Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/88/08 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opole Lubelskie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawyz dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala , co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Opole Lubelskie przyjętym Uchwałą Nr XVI/88/08 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 19 lutego 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 skreśla się ust. 5,

2) w § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Celem popularyzacji tradycji rzemieślniczych i kupieckich oraz promocji Gminy Opole Lubelskie, mając na uwadze ugruntowanie więzi społeczności Gminy, może być organizowana coroczna impreza.,";

3) w § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. .Gmina wydaje miesięcznik informacyjno-publicystyczny.,";

4) §17 skreśla się,

5) w § 18 w ust. 1 skreśla się wyrazy "a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący wyznaczony przez Przewodniczącego lub w przypadku nie wyznaczenia starszy wiekiem"

6) w § 18 skreśla się ust. 2,

7) § 20 skreśla się,

8) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów poleconych lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, dołączając porządek obrad oraz projekty uchwał. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość doręczenia projektów uchwał w terminie krótszym niż 7 dni, umożliwiającym radnym zapoznanie się z ich treścią.,";

9) w § 26 skreśla się ust. 3,

10) w § 26 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.,";

11) w § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: Otwieram (wymienić numer sesji) sesję Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim.,";

12) w § 51 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz przebieg obrad i treść podjętych uchwał, nazwisko i imię przewodniczącego obrad i protokolanta,";

13) w § 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. 3. Rada może zdecydować o przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu
sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2,";

14) w § 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.,";

15) w § 53 skreśla się ust. 3,

16) § 54 otrzymuje brzmienie:

"Protokół z ostatniej sesji kadencji Rady nie podlega przyjęciu a zgodność jego treści z przebiegiem obrad stwierdza Przewodniczący Rady i protokolant w formie adnotacji na oryginale protokołu sesji.,";

17) w § 63 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Lista obecności stanowi podstawę do sporządzenia imiennej listy głosowania.,";

18) w § 119 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) organizowanie pracy Urzędu Miejskiego,,";

19) w § 119 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wykonywanie budżetu Gminy i innych uchwał,,";

20) § 122 otrzymuje brzmienie:

"Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu na wniosek.,";

21) w § 123 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu Miejskiego udostępniane są w dniach i godzinach pracy Urzędu Miejskiego.,";

22) w § 123 skreśla się ust. 3,

23) w załączniku nr 2 do Statutu Gminy Opole Lubelskie - Wykaz jednostek pomocniczych Gminy Opole Lubelskie, Sołectwa:

a) pkt. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Ożarów,",

b) pkt. 23 skreśla się,

24) w załączniku nr 3 do Statutu Gminy Opole Lubelskie wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Opole Lubelskie:

a) pkt 8 skreśla się,

b) pkt 11 skreśla się.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opola Lubelskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim


Jan Aleksander Goldman

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe