reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr 357/2014 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu

z dnia 12 maja 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu kołobrzeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379), § 11 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Nr XXXVII/246/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na 2014 rok - Zarząd Powiatu w Kołobrzegu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 5 550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu kołobrzeskiego o kwotę 5 550,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po dokonanych zmianach budżet powiatu kołobrzeskiego zamyka się:

1. Po stronie dochodów na kwotę ogólną: - 106 239 115,00 zł. W tym:

- dotacje na zadania zlecone - 7 647 662,00

- dotacje na zadania własne - 1 344 000,00

- dotacje na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00

2. Po stronie wydatków na kwotę ogólną: - 106 864 018,00 zł. W tym:

- wydatki na zadania zlecone - 7 647 662,00

- wydatki na zadania własne - 1 344 000,00

- wydatki na zadania wynikające z porozumień Wojewody - 1 500,00

3. Wynikiem finansowym ujemnym w kwocie 624 903,- zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu na 2014 rok.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
w Kołobrzegu

Tomasz Tamborski

Członkowie Zarządu Powiatu:

Mirosław Tessikowski

Czesław Klimczak

Ewa Paśka-Koschel

Paweł Pawlak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 357/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 12 maja 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE DOCHODÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie, zwiększenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5 550

70005

Gospodarka gruntami, nieruchomościami

5 550

2110

Dotacja na zadania zlecone

5 550

OGÓŁEM:

5 550

Zmiany po stronie dochodów dokonuje się na podstawie:

- Zarządzenia Wojewody Nr 204/2014 w sprawie zwiększenia dotacji na zadania zlecone w kwocie 5 550,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie trzech operatów szacunkowych dla nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Gminę Kołobrzeg w związku z realizacją inwestycji drogowej, zadanie 5.2.3.1 Prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem roszczeń, grupy "Pozostałe wydatki", podgrupy "Dotacje".


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 357/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 12 maja 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW W BUDŻECIE
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie, zwiększenie

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5 550

70005

Gospodarka gruntami, nieruchomościami

5 550

4300

Zakup pozostałych usług

5 550

OGÓŁEM:

5 550

Zmiany po stronie wydatków dokonuje się na podstawie otrzymanej dotacji na zadania zlecone:

- Starostwo Powiatowe - w rozdz. 70005 zwiększenie w par. 4300 o 5 550,- zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym na sporządzenie trzech operatów szacunkowych dla nieruchomości przejętych z mocy prawa przez Gminę Kołobrzeg w związku z realizacją inwestycji.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 357/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 12 maja 2014 r.

ZMIANY PO STRONIE WYDATKÓW MIĘDZY ROZDZIAŁAMI
I PARAGRAFAMI W BUDŻECIE POWIATU KOŁOBRZESKIEGO
NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

600

TRANSPORT, ŁĄCZNOŚĆ

2 000

2 000

60014

Drogi publiczne powiatowe

2 000

2 000

3020

Wydatki niezal.do wyn.

2 000

0

4280

Zakup usług zdrowotnych

0

2 000

801

OŚWIATA, WYCHOWANIE

22 140

22 140

80140

Centra Kształc. Prakt.Ust.

11 070

0

4530

Podatek VAT

11 070

0

80195

Pozostała działalność

11 070

22 140

4300

Zakup pozostałych usług

11 070

0

4390

Zakup usług obejmuj.opinie

0

22 140

OGÓŁEM:

24 140

24 140

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- Starostwo Powiatowe -w rozdz. 80195 zmniejszenie w par. 4300 o 11 070,- zł (przeznaczenie na wydane opinie o kosztach w Ośrodku GRYF),

- Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80140zmniejszenie w par. 4530 o 11 070,- zł, w rozdz. 80195zwiększenie w par. 4390 o 22 140,- zł, środki przeznaczone na pokrycie kosztów opinii w sprawie Ośrodka GRYF,

- Zarząd Dróg Powiatowych -w rozdz. 60014 zmniejszenie w par. 3020 o 2 000,- zł, zwiększenie w par. 4280 o 2 000,- zł, zmiana dotyczy zabezpieczenia środków na badania okresowe pracowników.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 357/2014
Zarządu Powiatu w Kołobrzegu
z dnia 12 maja 2014 r.

ROZDYSPONOWANIE CZĘŚCIOWE REZERWY OGÓLNEJ
POWIATU KOŁOBRZESKIEGO NA 2014 ROK

Dz.

Rozdz.

Par.

Wyszczególnienie

Zmniejszenie

Zwiększenie

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

321 894

0

75818

Rezerwy ogólne

321 894

0

4810

Rezerwa oświatowa

321 894

0

801

OŚWIATA, WYCHOW.

0

279 085

80120

Licea ogólnokształcące

0

2 211

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

2 211

80130

Szkoły zawodowe

0

35 700

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

35 700

80140

Centra Kształc.Ustaw.Prakt.

0

12 000

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

12 000

80195

Pozostała działalność

0

229 174

4440

Odpis na fundusz socjalny

0

229 174

854

EDUKAC.OPIEK WYCH.

0

42 809

85406

Poradnia Psych.Pedagog.

0

400

3020

Wydatki niezal.do wyn.

0

400

85410

Internaty, bursy szkolne

0

7 100

4010

Wynagrodzenia osobowe

0

7 100

85495

Pozostała działalność

0

35 309

4440

Odpis na fundusz socjalny

0

35 309

OGÓŁEM:

321 894

321 894

Zmiany dokonano na wniosek jednostek w sposób następujący:

- Starostwo Powiatowe - w rozdz. 75818 zmniejszenie w par. 4810 o 321 894,- zł rezerwa oświatowa,

- Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80120 zwiększenie w par. 4010 o 2 211,- zł, na wypłatę nagrody jubileuszowej,

- Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80130 zwiększenie w par. 4010 o 35 700,- zł, nagrody jubileuszowe 7 osób, w rozdz. 80140 zwiększenie w par. 4010 o 12 000,- zł, nagrody jubileuszowe 3 osoby, w rozdz. 85410 zwiększenie w par. 4010 o 7 100,- zł, nagroda jubileuszowa 1 osoba,

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - w rozdz. 85406 zwiększenie w par. 3020 o 400,- zł, na wypłatę świadczenia zdrowotnego dla nauczyciela.

Dokonuje się podziału środków na odpis na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli w sposób następujący:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących im. M. Kopernika - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 25 683,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 2 647,- zł, ogółem 28 330,- zł,

- Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 18 803,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 987,- zł, ogółem 19 790,- zł,

- Zespół Szkół Ekonomiczno Hotelarskich - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 33 005,- zł, ogółem 33 005,- zł,

- Zespół Szkół Nr 2 im. Bolesława III Krzywoustego - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 46 801,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 7 388,- zł, ogółem 54 189,- zł,

- Zespół Szkół Morskich - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 42 144,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 5 591,- zł, ogółem 47 735,- zł,

- Zespół Szkół im. Macieja Rataja - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 26 180,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 4 353,- zł, ogółem 30 533,- zł,

- Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 886,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 4 766,- zł, ogółem 5 652,- zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 11 760,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 4 026,- zł, ogółem 15 786,- zł,

- Zespół Szkół Policealnych - w rozdz. 80195 zwiększenie w par. 4440 o 23 912,- zł, w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 4 028,- zł, ogółem 27 940,- zł,

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej - w rozdz. 85495 zwiększenie w par. 4440 o 1 523,- zł, ogółem 1 523,- zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama