reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 77/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 7 sierpnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Milejów

Uchwała 77/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 7 sierpnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Milejów

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność uchwały Nr XI/130/12 Rady Gminy Milejów z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, w części objętej § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały, z powodu sprzeczności z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) oraz w części objętej § 8 pkt 7 i § 11 z powodu sprzeczności z art. 251 i art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Uchwała Rady Gminy Milejów, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 9 lipca 2012 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru, Kolegium RIO w Lublinie podjęło 24 lipca 2012 r. uchwałę Nr 74/2012 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego, w celu stwierdzenia nieważności części tej uchwały, uznając, że wskazane w sentencji zapisy uchwały w istotny sposób naruszają prawo.

Badaną uchwałą Rada Gminy w § 2 ust. 2 pkt 2 postanowiła, że dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące przeprowadzenie m. in. badań archeologicznych. Zapis ten narusza przepisy art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawowy katalog nakładów koniecznych, które mogą być finansowane dotacją z budżetu - zawarty w art. 77 tej ustawy - nie obejmuje wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały Rady Gminy badań archeologicznych. Ten rodzaj prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie może być finansowany dotacją z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Postanowienia § 8 pkt 7 uchwały oraz § 11 zawierają unormowania dotyczące warunków, sposobu i terminu zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, a także zasady zwrotu do budżetu gminy odpowiedniej części środków z dotacji w przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem. Przypadki zwrotu dotacji w opisanym wyżej zakresie mają być określone przez wójta gminy w umowie z beneficjentem. Zasady zwrotu dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie wymagają odrębnych regulacji, zostały bowiem określone przez przepisy art. 251 i art. 252 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Wobec powyższego pozostawienie przez radę gminy wójtowi kompetencji do określenia tych zasad w umowie z beneficjentem jest działaniem niewłaściwym, naruszającym w sposób istotny wymienione wyżej przepisy ustawy o finansach publicznych.

Rada Gminy Milejów w wyznaczonym przez Kolegium RIO terminie, tj. do 6 sierpnia 2012 r. nie usunęła wskazanego naruszenia prawa, dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie orzekło jej nieważność we wskazanej części.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Milejów prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


Alina Smagała

Otrzymuje:

1. Rada Gminy Milejów

2. Wójt Gminy Milejów

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama