gminy Kamionka z dnia 21 listopada 2011r w sprawie zasad udzielania i określenia warunków odpłatności za pomoc w formie dożywiania przyznaną w ramach wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamionka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe