reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/175/2013 Rady Gminy Białogard

z dnia 21 lutego 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz.391 ze zm.) Rada Gminy Białogard uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, o której mowa w § 1 odbierane będą powstałe na nieruchomościach:

1) odpady komunalne zmieszane - w każdej ilości;

2) papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, odpady biodegradowalne, meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymaniaczystości i porządku na terenie Gminy Białogard - w każdej ilości;

3) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskiwać prawem wymaganych pozwoleń lub, których nie trzeba zgłaszać do właściwych organów - zebrane w sposób określony w Regulaminie utrzymaniaczystości i porządku na terenie Gminy Białogard - w każdej ilości.

§ 3. 1. Odpady posegregowane w sposób niezgodny z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymaniaczystości i porządku na terenie Gminy Białogard będą traktowane jako odpady zmieszane.

2. Powiadomienie Gminy przez przedsiębiorcę odbierającego odpady o zmieszaniu odpadów selektywnie zebranych lub umieszczeniu odpadów komunalnych zmieszanych w pojemniku lub worku do selektywnego zbierania odpadów będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady zmieszane za miesiąc, w którym stwierdzono zmieszanie odpadów.

§ 4. Z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne - jeden raz w miesiącu;

3) odpady biodegradowalne - na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;

§ 5. Z obszarów zabudowy wielorodzinnej w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zebrane nieselektywnie (zmieszane) - stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, takie jak: papier i tektura, szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, tworzywa sztuczne - stosownie do potrzeb jednak nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

3) odpady biodegradowalne - stosownie do potrzeb, na indywidualne zgłoszenie, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w miesiącach maj - wrzesień, w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu.

§ 6. Ze wszystkich rodzajach zabudowy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony

- dwa razy w roku, w terminie określonym w harmonogramie;

2) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe z remontów i rozbiórek, i zielone z pielęgnacji ogrodów - na indywidualne zgłoszenie;

3) pozostałe odpady zbierane selektywnie, tj.przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), zużyte baterie i akumulatory - jeden raz na kwartał, w terminie określonym w harmonogramie.

§ 7. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady odbierane będą stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

§ 8. 1. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe mogą być umieszczane w specjalnie oznakowanych, przeznaczonych na ten cel pojemnikach, znajdujących się na terenie szkół i placówek handlowych.

2. Stosownie do potrzeb odpady selektywnie mogą być na bieżąco dostarczane do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Adres i godziny otwarcia gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zostanie zamieszczony na stronie internetowej Gminy Białogard i na tablicach ogłoszeń w Sołectwach i w Urzędzie Gminy Białogard.

4. Prowadzący gminny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia.

§ 9. § 9 1. Na obszarach zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady są odbierane przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości

2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych pomieszczeń lub miejsc znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.

§ 10. § 10 Odbiór odpadów nie może następować w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.

§ 11. § 11 . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białogard.

§ 12. § 12 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Mikołajewski

prawnik, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama