Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XX/130/12 Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim

z dnia 26 października 2012r.

w sprawie podziału Gminy Ostrów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 418 § 1 oraz art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) oraz art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Ostrowa Lubelskiego uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Ostrów Lubelski na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

§ 2. Numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ostrowa Lubelskiego.

§ 4. Na ustalenia Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim określone w niniejszej uchwale przysługuje wyborcom w liczbie co najmniej 15 prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Lublinie w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości treści niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Lubelskim i u sołtysów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim wyłonionej w wyborach 2010 - 2014.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Fituch


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/130/12
Rady Miejskiej w Ostrowie Lubelskim
z dnia 26 października 2012 r.

Podział Gminy Ostrów Lubelski na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Ostrów Lubelski - dzielnica Partyzantów: ulice Partyzantów, Szkolna, Unicka, Batalionów Chłopskich

1

2

Ostrów Lubelski - dzielnica Partyzantów: ulice Błotna, Gęsia, Księżycowa, Kwiatowa, Leśna, Ogrodowa, Piaskowa, Piękna, Słoneczna, Wrzosowa, Folwarczna, Reymonta, Batorego, Północna

1

3

Ostrów Lubelski - dzielnica Kościuszki: ulice Biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, Długa, Kościuszki, Krótka, Niecała, Świerkowa i Sołectwo Bójki

1

4

Ostrów Lubelski - dzielnica Kościuszki: ulice Poniatowskiego, Floriańska, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żabia, Włodzimierza Poczatko

1

5

Ostrów Lubelski - dzielnica Lubelska, Śródmieście, ulice Czerwonego Krzyża, Pod Lipami, Zagłoby, Garbarska, Lubartowska, Lubelska, Nowy Świat, Okopowa, Parczewska, Polna, Spółdzielcza, Strażacka, Wąska

1

6

Ostrów Lubelski - dzielnica Lubelska, Śródmieście ulice Jana Pawła II, Króla Zygmunta, Łęczyńska

1

7

Jamy

1

8

Kaznów - Kolonia

1

9

Kaznów

1

10

Kolechowice Folwark, Kolechowice od nr 1 do nr 92

1

11

Kolechowice - Kolonia, Kolechowice od nr 123 do końca

1

12

Rozkopaczew nr 1 - 42, 101A, 175A - 179, 186 - 212, Rudka Kijańska

1

13

Rozkopaczew 43 - 100, 104A - 174, 180 - 185, 214 - 285

1

14

Rozkopaczew od 401 do końca

1

15

Wólka Stara Kijańska

1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe