| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII.58.K.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie

z dnia 16 kwietnia 2013 r.

w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej

Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność § 5 uchwały Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości za-mieszkałej, w części dotyczącej wyrażenia "z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Rada Gminy Manowo, działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), w dniu 14 marca 2013 r. podjęła uchwałę Nr XXVIII/187/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Uchwała przekazana Izbie w dniu 28 marca 2013 r. była badana na posiedzeniu Kolegium w dniu 3 kwietnia br. We wstępnej ocenie Kolegium stwierdziło, iż przed-miotowa uchwała została podjęta z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn. zm.). Na podstawie wymienionego przepisu akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywy określi termin dłuższy. Korzystając z przysługującego uprawnienia Rada Gminy Manowo w § 5 przedmiotowej uchwały ustaliła, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. Nadanie uchwale mocy obowiązującej od 1 lipca 2013 r. uniemożliwia adresatom aktu prawa miejscowego realizację obowiązku, o którym mowa w § 2 pkt 1 uchwały, tj. złożenie pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 maja 2013 r. W związku z powyższym Kolegium Izby, pismem z dnia 4 kwietnia br. (znak: K.010.120.HR.2013), powiadomiło Przewodniczącego Rady Gminy Manowo o wszczę-tym postępowaniu. W treści pisma wskazano, że w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 16 kwietnia 2013 r. ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, a do czasu zakończenia wszczętego postępowania przysługuje prawo wnoszenia wyjaśnień. W posiedzeniu Kolegium w dniu 16 kwietnia br. nie uczestniczył przedstawiciel Gminy Manowo. Kolegium Izby na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2013 r. ostatecznie zbadało uchwałę Nr XXVIII/187/2013 Rady Gminy Manowo z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-nymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej. Kolegium stwierdziło, że nadanie uchwale mocy obowiązującej od dnia 1 lipca 2013 r. oraz ustalenie terminu złożenia deklaracji do dnia 15 maja 2013 r. uniemożliwia podatnikom wykonanie obowiązku złożenia deklaracji, ponieważ do dnia 30 czerwca 2013 r. uchwała wraz z deklaracją nie ma mocy obowiązującej. Opisane uchybienie stanowi istotne naruszenie prawa, skutkujące w myśl art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzeniem nieważności uchwały w części § 5 dotyczącej wyrażenia "z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r. Od niniejszej uchwały przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

Zastępca Prezesa


mgr Mieczysław Kus

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Drapała

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »