reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/220/2014 Rady Gminy Kruklanki

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kruklanki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 maca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2013 r., poz.594 ze zm.) oraz art. 19 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm.) Rada Gminy Kruklanki uchwala, co następuje

§ 1. Ustala się regulamin określający zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków realizowanego na terenie Gminy Kruklanki, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców usług, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/224/02 Rady Gminy Kruklanki z dnia 12 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kruklanki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Gąsior


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/220/2014
Rady Gminy Kruklanki
z dnia 28 marca 2014 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

NA TERENIE GMINY KRUKLANKI

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych działających na terenie Gminy Kruklanki oraz odbiorców usług na terenie tej Gminy z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o "Ustawie" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123,poz. 858 z późn. zm.).

2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie jakie nadają im akty wyższego rzędu, w tym w szczególności Ustawa.

Rozdział 2.
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY

I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. 1. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) dostarczać odbiorcy usług wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w wymagalnej ilości;

2) zapewnić ciągłość dostaw wody, z zastrzeżeniem uzasadnionych wyjątków określonych w niniejszym Regulaminie;

3) w przypadku dostarczania wody z sieci zapewnić dostawę wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym;

4) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny;

5) prowadzić regularną wewnętrzną kontrolę jakości dostarczanej wody.

2. Ilość i jakość wody dostarczanej Odbiorcom usług oraz ilość i jakość odprowadzanych ścieków, minimalne ciśnienie wody utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

§ 4. 1. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane:

1) przyjmować do sieci kanalizacyjnej ścieki od odbiorcy usług, w ilości określonej w umowie o zaopatrzenie w wodę;

2) zapewnić ciągły odbiór ścieków o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami, warunkach przyłączenia nieruchomości; jakość wprowadzanych ścieków określa umowa o odprowadzenie ścieków;

3) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny;

4) przesyłać ścieki kolektorem tłocznym do oczyszczalni ścieków w Bystrym k.Giżycka.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5. 1. Wniosek o zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinien zawierać:imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON,numer NIP (o ile wnioskodawca go posiada) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;

1) rodzaj umowy (doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków albo doprowadzanie wody albo odprowadzanie ścieków);

2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca żąda zawarcia umowy;

3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy też posiada własne ujęcie wody;

4) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa wodociągowo - kanalizacyjnego, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;

5) oświadczenie wnioskodawcy wskazujące właściciela przyłącza;

6) oświadczenie wnioskodawcy na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;

7) oświadczenie wnioskodawcy jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (bytowe, przemysłowe albo komunalne);

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia umowy.

2. Do wniosku określonego w ust. 1 należy załączyć:

1) dokument (lub jego kopię) stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości, a w razie braku takiego dokumentu wskazanie okoliczności uprawdopodabniających posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np. dokument potwierdzający zapłatę czynszu za najem nieruchomości) albo wskazanie okoliczności uprawdopodabniających fakt korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

2) kserokopia zaświadczenia o nadaniu numeru NIP, REGON oraz wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej w razie zawierania umowy na cele związane z działalnością gospodarczą;

3) odpis aktualny (lub jego kopię) z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do tego rejestru.

§ 6. 1. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 5 Regulaminu, a ponadto :

1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON,numer NIP (jeśli osoba taka go posiada) oraz adres osoby korzystającej z lokalu, co do której składany jest wniosek o zawarcie umowy wraz z umocowaniem do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz tej osoby;

2) wskazanie lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;

3) oświadczenie osoby korzystającej z lokalu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne wyłącznie w celu zawarcia umowy;

4) oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osoby korzystającej z lokalu o zasadach rozliczeń, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy, oraz o obowiązku regulowania dodatkowych opłat wynikających z taryf za dokonywane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne rozliczenie.

2. Przedsiębiorstwo może dodatkowo wymagać dołączenia do wniosku o którym mowa w ust. 1 schematu wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych w budynku.

§ 7. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiednie wzory wniosków, o których mowa w § 5 i § 6.

§ 8. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o doprowadzanie wody lub odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym powinien zawierać elementy wskazane w § 5 oraz § 6, a ponadto wskazanie ilości lokali w budynku wielolokalowym oraz wskazanie ilości osób korzystających z poszczególnych lokali.

§ 9. Nie wymaga zachowania formy pisemnej zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy.

Rozdział 4.
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE

W TARYFACH

§ 10. 1. Wejście w życie nowych taryf nie powoduje konieczności zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

2. Stosowanie przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

3. Podanie do publicznej wiadomości nowych taryf następuje poprzez ich ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i Urzędu Gminy.

§ 11. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody i (lub) odprowadzania ścieków świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest faktura.

2. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze.

3. Okres rozliczeniowy oraz skutki niedotrzymania terminu zapłaty, określone są w umowie zawartej między stronami.

4. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku poprzedniego, lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku poprzednim i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

5. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami usług są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali, z którymi przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawarło odrębne umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków.

Rozdział 5.
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 12. 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony do Urzędu Gminy, przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela podstawę umocowania, adres do korespondencji;

2) adres nieruchomości, która ma być przyłączona;

3) dokument (lub jego kopię) stwierdzający tytuł prawny przysługujący wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości lub uprawdopodobnienie faktu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne);

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych - wskazanie przewidywanej ilości i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

3. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

4. Urząd Gminy jest zobowiązany przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

5. Jeżeli są spełnione warunki techniczne umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, urząd gminy w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie.

6. W razie braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci, urząd gminy w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, informuje na piśmie o tym fakcie osobę ubiegającą się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.

7. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania, z zastrzeżeniem ust 9.

8. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny,w szczególności określać:

1) lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie;

2) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

3) maksymalne dobowe zapotrzebowanie na pobór wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków;

4) miejsce zainstalowania wodomierza głównego i (lub) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego;

5) wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków;

6) termin ważności warunków przyłączenia.

9. Przedłużenie okresu ważności, o którym mowa w ust. 7, wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjno wysokościową oraz oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie aktualności danych określonych w ust. 2 pkt 1-5. Ust. 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

10. W przypadku gdy plany inwestycyjne właścicieli nieruchomości wyprzedzają lub są różne od inwestycji ujętych w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego, osoby te mogą wybudować na własny koszt urządzenia wodociągowe lub kanalizacyjne i następnie przekazać je Gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo- kanalizacyjnemu na warunkach określonych w umowie. Umowa taka jest zawierana przed wydaniem warunków przyłączenia do sieci.

Rozdział 6.
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG

WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH

§ 13. 1. Gmina ma prawo odmówić przyłączenia odbiorcy usług do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług, w szczególności, jeżeli brak jest sieci lub gdy w wyniku przyłączenia nie zostanie zachowany minimalny poziom świadczenia usług.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo odmówić świadczenia usług, jeżeli przyłącze nie odpowiada warunkom technicznym określonym w odrębnych przepisach.

Rozdział 7.
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU, PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE, WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 14. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego jest pisemne uzgodnienie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym dokumentacji technicznej i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne kontroli robót.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnej dokumentacji technicznej.

3. Dokumentacja techniczna powinna zawierać w szczególności:

1) opis techniczny;

2) plan orientacyjny z zaznaczoną lokalizacją budowy;

3) plan sytuacyjny z naniesionym uzbrojeniem podziemnym i wkreśloną trasą projektowanego przyłącza (mapa zasadnicza w skali 1:1000);

4) plan sytuacyjny z domiarami do charakterystycznych punktów uzbrojenia w skali 1:500 a w przypadku małej czytelności w skali 1:200;

5) profil przyłącza;

6) schemat zabudowy zestawu wodomierzowego w przypadku przyłącza wodociągowego,

7) schemat studzienki rewizyjnej/wodomierzowej;

8) uzgodnienia branżowe z użytkownikami urządzeń podziemnych i właścicielami terenu.

4. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci oraz z projektem przyłącza

5. Odbiór następuje w terminie nie dłuższym niż trzy dni od zgłoszenia gotowości do odbioru.

6. Odbiory częściowe oraz końcowe przyłączy są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

7. Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

8. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole.

9. Protokół odbioru powinien zawierać, co najmniej:

1) uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza;

2) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru.

10. Załączniki do protokołu, o którym mowa w ust. 8 stanowią protokoły: płukania rurociągów wodociągowych, pozytywny wynik badania bakteriologicznego, próby ciśnieniowej szczelności, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbioru robót zanikowych.

Rozdział 8.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG
I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 15. 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym.

2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.

3. W przypadku budynków wielolokalowych, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować właściciela lub zarządcę budynku nieruchomości oraz osoby korzystające z lokali, z którymi przedsiębiorstwo zawarło umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

4. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie w sposób zwyczajowo przyjęty odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

5. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane, w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne poinformuje odbiorców usług w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi. Nie zwalnia to Przedsiębiorstwa z obowiązku zastosowania wszelkich dostępnych mu sposobów dla złagodzenia tych uciążliwości dla Odbiorców.

Rozdział 9.
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY

ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH

W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY

I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji w szczególności dotyczących:

1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;

2) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;

3) występujących awariach urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

§ 17. § 17.

1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.

2. Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej, w terminie do 14 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.

3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia reklamacji w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego lub jej doręczenia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

§ 18. W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Kruklanki taryfy;

2) tekst jednolity "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązujący na terenie Gminy Kruklanki";

3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody;

4) aktualny wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozdział 10.
WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 19. 1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z urządzeń wodociągowych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, a w szczególności z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.

2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego są jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Rozdział 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama