| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/51/2015 Rady Gminy Markusy

z dnia 14 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Markusy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 597 z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212, art. 214 , art. 215 , art. 217, art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.993.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 13.641.936,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 351.673,00 zł.

§ 2. 1. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 13.693.609,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 13.211.109,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości 482.500,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 482.500,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

a) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4,

b) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi 300.000,00 zł i przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

§ 4. Rozchody budżetu w wysokości 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 43.050,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 3.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 6.000,00 zł.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 306.000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 306.000,00 zł.

§ 9. Wydatki budżetu na 2016 rok obejmują zadania ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 253.931,43 zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 11. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 158.680,00 zł, wydatki - 158.680,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. 1. Rezerwa ogólna wynosi 35.000,00. zł .

2. Rezerwa celowa wynosi 45.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Markusy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na :

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego - 500.000,00 zł ,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 300.000,00 zł.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Markusy do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

a) przeniesień między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia i pochodnie nie powodujących ich zwiększenia (łącznie),

b) przeniesień w obrębie działu wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych,

c) przeniesień wydatków inwestycyjnych między zadaniami, w tym samym dziale, nie powodujących likwidacji zadania inwestycyjnego, w wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych (2017 r.), jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2017) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 r. - 1.000.000 zł,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Piaskowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zalacznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zalacznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zalacznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Zalacznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Zalacznik Nr 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/51/2015
Rady Gminy Markusy
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Zalacznik Nr 9

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy"

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” Sp. k. jest podmiotem intensywnie rozwijającym się na polskim oraz międzynarodowym rynku usług prawnych. Wyróżnia się przede wszystkim postępowym działaniem, które ma na celu zapewnienie kompleksowego wsparcia prawnego oraz biznesowego zarówno dla przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »