| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/41/2015 Rady Gminy Ełk

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Ełk na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 594, z późn. zm.), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm./, Rada Gminy Ełk uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/15/2014 Rady Gminy Ełk z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Plan dochodów po zmianie wynosi 41 133 821,67 zł, z tego: dochody bieżące 35 103 631,67 zł, dochody majątkowe 6 030 190 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 2 do niniejszej uchwały. Plan wydatków po zmianie wynosi 39 708 630,86 zł, z tego: wydatki bieżące 34 584 655,71 zł, wydatki majątkowe 5 123 975,15 zł., w tym wydatki inwestycyjne 4 661 475,15 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje zmian w planie dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Przychody w wysokości 200 000, zł i rozchody w wysokości 1 625 190,81zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 425 190,81 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 240 000,00 zł i na spłatę pożyczki w wysokości 185 190,81 zł.

§ 3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm) :

1) dochody w wysokości 350 000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 350 000,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ełk.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Ełk


Mirosław Radywoniuk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/41/2015
Rady Gminy Ełk
z dnia 27 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o 427 007,00 zł, w tym:

*rozdz. 75814 "Różne rozliczenia", § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT za 2014 r.) 150 000,00 zł,

*rozdz. 92695 "Pozostała działalność" §2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. Pkt 3 oraz ustęp 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 100 000 zł (zwrot środków z PROW za realizowane w 2014 roku projekty "Bezpieczne wakacje w Gminie Ełk" 50 000,00 zł i "Zajęcia sportowo-rekreacyjne ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności pływackich i korekta wad postawy u dzieci z terenu Gminy Ełk" 50 000,00 zł ),

* dział 852 "Pomoc społeczna" zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa o 168 787,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 r.,

* rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst" zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o 8 220,00 zł na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST.3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 r.,

- zmniejszenie planu dochodów bieżących o 256 790,00 zł, w tym:

*rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami", § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 100 000,00 zł,

*rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska §0690 wpływy z różnych opłat 150 000,00 zł,

* zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 5/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2015 r. o 6790,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszenie planu wydatków bieżących (per-saldo) o 348 612,81 zł, w tym:

*zmniejszenie wydatków na obsługę długu publicznego o 228 000,00 zł,

*zmniejszenie wydatków bieżących w dziale 801 "Oświata i wychowanie" o 191 780,00 zł,

* zmniejszenie wydatków na gospodarkę odpadami" o 100 000,00 zł,

* zwiększenie wydatków z tytułu zmian (per-saldo) wysokości dotacji celowej 161 997,00 zł,

* zwiększenie pozostałych wydatków o 9 170,19 zł,

-zmniejszenie wydatków inwestycyjnych (per-saldo) o 2 246 171,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

- przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej na wniosek jednostek budżetowych, w tym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

- zmiany w planie Urzędu Gminy polegających na przesunięciu limitu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów ogółem wynosi 41 133 821,67 zł. Plan wydatków ogółem wynosi 39 708 630,86 zł. Nadwyżkę budżetową w wysokości 1 425 190,81 zł przeznacza się na wykup obligacji komunalnych 1 240 000,00 zł i spłatę pożyczki 185 190,81 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »