| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób tworzenia oraz konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. W tworzeniu oraz konsultacjach projektów aktów prawa miejscowego mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Miejskiej Hrubieszów.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności stron, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. 1. Tworzenie i konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej podmiotów określonych w § 1 zarządza Burmistrz Miasta.

2. Współpraca organizacji w zakresie tworzenia i konsultacji projektów aktów prawa miejscowego ma charakter inicjatywno - doradczy.

3. Burmistrz określa przedmiot, formę i termin tworzenia aktów prawa miejscowego oraz przeprowadzenia konsultacji, a także właściwą komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Hrubieszowa odpowiedzialną za ich przeprowadzenie.

4. Informację o tworzeniu aktów prawa miejscowego oraz przeprowadzenia konsultacji wraz z dołączonym projektem lub projektami aktów prawa miejscowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

5. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań z organizacjami pozarządowymi;

2) pisemnego wyrażenia opinii;

3) ankiet.

§ 4. W przypadku przeprowadzenia konsultacji w formie bezpośrednich spotkań, ze spotkania sporządza się protokół, w którym odnotowuje się uwagi organizacji pozarządowych co do przedstawionego projektu aktu prawa miejscowego. Do protokółu dołącza się listę obecności.

§ 5. 1. W przypadku przeprowadzenia konsultacji poprzez wyrażenie pisemnej opinii termin jej wyrażenia nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia informacji o konsultacjach w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Hrubieszowa. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.

2. Organizacje pozarządowe mogą przedstawić uwagi dotyczące projektów aktów prawa miejscowego w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailto:miasto@hrubieszow.pl.

§ 6. 1. Konsultacje uważa się za ważne, bez względu na liczbę przedstawicieli organizacji pozarządowych biorących w nich udział.

2. Konsultacje uznaje się za przeprowadzone bez wniesienia uwag w przypadku, gdy w wyznaczonym terminie żaden z przedstawicieli organizacji pozarządowych nie wziął udziału w spotkaniu jak również nie wpłynęły uwagi w sposób określony w § 5.

3. Uwagi i propozycje zgłoszone w trakcie tworzenia projektów aktów prawa miejscowego i konsultacji nie są wiążące dla Rady Miejskiej Hrubieszów i nie muszą być uwzględnione.

§ 7. Wyniki konsultacji oraz tworzenia aktów prawa miejscowego, zawierające zestawienie zgłoszonych opinii oraz stanowisko Burmistrza Miasta, zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXIX/200/2012 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 26 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Serafin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »