reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Maszewie

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo

Na podstawie art.11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz. 1830, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 668, Nr 92, poz. 753, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 230, poz. 1373, z 2012 r. poz. 908 i 985) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się roczny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Maszewo, obowiązujący w roku 2013.

§ 2. Rada Miejska w Maszewie określa następujące cele gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:

1) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;

2) zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych;

3) zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;

4) edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest przez następujące działania Gminy:

1) zbieranie z terenu Gminy psów bezdomnych, zagubionych, wałęsających się, pozostających bez opieki właściciela;

2) umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Gminy zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu, itp.) utraciły właściciela;

3) zapewnienie opieki lekarsko - weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym psom zebranym z terenu Gminy oraz zwierząt, które utraciły właściciela;

4) poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Gminy;

5) uruchomienie w Urzędzie Miejskim lub innej instytucji lub organizacji, której Gmina powierzy to zadanie, punktu informacyjnego ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko - weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowaniu zgłoszeń o błąkających się zwierzętach, itp.

§ 4. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych realizowane jest poprzez następujące działania Gminy:

1) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;

2) wykonywanie na koszt Gminy sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Gminy, przed przekazaniem ich nowym właścicielom;

3) współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczania ich rozrodczości;

4) umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" właścicielom suk, które w najszybszym z możliwych terminów po porodzie powinny zostać poddane sterylizacji na koszt właściciela;

5) umożliwienie bezpłatnego usypiania "ślepych miotów" wolno żyjących kocic oraz zachęcenie opiekunów do ich sterylizacji.

§ 5. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy realizowane będzie poprzez następujące działania Gminy:

1) egzekwowanie we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną obowiązku corocznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie;

2) konsekwentne egzekwowane przepisów prawa w tym lokalnego w zakresie obowiązków właścicieli zwierząt domowych, określonych przepisami o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 6. Edukacja mieszkańców Gminy w zakresie humanitarnego taktowania zwierząt realizowana jest poprzez następujące działania Gminy:

1) zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Gminy do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczania liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;

2) współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działalności w tego typu organizacjach;

3) organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

§ 7. Gospodarstwo rolne w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich zostanie wyłonione przez Burmistrza w zależności od rodzaju zwierzęcia w trybie uregulowanym przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

§ 8. Rada Miejska uchwalając budżet Gminy Maszewo na rok 2013 zapewniła w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt w wysokości 23.480,00 zł, które zostaną wydatkowane w sposób określony w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maszewa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Rojek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

OPZZ jest reprezentatywną organizacją pracowniczą w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, konsekwentnie dążącą do realizacji w Polsce fundamentalnych zasad: wolności, równości, solidaryzmu społecznego, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości społecznej, a także – pozbawionego jakichkolwiek wykluczeń – prawa do godnego życia, godnej pracy i płacy oraz godnej emerytury.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama