reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVII/239/2013 Rady Gminy Świdwin

z dnia 23 maja 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t:. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t:. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) w punktach selektywnego zbierania odpadów na terenie danej miejscowości odbywa się odbieranie przez przedsiębiorcę następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) papier i tektura;

b) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;

c) metal ;

d) odzież i tekstylia;

e) szkło;

2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Świdwin realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbiera zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregacji, z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin, zwanego dalej "regulaminem".

3) dpady zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te odbierane będą 5 razy w roku, w okresie czerwiec - październik,w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do o punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO;

4) odpady w postaci przeterminowanych leków należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i umieszczać je wyłącznie w specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych aptekach i placówkach służby zdrowia. Adresy tych aptek będą podawane do publicznej wiadomości;

5) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie miejsc użytku publicznego oraz w punktach sprzedaży detalicznej artykułów tego samego rodzaju Adresy tych punktów będą podawane do publicznej wiadomości;

6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te odbierane będą dwa razy w roku w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do o punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO;

7) odpady budowlano - remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji należy gromadzić oddzielnie w workach lub kontenerach do tego celu przeznaczonych, uniemożliwiających pylenie, wynajętych od przedsiębiorcy na indywidualne zamówienie i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

8) odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub dowodu zameldowania na terenie Gminy Świdwin.

9) odpady odbierane będą w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 2. Gmina zapewnia:

1) Gmina w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami świadczyć będzie dodatkową usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki do zbiórki poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym.

§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla gospodarstw jednorodzinncyh i wielorodzinnych:

1) pojemnik na odpady zmieszane opróżniany nie rzadziej niż co 4 tygodnie;

2) pojemniki na papier, tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal, tekstylia odbierane lub opróżniane nie rzadziej niż co 4 tygodni;

3) pojemniki na szkło odbierane nie rzadziej niż co 4 tygodni;

4) pojemnik na odpady ulegające biodegradacji opróżniany nie rzadziej niż co 3 tygodnie.

2. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą dwa razy w roku w czasie zorganizowanych zbiórek, zgodnie z harmonogramem, bądź na bieżąco oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO.

3. Odpady zielone odbierane będą 5 razy w roku, w okresie czerwiec - październik,w czasie zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do o punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściwego ZZO.

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

1) punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wardyniu Górnym.

§ 5. . Uchyla się Uchwałę Nr XXV/231/2013 Rady Gminy Świdwin z dnia 21 lutego 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskie

Przewodniczący Rady


Krzysztof Kaszuba

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama