reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XVII/161/2012 RADY GMINY WIDUCHOWA

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzoru informacji i wzorów deklaracji podatkowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 , poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz.1412, Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2007r. Nr 109, poz.747, z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz.1655, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r.Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.Nr95, poz.613,Nr 96, poz.620, Nr 225, poz.1461, nr 226, poz.1475, z 2011r. Nr 102, poz.584 ,Nr 112, poz.654, Nr 171, poz.1016,Nr232, poz.1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r.o podatku leśnym (Dz.U z 2002r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005r. Nr 143,poz.1199, Nr 164, poz. 1365,Nr 179, poz.1484,z 2006 r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825, z 2008r.Nr 116, poz.730, z 2009r. Nr 56, poz.458, z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr X/87/2011 Rady Gminy Widuchowa z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie wzorów deklaracji i wzorów informacji podatkowych.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Józefa Juzyszyn

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/161/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/161/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/161/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/161/2012
RADY GMINY WIDUCHOWA
z dnia 8 listopada 2012 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą Rada Gminy określa w drodze uchwały wzory deklaracji i wzory informacji podatkowych obowiązujące na terenie gminy . Dotychczasowy wzór deklaracji na podatek od nieruchomości składany przez osoby prawne wymagał zmiany w związku z zmianą ustawowego terminu składania deklaracji. Art.6 ust.9 pkt 1ustawy o podatkach i opłatach lokalnych otrzymał brzmienie: Osoby prawne ,jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjnej Agencji Własności8 Rolnej Skarbu państwa, a także jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane: "składać w terminie do 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania . deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku". Wobec powyższego należało dokonać zmiany zapisów w deklaracji na podatek od nieruchomości składanej przez osoby prawne.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama