reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/275/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 21 lutego 2012r.

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi sa-modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

w sprawie zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata i zasad gospodarowania aktywami trwałymi sa-modzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 18 pkt 1 lit b, pkt 19 lit. a oraz art. 58 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 11568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206; z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) oraz art. 37 ust. 3 i 4, art. 43 ust. 6, art. 68 ust. 1 i 3, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i 4 oraz art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, zm.: z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1322; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 12, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1

1. Ustala się zasady gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko - Mazurskiego, zasady nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

2. Postępowania w sprawach o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży wszczęte na podstawie uchwał Zarządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego, podjętych przed wejściem w życie niniejszej uchwały i nie zakończone, prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

§2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Województwie - należy przez to rozumieć Województwo Warmińsko- Mazurskie,

2) Sejmiku - należy przez to rozumieć Sejmik Województwa Warmińsko- Mazurskiego,

3) Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego,

4) obrót nieruchomościami - nieruchomości mogą być przedmiotem: sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, darowizny, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw,

5) zasobie nieruchomości - należy przez to rozumieć wojewódzki zasób nieruchomości o jakim mowa w art. 25c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);

6) ustawie o gospodarce nieruchomościami - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),

7) jednostce organizacyjnej- należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Samorządu Woje-wództwa Warmińsko- Mazurskiego nie posiadającą osobowości prawnej,

8) wojewódzkiej osobie prawnej - należy przez to rozumieć samorządowe jednostki organizacyjne, którym ustawy wprost przyznają taki status oraz te osoby prawne, które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez województwo.

Rozdział 2.
Zasady ogólne gospodarowania nieruchomościami

§3

Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Województwa należy do Zarządu, który w szczególności:

1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej oraz sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę, o którym mowa w art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2) dokonuje wyboru formy przetargu i przeprowadza postępowanie przetargowe przewidziane przepisami prawa,

3) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym w trybie bezprzetargowym,

4) postanawia o zawieraniu umów cywilnoprawnych i wskazuje osoby upoważnione do ich podpisania oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne.

§4

1. Zarząd dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej prze-kazania nieruchomości, uwzględniając jej przeznaczenie wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i w takim zakresie może:

1) przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży i darowizny,

2) oddawać nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

3) dokonywać zamiany nieruchomości, zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności nieruchomości oraz zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości,

4) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek prawa handlowego, utworzonych przez Województwo lub do których Województwo przystąpiło po podjęciu przez Sejmik stosownej uchwały,

5) obciążać nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich;

6) oddawać nieruchomości w trwały zarząd,

7) oddawać nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie.

2. Jeżeli na podstawie przepisów szczególnych do podjęcia czynności o których mowa w ust. 1, wymagana jest zgoda Sejmiku, Zarząd może podjąć te czynności po uzyskaniu zgody Sejmiku, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 i § 14 ust. 2.

Rozdział 3.
Nabywanie nieruchomości do wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

§5

1. Zarząd może nabywać nieruchomości do zasobu nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego potrzeby rozwoju Województwa oraz obowiązek wykonywania zadań publicznych.

2. Cena nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie powinna przewyższać wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego ustalonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Rozdział 4.
Sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

§6

1. Sprzedając nieruchomości lub oddając je w użytkowanie wieczyste Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, przeprowadza przetarg w formie:

1) przetargu ustnego nieograniczonego;

2) przetargu ustnego ograniczonego;

3) przetargu pisemnego nieograniczonego;

4) przetargu pisemnego ograniczonego.

2. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym na-stępuje w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

3. Zwalnia się z obowiązku zbycia w formie przetargu nieruchomości przeznaczone na cele publiczne realizowane przez podmioty określone w art. 37 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Postanawiając o zawarciu umowy użytkowania wieczystego Zarząd określa cel zagospodarowania nieruchomości, sposób korzystania z nieruchomości oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia robót, w tym rozpoczęcia i zakończenia remontu lub rozbiórki. Terminy te mogą ulec przedłużeniu tylko na okres nie dłuższy niż 1 rok.

5. W przypadku niedotrzymania przez użytkownika wieczystego warunków i terminów określonych umową, Zarząd obowiązany jest podjąć czynności zmierzające do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.

§7

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości bez przetargu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej, od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość, może być udzielona bonifikata w wysokości nie wyższej niż 80%, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych,

2) osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego,

3) organizacjom zrzeszającym działkowców z przeznaczeniem na pracownicze ogrody działkowe,

4) poprzedniemu właścicielowi lub jego spadkobiercy, jeżeli nieruchomość została od niego przejęta przed dniem 5 grudnia 1990 r.,

5) na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

6) kościołom i związkom wyznaniowym, które mają uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej,

7) w wyniku uwzględnienia roszczeń, o których mowa w art. 209 a ust. 1 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

2. W granicach, o których mowa w ust. 1, o wysokości udzielonej bonifikaty postanawia Zarząd.

§8

Przepis § 7 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu opłat z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83).

§9

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków przepis § 7 nie ma za-stosowania.

2. W uzasadnionych przypadkach, np. złego stanu technicznego budynku, Zarząd może obniżyć lub podwyższyć bonifikatę, o której mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami przewidzianą przy sprzedaży tego typu nieruchomości, jednak bonifikata ta nie może być wyższa niż 90% ceny nieruchomości.

§10

1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej, może być rozłożona na raty na czas określony w umowie, nie dłużej jednak niż na 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu opłat z tytułu przekształcania prawa użyt-kowania wieczystego we własność na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

§11

1. Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynosi:

1) 20% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, lub trybie bezprzetargowym za nieruchomości przeznaczone:

a) pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych,

b) na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczorozwojową, sportową lub turystyczną,

c) pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach i domów zakonnych,

2) 15% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym - za oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego znajdującego się w tym budynku, który został lub ma zostać wyodrębniony,

3) 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym - w pozostałych przypadkach.

2. Jeżeli nieruchomość gruntowa wpisana jest do rejestru zabytków, w uzasadnionych sytuacjach Zarząd może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych, obniżając je nie więcej niż o 90 %.

3. Zarząd może udzielić bonifikaty od pierwszej opłaty i opłat rocznych, obniżając je nie więcej niż o 80 %, gdy nieruchomość przeznaczona jest na cele, o których mowa w § 7 ust. 1.

4. Pierwsza opłata za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste w drodze bez-przetargowej może być rozłożona na raty, nie dłużej niż na 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu na poziomie stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Rozdział 5.
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd.

§12

1. Zarząd może udzielić bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu, obniżając je, nie więcej jednak niż o 80%, gdy nieruchomość oddawana jest:

1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizacje innych celów publicznych, a także na cele mieszkaniowe,

2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczorozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną na cele nie związane z działalnością zarobkową, a także organizacjom pożytku publicznego na cel prowadzonej działalności pożytku publicznego.

2. Wysokość udzielanej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa Zarząd w decyzji o ustanowieniu trwałego zarządu.

3. Zasady, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie także do opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał z mocy prawa.

§13

1. Jednostka organizacyjna, która otrzymała nieruchomość w trwały zarząd, może oddać nieru-chomość lub jej część w najem, dzierżawę albo ją użyczyć w drodze umowy, zawartej na okres nie dłuższy niż czas, na który został ustanowiony trwały zarząd:

1) z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu, jeżeli umowa jest zawierana na okres do 3 lat,

2) za zgodą Zarządu, jeżeli umowa jest zawierana na okres powyżej 3 lat.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera następujące informacje:

1) rodzaj i okres obowiązywania umowy;

2) tryb zawarcia umowy (przetarg, tryb bezprzetargowy);

3) uzasadnienie zastosowania trybu bezprzetargowego przy wyłonieniu najemcy lub dzierżawcy.

3. W przypadku oddania nieruchomości w użyczenie, najem lub dzierżawę trwały zarządca powinien kierować się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem oraz względami ekonomicznymi.

4. Wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomości na okres powyżej 3 lat dokonuje się w trybie przetargu. Zarząd może wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargu w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

5. Trwały zarządca zobowiązany jest informować Zarząd w terminie do 15 stycznia każdego roku, w formie pisemnej, o sposobie korzystania z nieruchomości, w tym o:

1) czy nieruchomość wykorzystywana jest na cel określony w decyzji o trwałym zarządzie;

2) w jakiej części nieruchomość wykorzystywana jest na potrzeby statutowe jednostki i w jakiej części udostępniana jest innym podmiotom.

3) o zawartych umowach najmu, dzierżawy, użyczenia w tabelarycznym wykazie zawierającym dane najemcy, powierzchnię lokalu lub wynajętej części nieruchomości, czas obowiązywania umowy oraz wysokość czynszu.

Rozdział 6.
Pozostałe formy gospodarowania nieruchomościami.

§14

1. W przypadku wynajęcia, wydzierżawienia, użyczenia lub oddania w użytkowanie nieruchomości Województwa wchodzących w skład wojewódzkiego zasobu nieruchomości, które nie zostały dotychczas oddane w trwały zarząd i użytkowanie, Zarząd zobowiązany jest kierować się zasadami racjonalnej gospodarki mieniem oraz względami ekonomicznymi.

2. Przepis § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wynajęcia, wydzierżawienia lub oddania nieruchomości w odpłatne użytkowanie.

3. Zarząd Województwa może w trybie bezprzetargowym za zgodą Komisji Strategii Rozwoju Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego, oddać nieruchomość w najem, dzierżawę, użyczenie lub użytkowanie na okres do 3 lat.

4. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami sprawy, Zarząd może odstąpić od organizowania przetargu. Do sytuacji uzasadniających odstąpienie od przetargu można zaliczyć w szczególności:

1) wynajęcie lub wydzierżawienie nieruchomości wojewódzkiej osobie prawnej lub wojewódzkiej jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

2) wynajęcie, wydzierżawienie lub użyczenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego,

3) oddanie nieruchomości w użytkowanie, odpłatnie lub nieodpłatnie, na czas określony lub nieokreślony, na rzecz wojewódzkiej osoby prawnej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej.

4) organizacjom pożytku publicznego

5) Zarząd Województwa ustala stawkę czynszu za najem, dzierżawę nieruchomości lub jej części oraz lokali.

6) przy ustalaniu czynszu, można przyjmować stawkę czynszu obowiązującą na terenie właściwej miejscowo gminy jako stawkę wywoławczą.

7) jeżeli zachodzą czynniki odbiegające od przeciętnych, mające wpływ na wartość nieruchomości lub lokalu, stawka czynszu może być zmniejszona lub zwiększona.

§15

Zarząd zobowiązany jest zastrzec w zawieranych umowach najmu, dzierżawy i użyczenia możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku:

1) gdyby nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie,

2) przeznaczenia nieruchomości (lub jej części) do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarządu.

Rozdział 7.
Gospodarowanie mieniem przez wojewódzkie osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§16

1. Wojewódzkie osoby prawne, z zastrzeżeniem ust. 2, otrzymują nieodpłatnie nieruchomości Województwa:

1) na własność,

2) w użytkowanie wieczyste.

2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, otrzymują nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie.

3. Wojewódzkie samorządowe osoby prawne, w granicach wynikających z odpowiednich ustaw samodzielnie gospodarują swoim mieniem.

4. Województwo nie odpowiada za zobowiązania wojewódzkich samorządowych osób prawnych powstałe w związku z realizacją ust. 1.

5. Wojewódzka osoba prawna może zrzec się prawa własności lub użytkowania wieczystego nie-ruchomości jedynie na rzecz Województwa za zgodą Zarządu.

§17

1. Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna zobowiązana jest do:

1) wykorzystywania mienia wojewódzkiego do realizacji swoich zadań statutowych oraz do gospodarowania tym mieniem w sposób oszczędny i racjonalny,

2) utrzymywania składników tego mienia w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia oraz zapewnienia nad nim efektywnego nadzoru.

2. Kierownik wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, nie mającej osobowości prawnej, gospodaruje mieniem na podstawie i w granicach udzielonego mu przez Zarząd pełnomocnictwa, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej.

3. Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2, wymagana jest zgoda Zarządu wyrażona w formie uchwały.

4. Zbędne mienie ruchome jednostka organizacyjna zbywa, wydzierżawia, bądź wynajmuje w drodze publicznego przetargu.

5. Jednostka organizacyjna może przekazać innej jednostce, wojewódzkiej osobie prawnej, bądź jednostce samorządu terytorialnego składnik rzeczowy mienia ruchomego na czas określony, nieokreślony albo bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu, za zgodą Zarządu Województwa.

6. Zużyte składniki mienia ruchomego, które nie zostały zbyte, jednostki organizacyjne dokonują ich likwidacji.

7. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do:

1) prowadzenia ewidencji zawartych umów oraz przedstawiania Zarządowi Województwa półrocznych sprawozdań dotyczących zawartych umów najmu, dzierżawy lub użyczenia z wyszczególnieniem:

a) podmiotów z którymi zawarto umowy,

b) powierzchni wynajętej, wydzierżawionej lub użyczonej,

c) okresu trwania umowy,

d) osiągniętych dochodów,

2) podejmowania działań w zakresie dochodzenia roszczeń ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia wobec dłużników.

8. Nieruchomości będące w trwałym zarządzie nie mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi bez zgody Zarządu Województwa.

9. Zbycie ograniczonego prawa rzeczowego należy do Zarządu Województwa.

10. Zgody Zarządu wymaga przedłużenie na czas określony lub nieokreślony umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia, zawartych na okres do 3 lat.

§18

1. Jednostki organizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne, sporządzają oraz przedkładają Za-rządowi Województwa corocznie, w terminie do dnia 30 września:

1) dane dotyczące praw majątkowych, w tym w szczególności: własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych,

2) wykaz wierzytelności i długów, udziałów w spółkach oraz akcji.

2. Do ewidencjonowania mienia ruchomego oraz innych praw majątkowych przez jednostki or-ganizacyjne oraz wojewódzkie osoby prawne, stosuje się odpowiednie przepisy o rachunkowości.

Rozdział 8.
Gospodarowanie mieniem przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

§19

1. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, wymaga zgody Zarządu Województwa, jeżeli wartość stanowiąca cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, przekracza kwotę 10.000,00 złotych, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zgody Zarządu wymaga wydzierżawienie, wynajęcie, użyczenie, bądź przekazanie do używania w innej formie pomieszczenia, nieruchomości, części nieruchomości samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na okres powyżej 3 lat.

3. Zgody Zarządu wymaga przedłużenie na czas określony lub nieokreślony umów najmu, dzierżawy oraz użyczenia, zawartych na okres do 3 lat.

4. Zbycie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, jak również oddanie do używania pomieszczenia, nieruchomości, części nieruchomości samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, następuje w drodze przetargu.

Rozdział 9.
Przepisy końcowe.

§20

Zobowiązuje się Zarząd Województwa do składania Sejmikowi Województwa rocznych sprawozdań z wykonania niniejszej uchwały w terminie do 31 marca każdego roku.

§21

Tracą moc:

1) uchwała Nr XV/250/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Warmińsko- Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2000 r. Nr 41, poz. 580),

2) uchwała Nr XXXIV/448/05 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/250/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Województwa Warmińsko- Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2005 r. Nr 149, poz. 1728),

3) uchwała Nr XV/251/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 36, poz. 527),

4) uchwała Nr XVIII/273/00 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 lipca 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2000 r. Nr 48, poz. 649),

5) uchwała Nr XXVI/499/09 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2009 r. Nr 30, poz. 533).

§22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§23

Uchwala podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§24

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-wództwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Julian Osiecki

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Wicha-Gajek

Koordynator ds. Marketingu i PR Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości "Twój StartUp"

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama