| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 11 grudnia 2012r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Zakrzew

Uchwała 152/2012
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Rady Gminy Zakrzew

Na podstawie art. 91 ust. 1 w związku z art. 86 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

uchwala, co następuje:

stwierdza się nieważność § 2 pkt 3 uchwały Nr XVIII/104/12 Rady Gminy Zakrzew z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Zakrzew, z powodu naruszenia dyspozycji zawartej w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.).


Uzasadnienie

Uchwała Rady Gminy Zakrzew, o której mowa w sentencji, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie 19 listopada 2012 r. W wyniku jej zbadania w trybie nadzoru, Kolegium RIO w Lublinie podjęło 4 grudnia 2012 r. uchwałę Nr 140/2012 w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec części tej uchwały, uznając, że została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa.

W § 1 pkt 3 uchwały Rada Gminy postanowiła zwolnić od podatku od nieruchomości: "3) budowle i budynki lub ich części oraz grunty stanowiące mienie komunalne, z wyjątkiem wykorzystywanych na działalność gospodarczą". Przywołane postanowienie w istotny sposób narusza przepis delegacyjny art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Upoważnia on radę gminy do wprowadzenia, w drodze uchwały, innych zwolnień przedmiotowych niż określone w art. 7 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zwolnienie wprowadzone w § 1 pkt 3 uchwały Rady Gminy Zakrzew obejmuje nieruchomości konkretnie wskazanego podmiotu: "stanowiące mienie komunalne". Ma więc w istocie charakter przedmiotowo-podmiotowy, co wyklucza możliwość uchwalenia ich przez Radę Gminy na podstawie upoważnienia zawartego w przepisie art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Skoro bowiem przepis kompetencyjny zezwala radzie gminy wyłącznie na wprowadzenie zwolnień przedmiotowych, to tym samym zakazuje wprowadzenia zwolnień o innym charakterze. Przedstawione wyżej stanowisko prezentowane jest powszechnie w orzecznictwie sądowym, np. w wyrokach NSA z dnia 22 marca 2012 r. sygn. akt II FSK 1785/10 oraz z 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt II FSK 1945/09.

Rada Gminy Zakrzew w wyznaczonym przez Kolegium RIO terminie, tj. do 10 grudnia 2012 r., nie zweryfikowała we własnym zakresie wskazanego naruszenia prawa, dlatego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie orzekło jak w sentencji.

Na tę uchwałę przysługuje Radzie Gminy Zakrzew prawo wniesienia skargi - za pośrednictwem Kolegium RIO w Lublinie - do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej


Jacek Grządka

Otrzymują:

1. Rada Gminy Zakrzew,

2. Wójt Gminy Zakrzew.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »