| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XV/118/2012 Rady Powiatu w Wałczu

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1592; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1688, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055; z 2007r. Nr 173 poz.1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 92 poz.753, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz. 1281) oraz art.81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 96 poz.959, Nr 238 poz.2390; z 2006r. Nr 50 poz.362, Nr 126 poz. 875; z 2007r. Nr 192 poz.1394; z 2009r. Nr 31 poz.206, Nr 97 poz.804; z 2010r. Nr 75 poz.474, Nr 130 poz.871)

Rada Powiatu w Wałczu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach administracyjnych powiatu wałeckiego.

2. Dotacja może być udzielona podmiotowi, który jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do zabytku, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Dotacja może być udzielona na prace wymienione w art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2. Dotacja, w zakresie określonym w ust. 1, może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dotacje przyznane z budżetu Powiatu Wałeckiego łącznie z innymi dotacjami przyznanymi na ten sam cel nie mogą przekroczyć 100% nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

§ 3. 1. Wnioskodawca ubiegający się o dotację obowiązany jest złożyć wniosek wg wzoru określonego przez Zarząd Powiatu w Walczu.

2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do zabytku;

2) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

3) harmonogram finansowy i rzeczowy planowanych prac lub robót;

4) kosztorys inwestorski przewidywanych prac lub robót;

5) fotograficzną dokumentację odzwierciedlającą stan zachowania zabytku;

6) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji;

7) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają takiego pozwolenia.

3. Wniosek o udzielenie dotacji kieruje się do Zarządu Powiatu w Wałczu w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym planuje się wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. 1. W przypadku ubiegania się o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane, których konieczność wykonania wynika ze zdarzeń losowych powodujących bezpośrednie zagrożenie zabytku lub z innych nadzwyczajnych okoliczności - wnioski o udzielenie dotacji mogą być składane w każdym czasie.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć dodatkowo dokumentację potwierdzającą wystąpienie zdarzenia losowego lub innej okoliczności uzasadniającej natychmiastowe wykonanie prac przy zabytku.

§ 5. 1. Złożenie wniosku o dotację, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości oczekiwanej przez wnioskodawcę.

2. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

§ 6. 1. Złożone wnioski podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

2. Decyzję o przyznaniu dotacji, jej wysokości oraz przeznaczeniu podejmuje Zarząd Powiatu w drodze uchwały.

§ 7. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) możliwości finansowe budżetu,

2) wartość historyczną, naukową lub artystyczną zabytku,

3) stan techniczny w jakim znajduje się zabytek,

4) racjonalność zamierzenia wnioskodawcy w tym kosztów realizacji planowanych prac,

5) zaangażowanie finansowe wnioskodawcy, a także wskazanie innych źródeł finansowania prac lub robót budowlanych przy zabytku,

6) dotychczas poniesione nakłady konieczne na wykonanie prac.

§ 8. Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta przez Zarząd Powiatu w Wałczu z dotowanym, określająca w szczególności:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegółowy opis zadania i termin jego wykonania,

3) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

4) sposób i termin rozliczenia dotacji,

5) tryb kontroli wykonania umowy,

6) warunki wypowiedzenia umowy,

7) formularz sprawozdania z wykonania zadania,

8) warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9. Umowę zawiera się na czas realizacji zadania, nie dłuższy niż do końca roku, w którym udzielono dotacji.

§ 10. 1. Zarządowi Powiatu w Wałczu przysługuje prawo kontroli zgodności zrealizowanego zadania z jego projektem oraz zawartą umową o udzielenie dotacji.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, przeprowadzana jest przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wałczu na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu i polega na:

1) sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno-merytoryczna),

2) sprawdzeniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

3. Kontroli dokonuje się pod względem:

1) stanu realizacji zadania,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) zgodności wydatkowania dotacji z celem, na który została przyznana,

4) gospodarności i rzetelności wydatkowania dotacji.

4. Protokół z przeprowadzonej kontroli otrzymuje wnioskodawca i Zarząd Powiatu.

5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania protokołu wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia pisemnych wyjaśnień.

§ 11. 1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca po wykonaniu prac zobowiązany jest do złożenia Zarządowi Powiatu w Wałczu sprawozdania z realizacji zadania.

2. Sprawozdanie składa się w terminie określonym w umowie.

3. Do sprawozdania należy dołączyć: protokół odbioru przeprowadzonych prac lub inne dokumenty potwierdzające wykonanie zadania, uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów księgowych dokumentujących poniesione wydatki, które opłacone zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji (faktury, rachunki, potwierdzenia zapłaty, itp.).

4. Każdy z dokumentów księgowych powinien być opatrzony na odwrocie pieczęcią wnioskodawcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych.

5. Sprawozdanie podlega kontroli przez Zarząd Powiatu. Pisemne zatwierdzenie sprawozdania stanowi podstawę ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji.

§ 12. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z warunkami umowy podlega zwrotowi na rachunek Powiatu Wałeckiego zgodnie z warunkami umowy dotacji.

§ 13. 1. W stosunku do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, udzielenie pomocy stanowi pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i art.88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis (Dz. U. UE. L/379 z 28.12.2006r.);

2. Podmiot może uzyskać pomoc de minimis, jeżeli wartość tej pomocy w roku bieżącym oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku wraz z planowaną pomocą objętą wnioskiem nie przekracza 200 tys. euro, a dodatkowo przedsiębiorca spełnia wszystkie warunki programu pomocowego objętego niniejszą uchwałą.

3. Podmiot, który chce skorzystać z pomocy zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jaką otrzymał w ciągu roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, o których mowa §2 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53, poz.311).

§ 14. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do ujęcia w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu powiatu informacji o udzielonych na podstawie niniejszej uchwały dotacjach i sposobie ich wykorzystania.

§ 15. Podmioty, którym udzielono dotacji z budżetu Powiatu Wałeckiego zobowiązane są do zamieszczenia we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych oraz w kontaktach z mediami informacji o otrzymanej dotacji.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Wałczu.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Bogdan Białas

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »