| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/197/2016 Rady Gminy Giżycko

z dnia 17 marca 2016r.

w sprawie określenia ulg i zwolnień za przejazdy wykonywane lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Giżycko

Na podstawie art.40 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 50a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015r. poz.1440 ze zm.) oraz § 3 pkt f) Porozumienia z dnia 02 kwietnia 2007 r. pomiędzy Gminą Miejską Giżycko a Gminą Giżycko w sprawie realizacji lokalnego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko, Rada Gminy Giżycko uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się zasady ulgowego lub bezpłatnego korzystania z przejazdów lokalnym transportem zbiorowym
na obszarze Gminy Giżycko, zwanym dalej komunikacją miejsko-gminną.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji - należy przez to rozumieć osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidztwa I grupy jeżeli orzeczenie o zaliczeniu
do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy;

2) dzieciach i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia oraz studentów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych do ukończenia 26 roku życia;

3) opiekunach lub przewodnikach - należy przez to rozumieć jedną osobę towarzyszącą:

a) osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji,

b) dziecku lub młodzieży dotkniętym inwalidztwem lub niepełnosprawnym,

c) niewidomemu lub zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku, która ukończyła 13 lat, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej - również psa przewodnika.

4) inwalidach wojennych i wojskowych - należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art.6 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin

§ 3. 1. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach komunikacji miejsko-gminnej upoważnieni są:

a) dzieci do lat 4;

b) osoby, które ukończyły 70 lat;

c) inwalidzi wojenni i wojskowi;

d) osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji oraz ich opiekunowie i przewodnicy;

e) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne oraz ich opiekunowie i przewodnicy;

f) posłowie i senatorowie;

g) zasłużeni honorowi dawcy krwi;

h) niewidomi lub zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku oraz podróżujący z nimi przewodnicy.

2. Do korzystania z 50% ulgi w przejazdach na wszystkich liniach komunikacji miejsko-gminnej są:

a) dzieci w wieku od 4 lat do ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia;

b) studenci;

c) emeryci i renciści.

3. Dokumentami uprawniającymi do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejsko-gminnej są:

a) dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej - dokument stwierdzający wiek dziecka;

b) dla osób, które ukończyły 70 lat życia - dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem;

c) dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych - dokumenty potwierdzające niepełnosprawność wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów;

d) dla opiekuna lub przewodnika osoby niepełnosprawnej - dokument potwierdzający niepełnosprawność podopiecznego;

e) dla emerytów i rencistów - ważna legitymacja emeryta, rencisty;

f) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów - ważna legitymacja uczniowska lub studencka;

g) dla inwalidów wojennych i inwalidów wojskowych - ważna legitymacja inwalidzka;

h) dla zasłużonych honorowych dawców krwi - legitymacja zasłużonego honorowego dawcy krwi łącznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość

i) dla niewidomych lub zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności
z powodu stanu narządu wzroku - legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności
- 04 - O, wystawiona przez uprawniony organ lub inny dokument stwierdzający znaczny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XI/120/07 Rady Gminy Giżycko z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie określenia ulg
w biletach w lokalnym transporcie zbiorowym na obszarze Gminy Miejskiej Giżycko i Gminy Giżycko.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Giżycko.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2016r.

Przewodniczący Rady Gminy


Miron Misztuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »