| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIX/223/2014 Rady Powiatu w Łobzie

z dnia 27 marca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Łobeskiego na 2014 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2013r. poz. 595, poz. 645 Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 33.600 zł.

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór budowlany paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 33.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 727.440,34 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe paragraf 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego paragraf 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 614.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej paragraf 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie paragraf 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność paragraf 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 30.242,34 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 33.600 zł.

- w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA rozdział 71015 Nadzór budowlany o kwotę 33.600 zł przeznaczonych na bieżące funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łobzie, z tego: wydatki bieżące 33.600 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18.160 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.440 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 887.208,32 zł.

- w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 1.750 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą realizacji zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , z tego: wydatki bieżące 1.750 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.750 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, z tego: wydatki bieżące 200.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80111 Gimnazja specjalne o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, z tego: wydatki bieżące 100.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące o kwotę 14.948 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z oświatą i wychowaniem, z tego: wydatki bieżące 14.948 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.948 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej o kwotę 80.000 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Resku, z tego: wydatki bieżące 80.000zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z tego: wydatki bieżące 500 zł, w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ rozdział 85395 Pozostała działalność o kwotę 39.411,84 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją projektu pn. "Najlepszy w zawodzie", z tego: wydatki bieżące 39.411,84 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39.411,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. w kwocie 9.169,50 zł zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

- w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA rozdział 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z edukacyjną opieką wychowawczą, z tego: wydatki bieżące 300.000 zł, w tym: dotacje na zadania bieżące 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 150.598,48 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z redukcją zużycia energii i emisji zanieczyszczeń (termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej) z tego: wydatki majątkowe 150.598,48 zł, w tym: wydatki inwestycyjne 150.598,48 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki ww. zostaną sfinansowane wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 59.262,98 zł. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę 59.262,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Źródło pokrycia deficytu stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 285.927,74 zł.

§ 7. Zmienia się treść załącznika Nr 6 i 11 do uchwały Nr XXXVI/204/2013 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łobeskiego na rok 2014, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 37.326.451,62 zł

- dochody bieżące 36.453.951,62zł,

- dochody majątkowe 872.500 zł.

§ 9. Wydatki budżetu powiatu na 2014r. po zmianach w wysokości - 37.612.379,36 zł

- wydatki bieżące 35.528.120,88 zł,

- wydatki majątkowe 2.084.258,48 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Marek Kubacki


Załącznik nr 1 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik nr 2 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik nr 3 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik nr 4 do Uchwały dnia 27 marca 2014 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Chajec, Don-Siemion & Żyto Kancelaria Prawna

Kancelaria Chajec, Don-Siemion & Żyto jest zespołem wykwalifikowanych specjalistów z różnych dziedzin prawa i biznesu, charakteryzujących się praktycznym, pro-biznesowym podejściem i umiejętnością sprawnego działania, współpracujących ze sobą w biurach w Warszawie, Krakowie i Łodzi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »