reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VI/SXXXII/172/12 Rady Miasta Wałcz

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218; z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 roku Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 roku Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679 Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., poz. 567) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) niniejszy regulamin określa :

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów:

1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki
lub inne urządzenia do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

2) Na terenie Miasta Wałcz sposób selektywnej zbiórki odpadów obejmuje segregację: "u źródła" (tj. z nieruchomości), z "gniazd"(tj. z pojemników ustawionych na terenie Miasta) oraz z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3) Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:

a) papier, tektura (makulatura, karton);

b) szkło;

c) metale;

d) tworzywa sztuczne;

e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;

f) opakowania wielomateriałowe;

g) przeterminowane leki i chemikalia;

h) zużyte baterie i akumulatory;

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) odpady budowlane i rozbiórkowe;

l) zużyte opony;

m) popiół.

3. Odpady wskazane w ust. 2 pkt 3 oraz odpady zmieszane odbierane są przez podmiot, który został

wyłoniony w drodze przetargu w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami

odpadów.

4. Częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych, o których mowa w ust.3 określa Rozdziała

4 niniejszego Regulaminu.

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, liści oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, poprzez odgarnięcie tych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Zadania wskazane w ust. 1 powinny być zrealizowane w ciągu 2 godzin od momentu ich powstania, jeżeli powstały w godzinach od 7 do 22.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej nieruchomości pod warunkiem, że:

1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,

2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.

2. Drobne naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i współwłaścicieli nieruchomości oraz że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym

§ 5. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości powinny mieć pojemność od 40 l do 1100 l.

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych w

pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej poniższe wielkości wytwarzanych odpadów:

1) w odniesieniu do budynków mieszkalnych w miesiącu na jedną osobę musi przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów; przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l;

2) w odniesieniu do szkół i przedszkoli na każdego ucznia i pracownika musi przypadać co najmniej 2 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy taki budynek co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l, 240 l lub 1100 l;

3) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu musi przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemnika, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l, 240 l lub 1100 l.

4) w odniesieniu do punktów handlowych poza lokalem musi przypadać co najmniej
50 l na każdego zatrudnionego, przy czym na jeden punkt musi przypadać
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

5) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi przypadać co najmniej 20 l, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden pojemnik
o pojemności: 110 l, 240 l, 1100 l; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

6) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać
co najmniej jeden pojemnik o pojemności co najmniej 110 l;

7) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na każdych 10 pracowników musi przypadać co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l;

8) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, itp. na jedno łóżko musi przypadać
co najmniej 20 l;

9) w odniesieniu do ogródków działkowych na każdą działkę w okresie sezonu
tj. od 1 kwietnia do 31 października każdego roku musi przypadać 20 l, a poza tym okresem 5 l;

10) w odniesieniu do lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane

jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności

40 l;

11) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie co

najmniej jednego pojemnika o pojemności 1100 l, w okresie od 15 października do 15 listopada, przy czym ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania.

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na terenie

nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność, przy czym:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - od 60 do 1 100 l,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - od 60 do 1100 l,

3) dla pozostałych nieruchomości - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l.

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 3, powinny być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do

mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne

pojemników:

1) niebieski z przeznaczeniem do zbierania papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych;

2) biały z przeznaczeniem do zbierania szkła;

3) brązowy z przeznaczeniem do zbierania odpadów biodegradowalnych;

4) zielony z przeznaczeniem do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.

6. Pojemniki na odpady komunalne selektywnie zbierane powinny być oznakowane, zgodnie z

oznakowaniem w ust. 5.

7. Popiół należy gromadzić odrębnie w pojemnikach metalowych, w przypadku zadeklarowania

wytwarzania popiołu.

§ 6. 1. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących
w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości dostosowanej do ilości osób uczestniczących w imprezie.

2. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich.

§ 7. 1. Pojemniki i inne urządzenia na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, w miejscu dostępnym dla podmiotu uprawnionego obierającego odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

2. Dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady komunalne przed posesją w celu ich opróżnienia, jedynie w dzień wywozu odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu określonym przez podmiot odbierający odpady komunalne.

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżnienia.

§ 8. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak: drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l.

2. Pojemniki lub inne urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny być:

1) rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników;

2) ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów
i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę wywozową;

3) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób;

4) zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;

5) systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich przepełnienia,

6) utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 9. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym,
w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - mogą być, po wskazaniu tego faktu w deklaracji, kompostowane w przydomowych kompostownikach,
w pozostałych przypadkach odpady ulegające biodegradacji odbierane są
od mieszkańców przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

2) odpady selektywnie zbierane - odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż raz w miesiącu;

3) odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż 2 razy
w miesiącu;

4) przeterminowane leki należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady, rozmieszczonych w aptekach;

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na ww. odpady;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są co najmniej raz w roku
lub należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy;

7) chemikalia oraz zużyte opony odbierane są co najmniej raz w roku lub należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy;

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe odbierane są co najmniej raz w roku
lub należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów, odbierane są co najmniej raz w roku lub należy przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów
w godzinach ich pracy;

10) popiół odbierany jest przez podmiot uprawniony nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu
w okresie zimowym lub należy przekazać go do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach ich pracy;

2. Harmonogram odbioru odpadów, o których mowa w ust.1 pkt 6 - 10 zostanie określony przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne.

3. W każdym czasie, za dodatkową opłatą, właściciel nieruchomości może zamówić odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 - 10 bezpośrednio z miejsca przez niego wskazanego.

4. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami
i prowadzącymi działalność w okresie sezonu letniego wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

5. W okresie letnim, właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

6. Odbiór odpadów na terenach czasowo zamieszkałych (rekreacyjnych) będzie następował w następujących terminach :

1) w miesiącach maj, wrzesień - 2 razy w miesiącu,

2) w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień- 4 razy w miesiącu,

3) w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością nie dopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania jego zawartości do gruntu, wynikającą z jego pojemności, przy czym nie rzadziej niż dwa razy w roku.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Miasta w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

3. Miasto Wałcz zgodnie Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa zachodniopomorskiego należy do Regionu szczecineckiego.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości
dla ludzi.

2. Właściciele utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy, zobowiązani są trzymać je na terenie swej nieruchomości.

3. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu.

4. Zwolnienie zwierząt domowych od stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie, gdy są one na uwięzi lub znajdują się na terenie ogrodzonym i tak zabezpieczonym, aby zwierzę nie mogło się z niego wydostać.

5. Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na których trzymane są psy niebezpieczne lub psy rasy zaliczanej do agresywnej, muszą być jednocześnie wyposażone
w odpowiednią tabliczkę ostrzegawczą umieszczoną przy każdym wejściu na teren nieruchomości;

6. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych, w tym na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, częściach wspólnych budynku (klatce schodowej, piwnicy, strychu);

7. Właściciele nie mogą wprowadzać zwierząt domowych na place zabaw, plaże, kąpieliska i do obiektów użyteczności publicznej.

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, z wyjątkiem terenów określonych w ust.3.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 z późn. zm.),

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;

3) utrzymywanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;

4) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 - 3 dopuszczalne są tylko wtedy, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji przewidzianych prawem.

5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są dodatkowo:

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych,

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków,

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz.U. 2007 nr 147 poz. 1033 z późn. zm.).

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia

§ 15. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio
do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana w każdym roku każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. Terminy przeprowadzenia deratyzacji określi w drodze zarządzenia Burmistrz Miasta Wałcz.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 16. Kontrolę i egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu sprawują osoby powołane przez Burmistrza Miasta Wałcz.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wałcz.

§ 18. Uchwała Nr IV/sXXXIX/308/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz traci moc obowiązującą z mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 152 poz 897 z późn. zm.).

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama