| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W tworzeniu oraz konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. 1. Tworzenie i konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów określonych w § 1 zarządza Burmistrz Miasta.

2. Współpraca organizacji w zakresie tworzenia i konsultacji projektów aktów prawa miejscowego ma charakter inicjatywno - doradczy.

3. Burmistrz określa przedmiot, formę i termin tworzenia aktów prawa miejscowego oraz przeprowadzenia konsultacji, a także właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Hrubieszowa odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.

4. Informację o tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz przeprowadzenia konsultacji wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów prawa miejscowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

5. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi;

2) pisemnego wyrażenia opinii;

3) ankiet.

§ 4. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich spotkań, ze spotkania sporządza się protokół, w którym odnotowuje się uwagi organizacji pozarządowych co do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego. Do protokółu dołącza się listę obecności.

§ 5. 1. W przypadku przeprowadzenia konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii termin jej wyrażenia nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszowa. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

2. Organizacje pozarządowe mogą przedstawić uwagi dotyczące projektów aktów prawa miejscowego w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailto:miasto@hrubieszow.pl.

§ 6. 1. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących w nich udział.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez wniesienia uwag w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowych nie wziął udziału w spotkaniu jak również nie wpłynęły uwagi w sposób określony w § 5.

3. Uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie tworzenia projektów aktów prawa miejscowego i konsultacji nie są wiążące dla Rady Miejskiej Hrubieszów i nie muszą być uwzględnione.

§ 7. Wyniki konsultacji oraz tworzenia aktów prawa miejscowego, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii oraz stanowisko Burmistrza Miasta, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Serafin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »