| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Kołobrzeg

z dnia 22 lipca 2013 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli

1. Na podstawie art.16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, z późn.zm.), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr XXXVII/510/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009 r. Nr 77, poz. 2042), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XVII/228/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 803);

2) uchwałą Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1415).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XVII/228/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 803), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

2) § 3 uchwały Nr XVII/228/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 7 marca 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 803), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.";

3) § 2 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1415), który stanowi:

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.";

4) § 3 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli (Dz.Urz.Woj.Zachodniopomorskiego z 2012 r., poz. 1415), który stanowi:

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Szufel


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 22 lipca 2013 r.

Uchwała Nr XXXVII/510/09
Rady Miasta Kołobrzeg
z dnia 29 września 2009 r.

w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1658; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz.1281) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala:

ORDYNACJĘ WYBORCZĄ DO RAD OSIEDLI

Dział I.
ZASADY OGÓLNE

§ 1. Ordynacja określa szczegółowy tryb wyboru radnych Rad Osiedli.

§ 2. 1. Wyborcy wybierają radnych Rad Osiedli bezpośrednio spośród zarejestrowanych kandydatów.

2. Głosować można w lokalu wyborczym w godzinach od 10.00 do 17.00.

§ 3. 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania opatrzonych pieczęcią Osiedlowej Komisji Wyborczej.

2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.

3. Karty do głosowania wrzuca się do opieczętowanej urny wyborczej.

4. Opieczętowania urny dokonuje Osiedlowa Komisja Wyborcza.

5. Głosowanie odbywa się w lokalu będącym siedzibą Rady Osiedla, bądź w innym lokalu wyznaczonym przez Prezydenta Miasta.

§ 4. 1. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Wybranym w skład Rady Osiedla (bierne prawo wyborcze) może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do danej Rady.

3. [2]) Liczbę członków Rady Osiedla ustala się zgodnie z przespiami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.).

§ 5. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

Dział II.
ZARZĄDZENIE WYBORÓW

§ 6. [3]) Wybory do Rad Osiedli zarządza Rada Miasta oraz uchwala kalendarz wyborczy.

§ 7. [4]) (uchylony).

Dział III.
ORGANY WYBORCZE

§ 8. Wybory przeprowadzają:

1) Miejska Komisja Wyborcza,

2) Osiedlowe Komisje Wyborcze.

§ 9. 1.[5]) Rada Miasta powołuje Miejską Komisję Wyborczą w składzie pięcioosobowym:

1) 3 osoby spośród radnych;

2) 2 osoby spośród osób wskazanych przez Prezydenta.

2. Członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Komisji, bezwzględną większością głosów składu Komisji w głosowaniu jawnym.

§ 10. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego,

2) udzielanie Osiedlowym Komisjom Wyborczym wytycznych i wyjaśnień,

3) zapewnienie organizacji wyborów we współdziałaniu z Prezydentem Miasta,

4) powoływanie Osiedlowych Komisji Wyborczych,

5) rozpatrywanie skarg na działalność Osiedlowych Komisji Wyborczych,

6) przyjmowanie i rejestrowanie zgłoszeń kandydatów na radnych Rad Osiedli,

7) ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów,

8) powiadomienie Rady Miasta i Prezydenta Miasta o wynikach głosowania.

§ 11. 1.[6]) Osiedlowe Komisje Wyborcze powołuje Miejska Komisja Wyborcza.

2. W skład Osiedlowej Komisji Wyborczej wchodzi 3-5 osób, w tym przewodniczący i jego zastępca, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezydenta Miasta (1 osoba), Rady Osiedli, kluby radnych Rady Miasta, grupę co najmniej 15 mieszkańców osiedla.

3. [7]) (uchylony).

4. W przypadku nie zgłoszenia kandydatów w trybie określonym w ust. 2, kandydatów do Osiedlowej Komisji Wyborczej powołuje Miejska Komisja Wyborcza z własnej inicjatywy.

5. W skład komisji wyborczych mogą wchodzić tylko wyborcy stale zamieszkali na terenie Miasta Kołobrzeg.

6. Członkiem Osiedlowej Komisji Wyborczej nie może być osoba kandydująca w wyborach do Rad Osiedli.

7. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.

8. Do zgłoszenia dołącza się zgodę kandydata na pracę w Osiedlowej Komisji Wyborczej.

9. W zgłoszeniu określa się, której komisji wyborczej zgłoszenie dotyczy. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatów niż dopuszczalny skład komisji, o składzie komisji decyduje publiczne losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

10. W losowaniu nie biorą udziału osoby wskazane przez Prezydenta Miasta do składu Osiedlowej Komisji Wyborczej.

11. Miejska Komisja Wyborcza może uzupełnić skład Osiedlowej Komisji Wyborczej w przypadku rezygnacji powołanych członków komisji, w drodze losowania spośród zgłoszonych kandydatów.

§ 12. Osiedlowa Komisja Wyborcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego składu przewodniczącego i jego zastępcę, bezwzględną większością głosów składu komisji w głosowaniu jawnym.

§ 13. Do zadań Osiedlowej Komisji Wyborczej należy:

1) przeprowadzenie głosowania w osiedlowym lokalu wyborczym,

2) pełnienie dyżurów w lokalu wyborczym w dniu wyborów,

3) ustalenie wyników głosowania w Osiedlu i podanie ich do publicznej wiadomości,

4) przekazanie protokołów głosowania Miejskiej Komisji Wyborczej.

§ 14. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej oraz Osiedlowych Komisji Wyborczych za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) 7 - krotności dobowej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, określonej w odrębnych przepisach - dla przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej,

2) 6 - krotności dobowej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, określonej w odrębnych przepisach - dla członków Miejskiej Komisji Wyborczej i przewodniczących Osiedlowych Komisji Wyborczych,

3) 5 - krotności dobowej diety z tytułu podróży służbowej na terenie kraju, określonej w odrębnych przepisach - dla członków Osiedlowych Komisji Wyborczych.

Dział IV.
OKRĘG WYBORCZY I SPIS WYBORCÓW

§ 15. Obszar Osiedla stanowi okręg wyborczy.

§ 16. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do danej Rady Osiedla ma każda osoba, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze działania tej Rady.

2. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania wpisuje się do spisu wyborców.

§ 17. 1.[8]) Spis wyborców sporządza organ właściwy w sprawie ewidencji ludności.

2. W spisie wyborców, sporządzanym w dwóch egzemplarzach, wymienia się nazwisko i imię, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy.

Dział V.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW

§ 18. 1. Kandydata na radnego Rady Osiedla zgłasza się Miejskiej Komisji Wyborczej wraz z adresami i listą osób popierających kandydaturę.

2. [9]) (uchylony).

3. Miejska Komisja Wyborcza ustala godziny i miejsce przyjmowania zgłoszeń, co podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Zgłaszając kandydata na radnego Rady, należy podać jego nazwisko i imię, wykształcenie, miejsce zamieszkania, ze wskazaniem Rady Osiedla, do której kandyduje.

5. Do zgłoszonej kandydatury należy dołączyć pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności do Rady Osiedla. Kandydat opatruje oświadczenie datą i własnoręcznym podpisem.

§ 19. 1. Zgłoszenie kandydata na członka Rady powinno być poparte podpisami co najmniej 15 wyborców zamieszkałych na terenie Osiedla.

2. Wyborca podpisując zgłoszenie kandydata na radnego Rady, obok podpisu, wpisuje czytelnie swoje nazwisko i imię oraz adres zamieszkania.

3. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne.

4. Na karcie z wykazem osób popierających kandydata, umieszcza się nazwisko i imię kandydata oraz wskazanie Rady, do której kandyduje.

5. Miejska Komisja Wyborcza określi wzór formularza dla osób popierających kandydatów oraz oświadczeń składanych przez kandydatów.

§ 20. 1. Miejska Komisja Wyborcza przyjmuje zgłoszenia kandydatów, wyznaczając termin posiedzenia rejestracyjnego. Na posiedzeniu komisja rejestruje kandydatów do Rady, sporządzając protokół rejestracji oraz powiadamiając o tym fakcie zgłaszających.

2. Rejestracja odbywa się w obecności osób zgłaszających kandydaturę. Uprawnionym do zgłoszenia kandydata jest co najmniej jedna osoba, która udzieliła poparcia kandydatowi i złożyła swój podpis na wykazie osób popierających kandydata.

3. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, które nie dadzą się usunąć, komisja uchwałą stwierdza nieważność zgłoszenia, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszających.

4. Jeżeli zgłoszenie zawiera inne wady, komisja wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną usunięte w zakreślonym terminie, komisja uchwałą stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.

5. Od uchwały stwierdzającej nieważność zgłoszenia kandydata, zgłaszający może odwołać się w terminie 2 dni do Prezydenta Miasta, który rozpoznaje je w terminie 3 dni. Postanowienie Prezydenta jest ostateczne.

§ 21. 1. Wybory przeprowadza się, jeżeli ilość zgłoszonych kandydatów jest większa lub równa ustalonej liczbie mandatów dla Rady Osiedla.

2. [10]) Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłaszania kandydatów nie zostało zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba mandatów w Radzie Osiedla, Miejska Komisja Wyborcza wzywa wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty do zgłaszania kandydatów. (skreślony).

3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2 liczba zgłoszonych kandydatów na radnych Rady Osiedla, będzie stanowiła co najmniej bezwzględną większość statutowego składu Rady, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych na radnych Rady Osiedla, Miejska Komisja Wyborcza uznaje zarejestrowanych kandydatów.

4. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2 albo na skutek zdarzeń, o których mowa w § 22, liczba zgłoszonych kandydatów będzie niższa niż bezwzględna większość statutowego składu Rady Osiedla, wyborów nie przeprowadza się. Miejska Komisja Wyborcza postanawia o nieprzeprowadzaniu wyborów do danej Rady Osiedla, zawiadamiając niezwłocznie Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta oraz wyborców przez obwieszczenie w lokalu wyborczym.

5. O przyczynach nie przeprowadzenia wyborów Miejska Komisja Wyborcza powiadamia wyborców w drodze obwieszczenia.

§ 22. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata na członka Rady Osiedla, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie. O skreśleniu kandydata Komisja zawiadamia wyborców poprzez informację w lokalu wyborczym.

§ 23. [11]) Rada Miasta zarządza przeprowadzenie wyborów do Rady w przypadku, o którym mowa
w § 21 ust. 4 oraz wyborów uzupełniających do Rady, gdy za wybranych uznano zgłoszonych kandydatów w liczbie mniejszej od statutowego składu Rady (§ 21 ust. 3). Kadencja Rady upływa z kadencją pozostałych Rad Osiedli.

§ 24. 1. Po zarejestrowaniu kandydatów, Miejska Komisja Wyborcza ustala w porządku alfabetycznym spis kandydatów do Rady.

2. Prezydent Miasta zleca wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane o kandydatach do Rady, które powinny być przesłane do Rady, celem rozplakatowania w Osiedlu.

3. Za rozplakatowanie obwieszczeń odpowiedzialny jest Zarząd Osiedla i Prezydent Miasta.

§ 25. Miejska Komisja Wyborcza ustala wzór karty do głosowania oraz wzór protokołu z przeprowadzonych wyborów.

§ 26. [12]) (uchylony).

Dział VI.
CZYNNOŚCI OSIEDLOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W DNIU WYBORÓW

§ 27. 1. Komisja w pełnym składzie spotyka się w lokalu wyborczym o godz. 9.00.

2. Komisja dokonuje komisyjnego zamknięcia urny wyborczej, wywiesza w lokalu wyborczym obwieszczenie o kandydatach oraz informację o sposobie głosowania.

3. Przed rozpoczęciem głosowania Komisja przelicza i stempluje karty do głosowania kolorem czerwonym w miejscu oznaczonym. Po przeliczeniu liczbę otrzymanych kart wpisuje się do protokołu.

4. O godz. 10.00 Komisja otwiera lokal wyborczy.

5. Od chwili rozpoczęcia głosowania do czasu jego zakończenia Komisja wykonuje swoje zadania w składzie co najmniej 3-osobowym. Członkowie Komisji są zobowiązani nosić identyfikatory z imieniem i nazwiskiem oraz funkcją pełnioną w Komisji.

Dział VII.
GŁOSOWANIE

§ 28. 1. Przed wydaniem wyborcy karty do głosowania członek Osiedlowej Komisji Wyborczej na podstawie dowodu tożsamości sprawdza tożsamość wyborcy oraz jego adres zamieszkania.

2. Odbiór karty do głosowania wyborca potwierdza swoim podpisem. W razie odmowy złożenia podpisu przez wyborcę, członek Osiedlowej Komisji Wyborczej czyni adnotację o odmowie złożenia podpisu przez wyborcę.

3. Wyborcy wydaje się tylko jedną kartę do głosowania. Odmawia się powtórnego wydania karty niezależnie od umotywowania prośby wyborcy.

4. Wydając kartę do głosowania członek Osiedlowej Komisji Wyborczej może wyjaśnić wyborcy zasady głosowania.

5. Głosowania nie można przerywać, chyba że w wyniku nadzwyczajnych wydarzeń zostanie ono uniemożliwione. W sprawie przerwy w głosowaniu Osiedlowa Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę i podaje ją do publicznej wiadomości oraz informuje Miejską Komisję Wyborczą.

6. O godz. 17.00 Osiedlowa Komisja Wyborcza zamyka lokal wyborczy. Osobom przybyłym do lokalu przed godziną 17.00 należy umożliwić oddanie głosu.

§ 29. 1. Wyborca otrzymuje kartę do głosowania i stawia znak "x" przy kandydacie, na którego głosuje.

2. Wyborca głosuje na określonych kandydatów stawiając znak "x" w kratce obok nazwiska najwyżej takiej ilości kandydatów, która odpowiada statutowemu składowi Rady Osiedla. Wyborca może głosować na mniejszą liczbę kandydatów.

3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak "x" w kratce przy nazwiskach większej ilości kandydatów niż statutowy skład Rady Osiedla lub nie postawiono znaku "x" w kratce przy nazwisku żadnego z kandydatów.

4. Za kartę nieważną uważa się kartę inną niż ustaloną przez Miejską Komisję Wyborczą lub kartę bez właściwej pieczęci.

Dział VIII.
USTALENIE WYNIKÓW WYBORÓW

§ 30. 1. Po zamknięciu lokalu i po zakończeniu głosowania Komisja w pełnym składzie przystępuje do ustalania wyników głosowania. W pierwszej kolejności Komisja ustala ilość:

1) wyborców, którzy wzięli udział w wyborach,

2) kart do głosowania wydanych wyborcom ogółem,

3) głosów oddanych ogółem, w tym ilość głosów ważnych i ilość głosów nieważnych.

2. Na podstawie głosów ważnych Komisja ustala liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

3. Do Rady wchodzą kandydaci w kolejności liczby uzyskanych głosów.

4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą.

5. Po ustaleniu wyników głosowania Komisja sporządza protokół w dwóch egzemplarzach wg wzoru sporządzonego przez Miejską Komisję Wyborczą. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszyscy członkowie Komisji, obecni przy jego sporządzaniu.

6. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej podaje do publicznej wiadomości jeden egzemplarz sporządzonego protokołu, wywieszając go w siedzibie Osiedlowej Komisji Wyborczej, a drugi egzemplarz protokołu przekazuje niezwłocznie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Dział IX.
PRZEKAZANIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH

§ 31. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej do czasu rozpatrzenia protestów wyborców przekazuje w depozyt Prezydentowi Miasta oddzielnie zapakowane wykorzystane i niewykorzystane karty do głosowania oraz wykaz osób biorących udział w wyborach.

Dział X.
PROTESTY WYBORCZE

§ 32. 1. Każdemu mieszkańcowi osiedla posiadającemu prawo wybierania przysługuje prawo złożenia protestu przeciwko ważności wyborów w Osiedlu.

2. [13]) Protest wnosi się do Rady Miasta.

3. Protest powinien być sporządzony na piśmie i zawierać zarzuty oraz uzasadnienie.

4. [14]) Przewodniczący Rady Miasta przekazuje protest Miejskiej Komisji Wyborczej.

5. Rada Miasta może stwierdzić nieważność wyborów w Osiedlu w przypadku naruszenia prawa, które miało istotny wpływ na wynik wyborów w Osiedlu.

6. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów w Osiedlu, Rada Miasta w terminie 3 miesięcy zarządza przeprowadzenie wyborów w Osiedlu. Kadencja organów Osiedla wybranych w wyborach, o których mowa w niniejszym ustępie, kończy się wraz z upływem kadencji organów innych Osiedli.

Dział XI.
KAMPANIA WYBORCZA

§ 33. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów i kończy w dniu poprzedzającym wybory. W lokalu wyborczym, na terenie budynku oraz przed budynkiem, w którym lokal się znajduje, jakakolwiek agitacja wyborcza jest zabroniona.

2. Przewodniczący Osiedlowej Komisji Wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym w czasie głosowania.

3. Kandydat zobowiązany jest do usunięcia plakatów i haseł wyborczych w terminie 14 dni po dniu wyborów.

4. W przypadku nie usunięcia plakatów i haseł wyborczych w terminie, o którym mowa w ust. 3 koszty ich usunięcia ponoszą zarejestrowani kandydaci.

Dział XII.
ZMIANY W SKŁADACH RAD OSIEDLI W TRAKCIE KADENCJI

§ 34. 1. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Osiedla następuje wskutek:

1) śmierci,

2) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności.

2. O wygaśnięciu mandatu Przewodniczący Rady Osiedla powiadamia Radę Miasta.

§ 35. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Osiedla, w skład Rady Osiedla wchodzi kolejna osoba, która zdobyła największą ilość głosów, o ile nie utraciła prawa wybieralności do Rady i wyraziła zgodę na objęcie funkcji radnego.

2. W przypadku, gdy brak jest możliwości uzupełnienia składu Rady Osiedla w sposób określony w ust. 1, Rada działa w zmniejszonym składzie.

3. W przypadku zmniejszenia składu Rady Osiedla przekraczającego połowę statutowego składu Rady w okresie 6 miesięcy przed końcem kadencji, rozwiązuje się działalność Rady Osiedla do końca kadencji.

Dział XIII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36. Wątpliwości na tle stosowania niniejszej Ordynacji związane z przeprowadzonymi wyborami rozpatruje Miejska Komisja Wyborcza.

§ 37. Obsługę techniczną i administracyjną wyborów zapewnia Prezydent Miasta.

§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 39. Traci moc uchwała Nr XVII/188/99 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli ( ordynacja wyborcza ).

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


[1]) Niniejsze obwieszczenie stanowi załącznik do uchwały NrXXXVI/487/13 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 22 lipca 2013 r.

[2]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[3]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Miasta z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[4]) Uchylony przez § 1 pkt 3 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[5]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[6]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[7]) Uchylony przez § 1 pkt 6 uchwały Nr XiX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[8]) W brzmieniu ustalonym w § 1 pkt 7 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[9]) Uchylony przez § 1 pkt 8 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[10]) Zdanie drugie skreślone przez § 1 pkt 9 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[11]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[12]) Uchylony przez § 1 pkt 11 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[13]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

[14]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 12 uchwały Nr XIX/275/12 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Ordynacji Wyborczej do Rad Osiedli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania

Realizuje politykę rządu w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »