| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Człopie

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca o samorządzie gminnym z 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172; Nr 117, poz. 676) Rada Miejska w Człopie uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością - zwani dalej " właścicielami nieruchomości" - prowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, a także odpadów zielonych.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady gromadzone w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach, których wielkość i rodzaje określone zostały w rozdziale 2 niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszego regulaminu.

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.

§ 2. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy:

1) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (np.: podwórza, bramy, przejścia itp…),

2) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 3. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami
i warsztatami naprawczymi, są dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska, dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 3 nie może naruszać praw określonych w innych powszechnie obowiązujących przepisach, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie odpowiednio do ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów.

2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach lub kontenerach;

3. Na terenie nieruchomości stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.

4. Na terenie ulic, placów, skwerów, ciągów spacerowych, obiektów sportowych i przystanków umieszcza się pojemniki o pojemności co najmniej 35 l.

§ 5. 1. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ustala właściciel w oparciu o przyjęte tygodniowe normy wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych:

1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 25 l na jednego mieszkańca,

2) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli - co najmniej 3 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika,

3) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika,

4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika,

6) dla hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno przewidziane do zajmowania łóżko,

7) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a poza tym okresem - 1 l na każdą działkę,

8) dla targowisk - co najmniej 15 l na każdego handlującego,

9) dla obiektów sportowych i użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego pracownika,

10) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku,

11) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb.

§ 6. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki oznaczone następującymi kolorami:

1) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe,

2) białym - na szkło białe,

3) niebieskim - z przeznaczeniem na makulaturę,

4) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

5) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o pojemności :

1) nie więcej niż dwie osoby - w rozmiarze 30 l,

2) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 l,

3) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób - w rozmiarze 90 l,

4) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 120 l,

5) powyżej 9 osób - w rozmiarze 240 l.

3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, w kolorach odpowiadających pojemnikom, o których mowa w ust.1.

4. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika.

§ 7. 1. Pojemniki na odpady należy ustawić na terenie nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru, nie powodując jednocześnie uciążliwości dla osób trzecich,

2. Kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez:

1) zapewnienie szczelności pojemników,

2) zabezpieczenie przed roznoszeniem odpadów przez wiatr i zwierzęta,

3) utrzymywanie pojemników oraz miejsca ustawienia pojemników w czystości.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot odbierający odpady. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietniskowej. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz osób trzecich.

3. Odpady komunalne usuwane są z terenu nieruchomości w dni robocze po uzgodnieniu z podmiotem uprawnionym do odbioru:

- w obrębie miasta 1 raz w tygodniu;

- na terenie wiejskim co 2 tygodnie,

4. Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy opróżniać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w obrębie miasta i raz w miesiącu na terenie wiejskim.

5. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.

6. Makulaturę, szkło białe i kolorowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych zebranych selektywnie, metale w odpowiednich pojemnikach lub w workach należy wystawić do odbioru w wyznaczonym przez podmiot uprawniony terminie.

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz opony muszą być wystawione, w terminie podanym przez podmiot uprawniony do odbierania, na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazane podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

8. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w miejscach wskazanych przez Gminę Człopa oraz w punktach sprzedaży akumulatorów i baterii.

9. Przeterminowane leki należy dostarczać do oznakowanych pojemników zlokalizowanych w aptekach i ośrodku zdrowia na terenie gminy.

10. Chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów, a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych przekazać podmiotom uprawnionym na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

11. Usuwanie odpadów budowlanych winno się odbywać niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika. Zabronione jest usuwanie odpadów remontowych zmieszanych z innymi odpadami.

12. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, zobowiązany jest do wywozu nieczystości ciekłych i osadów. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych powinna być uzależniona od średniego, rocznego zużycia wody i pojemności zbiornika bezodpływowego i odbywać się nie rzadziej niż 2 razy w roku.

§ 10. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na nieruchomości, w tym odpadów zbieranych selektywnie, winno być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska oraz nie naruszający norm sanitarnych.

2. Odpady zbierane selektywnie mogą być dowiezione indywidualnie do utworzonego na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 11. Gruz powstały na nieruchomości w wyniku prowadzonych prac remontowych lub rozbiórkowych należy dostarczać do punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów lub przekazać podmiotowi uprawnionemu na podstawie indywidualnego zlecenia.

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej lub zabudowie jednorodzinnej mogą dokonywać kompostowania odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby.

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do lokalizacji kompostowników zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

3. Wielkość kompostownika musi pozwalać na co najmniej jednoroczny okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału pochodzącego z terenu danej nieruchomości.

4. Materiał uzyskany z prowadzonego kompostownika powinien być wykorzystywany dla własnych potrzeb lub przekazywany do podmiotu uprawnionego.

5. Prowadzenie kompostownika wymaga jego zgłoszenia przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miasta i Gminy w Człopie poprzez złożenie odrębnego oświadczenia, którego wzór określi i udostępni na stronie internetowej Burmistrz Miasta i Gminy Człopa.

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 należy złożyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia zagospodarowywania odpadów poprzez kompostowanie.

7. W przypadku rezygnacji z prowadzenia przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości zobowiązany jest do poinformowania Urzędu Miasta i Gminy w Człopie w ciągu miesiąca o zmianie dotychczasowego sposobu zagospodarowania odpadów zielonych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 13. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

a) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby pełnoletnie,

b) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:

a) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,

b) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,

c) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Nakłada się obowiązek wykonania deratyzacji w okresie wiosny i jesieni na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

2. Obowiązek deratyzacji w odniesieniu do obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w układzie wolnostojącym, bliźniaczym i szeregowym może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Człopa.

§ 17. Traci moc uchwała Nr XXIII/154/2012 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa.

§ 18. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Człopie i w poszczególnych sołectwach Gminy Człopa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Człopie z dnia 28 lutego 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Człopa.

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012 r. poz. 391) rada gminy po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy, opisuje sposób prowadzenia gospodarki odpadami zarówno na nieruchomościach zamieszkałych, które od 1 lipca 2013 r. zostaną objęte nowym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak i na nieruchomościach niezamieszkałych. Regulamin został dostosowany do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wobec powyższego przyjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »