Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.372.2020 Wojewody Lubelskiego

z dnia 23 grudnia 2020 r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIII/155/2020 Rady Gminy Spiczyn z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Spiczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok, w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe