reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/350/2013 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dobre Miasto na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594, zm. poz.645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art. 239,art.258 ust.1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, zm. poz. 938) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578 i z 2011 r. Nr. 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, z 2013 r. poz. 1456,1548)Rada Miejska w Dobrym Mieście uchwala, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 51.127.794 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 42.215.480 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.912.314 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51.349.148 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 38.345.627 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.003.521 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości 11.728.521 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki majątkowe w 2014 roku w wysokości 1.275.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.490.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 ;

- zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 ;

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3.

Deficyt budżetu gminy wynosi 221.354 zł zostanie pokryty przychodami z kredytów w kwocie 221.354 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w wysokości 3.061.405 zł, rozchody w wysokości 2.840.051 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2.500.000 zł ;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2.840.051 zł ;

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej w kwocie 9.247.914 zł.

§ 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 320.840 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 300.840 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 20.000 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

1) dochody w wysokości 55.000 zł.

2) wydatki w wysokości 55.000 zł.

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 1.776.000 zł.

2) wydatki w wysokości 1.776.000 zł.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2014 r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 265.314 zł., w tym ze środków funduszu sołeckiego - na kwotę 250.314zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Na zadania Osiedli przeznacza się kwotę 15.000 zł. - po 3.000 zł. dla każdego osiedla, zapisaną w rezerwie celowej,

3. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeniesione do poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej po przedłożeniu przez osiedla planów finansowo- rzeczowych na 2014 rok.

§ 10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, stanowi załącznik nr 10.

§ 11.

1. Rezerwa ogólna wynosi 52.000 zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 143.000 zł - z tego:

- 15.000 zł na wydatki Osiedli,

- 128.000 zł na zarządzanie kryzysowe,

§ 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

3) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) przenoszeniu wydatków majątkowych miedzy poszczególnymi zadaniami w danym dziale,

b) przenoszeniu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w danym dziale, pod warunkiem, że nie spowoduje to wzrostu wydatków na wynagrodzenia w danym dziale,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrego Miasta.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Małgorzata Łańko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/350/2013
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama