reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXVIII/138/2013 Rady Gminy Rąbino

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]) ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 69, poz. 391 z późn. zm.[2]) ), Rada Gminy Rąbino uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXV/126/2012 Rady Gminy Rąbino z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia " Regulaminuutrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rąbino" (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 795) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

1. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie należących do nich nieruchomości poprzez:

1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

2) przekazywanie zebranych odpadów podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

3) uprzątanie niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.";

2) po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:

Gmina wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzyma pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.";

3) § 32 otrzymuje brzmienie:

Właściciel nieruchomości, na terenie której zlokalizowane zostały pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, odpowiada za korzystanie z tych pojemników, zgodnie z ich przeznaczeniem, przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze zlokalizowane na terenie nieruchomości.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rąbino.

§ 3. Uchwaławchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Urzędowym Dzienniku Województwa Zachodniopomorskiego.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 ; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 ; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 40, poz. 230, Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 149, poz. 887, poz. 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz.153.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951; z 2013 r. poz. 21 i poz. 228.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama